Európske štrukturálne a investičné fondy

Šanca na návrat 2

Hlavným cieľom projektu je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny.

Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

Systém prispeje k zvýšeniu efektívnosti súdneho systému.

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostí systémov rezortu

Cieľom je vytvoriť analytické centrum zabezpečujúce kvalitu ľudských zdrojov.

Obchodný register a životné situácie podnikateľov

Cieľom projektu bolo vyčistenie obchodného registra od nesprávnych údajov.

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

Projekt na zvýšenie povedomia o ADR v civilnej a trestnej oblasti.

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

Zavádzanie opatrení, ktoré zabezpečia plynulý chod slovenského súdneho systému bez zbytočných prieťahov.

Šanca na návrat 2

Cieľom projektu je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny fyzických osôb v nepriaznivej situácii.

Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS

Informácie o projekte Migrácia systému el. pošty MS SR do Iaas.

Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Vzdelávanie zamestnancov tak, aby boli odborne pripravení podporiť prebiehajúce reformy.

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Informácie o projekte zlepšenia eGov služieb MSSR.

Manažment údajov RESS

Ďalšie informácie o projekte OPII Manažment údajov RESS.

Informačný systém Register úpadcov

Informácie o projekte IS Register úpadcov.

Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende

Informácie o projekte v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Ukončené projekty

Elektronická zbierka zákonov

Informácie o projekte Elektronická zbierka zákonov.

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených

Informácie o projekte Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených.

Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)

Informácie o projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva.

Portál právnych informácií

Informácie o projekte Portál právnych informácií.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR

Informácie o projekte Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR.