Služby

V tejto sekcii nájdete všetky služby, ktoré poskytuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a príbuzné orgány.

eŽaloby

Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilnom procese (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnom procese a na podávanie elektronických návrhov v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica.

Multidisciplinárny prístup v rodinnoprávnej agende

Verejná a neverejná preventívna reštrukturalizácia

Dočasná ochrana podnikateľov

Znalci

Informácie o znaleckej činnosti a znaleckých úkonoch pre laickú a odbornú verejnosť.

Tlmočníci a prekladatelia

Správcovia

Informácie o činnosti správcov pre laickú aj odbornú verejnosť.

Dražobníci

Informácie o činnosti dražobníkov pre laickú aj odbornú verejnosť.

Notári

Informácie o činnosti notárov pre laickú aj odbornú verejnosť.

Advokáti

Zodpovednosť štátu za škodu

Štát zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci.

Dátum vytýčeného pojednávania

Stavy súdnych konaní

Súdne rozhodnutia

Elektronický súdny spis

Poskytovanie informácií

Opakované použitie informácií