Informačný systém Register úpadcov (IS RÚ)

Logá EÚ, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Župné nám. 13, 813 11 Bratislava

Názov projektu:

Informačný systém Register úpadcov – 2 fáza

Miesto realizácie projektu:

Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektov z prostriedkov OPII:

5 893 590,00 Eur

Opis projektu

Hlavným cieľom navrhovaného riešenia je vybudovanie portálového riešenia pre poskytovanie justičných služieb s cieľom vytvoriť vhodné používateľské prostredie pre psokytovanie elektronických služieb, znížiť administratívna zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí, zvýšiť transparentnosť úradných a súdnych procesov a skrátiť čas vybavovania úradných a súdnych agend a tiež skvalitniť a elektonizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných.

Projekt poskytuje elektronickú podporu procesom v oblastiach konkurzného konania, reštrukturalizácie, oddĺženia, incidenčných sporov, poskytovania a získavania informácií z agend spravovaných súdmi a rezortom.

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického Informačného systému Register úpadcov (vrátane infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení a zavedenie súvisiacich eGOV služieb pre verejnosť, ktoré prinesú:

  • Zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdajov v štátnej správe umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddlžení ako pre zamestnancov súdu tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových.
  • Elimináciu duplicitných úkonov, vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy.
  • Finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napr. úspory fondu pracovného času, nákladov na poštové služby, tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania).
  • Zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií, zaistenie maximálnej transparentnosti a publicity konkurzného a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu.
  • Zlepšenie možnosti oddlženia občana a zvýšenie jeho motivácie riešiť svoje záväzky riadne a včas.
  • Posilnenie postavenia veriteľov – umožniť veriteľom iniciovať konanie voči dlžníkovi skôr, ako je tomu dnes, podporiť účinnejšie riešenie problematiky nesplatených dlhov.

Realizácia projektu v rámci OPIS

Dátum začatia: 03/2015
Dátum ukončenia: 12/2015
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov OPIS: 5 866 400,00 Eur   


„Tvoríme vedomostnú spoločnosť“
Európsky fond regionálneho rozvoja

Realizácia projektu v rámci OPII

Dátum začatia: 03/2016
Dátum ukončenia: 06/2016

elužby Registra úpadcov
Tlačové správy
Monitoring projektu

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektov z prostriedkov OPII: 5 893 590,00 Eur

Register úpadcov

Tlačové správy

Aktuality

Prepojenie insolvenčných registrov členských štátov EÚ (IRI)

Európska komisia logo
Ministerstvo spravodlivosti SR logo
Spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy logo

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa v máji 2017 zapojilo do výzvy CEF Telecom 2017 na prepojenie insolvenčných registrov – Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia. Prepojenie insolvenčných registrov sa realizovalo v zmysle nariadenia 2015/848 o insolvenčnom konaní, ktorým sa členským štátom ukladá povinnosť vytvoriť vzájomné prepojenie insolvenčných registrov. 

Tieto registre sú k dispozícii na Európskom portáli elektronickej justície na nasledujúcom linku: https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-en.do . Cieľom je sprístupniť vybraný reprezentatívny rozsah údajov o insolvenčných konaniach jednotlivých registrov v zjednotenej a zrozumiteľnej forme definovanej Európskou komisiou. Centrálne vyhľadávanie informácií bude bezplatné a bude dostupné vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Údaje týkajúce sa insolvenčných konaní slovenských úpadcov bude portálu e-Justice prostredníctvom webových služieb poskytovať osobitný modul Informačného systému Register úpadcov. Realizované riešenie zodpovedá požiadavkám Európskej komisie na rozsah, štruktúru a spôsob poskytovania dát. 

Agentúra INEA (Innovation and Networks Executive Agency) podporila slovenský zámer implementácie riešenia integrácie registra úpadcov na centrálnu platformu prepojených insolvenčných registrov členských štátov Európskej únie. Produkčná prevádzka je plánovaná začiatkom roku 2020, o jej spustení Vás budeme informovať v aktualitách.

Prepojenie insolvečných registrov s informačným systémom Register úpadcov Slovenskej republiky je spolufinancované Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy v zmysle Zmluvy o grante INEA/CEF/ICT/A2017/1441056 vo výške 119 712,00 EUR.

Fotogaléria​

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Súvisiace odkazy

Informácie o Operačnom programe  Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk
www.eufondy.sk​​​​
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/