Európske štrukturálne a investičné fondy

Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo, za finančnej spoluprác

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostí systémov rezortu

Ministerstvo spravodlivosti SR vďaka finančnej spolupráci s Európskym sociálnym fondom spustilo v rámci operačného progr

Obchodný register a životné situácie podnikateľov

V rámci zvyšovania efektívnosti súdneho systému, ku ktorému sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo v operačnom prog

Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo do národného projektu na

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo zefektívniť súdny systé

Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Ďalší celoslovenský projekt, do ktorého sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo, má za úlohu vzdelávanie svojich zame

Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Informácie o projekte zlepšenia eGov služieb MSSR.

Manažment údajov RESS

Ďalšie informácie o projekte OPII Manažment údajov RESS.

Informačný systém Register úpadcov

Informácie o projekte IS Register úpadcov.

Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende

Informácie o projekte v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Ukončené projekty

Elektronická zbierka zákonov

Informácie o projekte Elektronická zbierka zákonov.

Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených

Informácie o projekte Elektronické služby monitoringu obvinených a odsúdených.

Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)

Informácie o projekte Rozvoj elektronických služieb súdnictva.

Portál právnych informácií

Informácie o projekte Portál právnych informácií.

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR

Informácie o projekte Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu MS SR.