Informácie k elektronickým službám RPVS

Všeobecné informácie

Elektronické služby RPVS slúžia pre vykonanie podania adresovanému Okresnému súdu Žilina, ktorý vedie RPVS.

Elektronické služby umožňujú vykonať tieto podania:

 • návrh na zápis fyzickej osoby do registra partnerov verejného sektora
 • návrh na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba
 • návrh na zápis fyzickej osoby podnikateľa do registra partnerov verejného sektora
 • návrh na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba podnikateľ
 • návrh na zápis právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora
 • návrh na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba
 • oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod
 • návrh na výmaz fyzickej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • návrh na výmaz fyzickej osoby podnikateľa z registra partnerov verejného sektora
 • návrh na výmaz právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu
 • kvalifikovaný podnet

Podania do registra partnerov verejného sektora musia byť vždy vykonané elektronicky prostredníctvom na to určených elektronických formulárov. Podania – s výnimkou kvalifikovaného podnetu – nie je možné vykonať v listinnej podobe. Ak sa tak stane alebo ak sú podania vykonané inak ako prostredníctvom určených formulárov, registrujúci orgán na ne neprihliada.

Elektronické služby RPVS vyžadujú:

 • prístup k elektronickým službám: občiansky preukaz s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kód (BOK), alebo eIDAS, príp. alternatívny autentifikátor, čítačku čipových kariet a inštalovaný softvér v počítači
 • nainštalovanú aplikáciu pre kvalifikovaný elektronický podpis, pečať
 • elektronickú schránku právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa aktivovanú na doručovanie
 • prostriedky autorizácie: kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovanú elektronickú pečať
 • vyplnenie elektronického formulára a jeho autorizáciu
 • priloženie povinných príloh a ich autorizáciu
 • odoslanie podania

Elektronické služby RPVS nepodliehajú súdnym poplatkom.

Používateľská príručka elektronických služieb registra partnerov verejného sektora je dostupná na  v záložke všeobecné informácie.

Prístup k elektronickým službám

Inštalácia obslužného softvéru pre prihlasovanie a vyhotovenie elektronického podpisu:

Informácie o prihlásení, prístupe k elektronickým službám a aplikácii na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu  sú zverejnené na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Zo stránok je potrebné stiahnuť a inštalovať nasledovné aplikácie:

 • Ovládač na čítačku čipových kariet
 • Aplikácia na prihlásenie (eID klient)
 • Aplikácia D.Launcher

Stiahnite si príslušný softvér pre váš operačný systém. Aktuálne sú podporované nasledovné operačné systémy:

 • Windows XP SP3, MS Windows Vista, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10
 • Mac OS X: verzia 10.8, 10.9, 10.10.2, 10.10.3, 10.11 (Verzie 10.10.0 a 10.10.1 nie sú podporovane z dôvodu zvýšenej chybovosti systémových ovládačov pre prácu s čipovými kartami.)
 • Linux Mint LTS verzie 13 a 17 32/64 bit, Ubuntu LTS (Long Term Support) verzie 12.04 a 14.04 32/64 bit, Debian 7 32/64 bit

Aplikácia D.Launcher vyžaduje pre používanie inštaláciu Java (Oracle Java 7 Update 6 a vyššia (ak sa pre prístup k SSCD používa PKCS#11 rozhranie, tak pre platformu 64-bit MS Windows a 64-bit Java musí byť verzia Oracle Java 8 a vyššia).

V prípade problémov s inštaláciou sa obráťte na kontaktné centrum portálu www.slovensko.sk.

Pri prvom prístupe k elektronickej službe rezortu spravodlivosti prostredníctvom občianskeho preukazu s čipom alebo eIDAS, príp. alternatívnym autentifikátorom je vyžadovaná registrácia v informačnom systéme rezortu spravodlivosti.

Aktivácia elektronickej schránky na doručovanie

Elektronická komunikačná schránka musí byť aktivovaná na doručovanie. V súčasnosti stále prebieha automatická aktivácia elektronických schránok pre právnické osoby. Povinná aktivácia elektronických schránok sa však netýka fyzických osôb podnikateľov. Preto je potrebné uistiť sa, že vaša schránka  je aktívna, prípadne aktivovať schránky podľa nasledovných návodov: návod pre fyzickú osobu alebo návod pre právnickú osobu.

Prihlásenie sa pre úspešné používanie elektronických služieb RPVS

Elektronické služby Registra partnerov verejného sektora sú určené oprávneným osobám, ktorými podľa zákona č. 315/2016 Z.z. §2, ods.1, písm. b sú advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu nie sú pre fyzickú osobu nepodnikateľa elektronické služby RPVS sprístupnené. Je preto potrebné pri prihlasovaní do elektronickej schránky vybrať subjekt, ktorým je právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikateľ (subjekt má priradené IČO).

Vyplnenie formulára

Pred vyplnením je potrebné zvoliť správnu elektronickú službu:

Prvozápis partnera verejného sektora

 • návrh na zápis fyzickej osoby do registra partnerov verejného sektora
 • návrh na zápis fyzickej osoby podnikateľa do registra partnerov verejného sektora
 • návrh na zápis právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora

Zmena zapísaných údajov

 • návrh na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba
 • návrh na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba podnikateľ
 • návrh na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba
 • návrh na výmaz oprávnenej osoby
 • návrh podľa § 22 a 24 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výmaz partnera verejného sektora

 • návrh na výmaz fyzickej osoby z registra partnerov verejného sektora
 • návrh na výmaz fyzickej osoby podnikateľa z registra partnerov  verejného sektora
 • návrh na výmaz právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora

Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod

 • oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod

Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu

 • námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu

Kvalifikovaný podnet​

 • podanie kvalifikovaného podnetu

Vypĺňanie formulárov pozostáva vždy z viacerých krokov. Pre posun z jedného kroku do ďalšieho je potrebné vyplniť všetky povinné polia v príslušnom kroku.

Formuláre pozostávajú z povinných a nepovinných polí. Nepovinné polia sú len tie pre zápis titulov pred a za menom. 

RPVS je integrovaný z Registrom právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO). To znamená, že pri vyplnení údaju „IČO“ a použití funkcie „Doplniť podľa registra“ sa automaticky načítajú údaje z RPO.

Prílohy

Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov majú niektoré podania povinné prílohy. Povinnými prílohami sú:

Verifikačný dokument

Verifikačný dokument preukazuje identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod. Jeho obsahové náležitosti upravuje § 11 ods. 5 zákona.

Keďže verifikačný dokument sa týka konečného užívateľa výhod, je povinnou prílohou tých podaní, ktoré sa týkajú konečného užívateľa výhod. Ide teda o prvozápis a zmenu zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod.

Vyhlásenie oprávnenej osoby

Podľa § 19 zákona oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby, alebo konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba, alebo ak má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora. Splnenie tejto zákonnej požiadavky sa preukazuje vyhlásením oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19 zákona.

Keďže vyhlásenie oprávnenej osoby je spojené vždy s oprávnenou osobu, je povinnou prílohou tých podaní, ktoré sa týkajú oprávnenej osoby. Ide teda o prvozápis a zmenu v oprávnenej osobe zapísanej v registri.

Písomná dohoda o plnení povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora

Len oprávnená osoba môže vykonávať podania do registra partnerov verejného sektora. Partner verejného sektora nemôže robiť podania sám, ale vždy len prostredníctvom oprávnenej osoby. Medzi partnerom verejného sektora a oprávnenou osobou musí existovať právny vzťah založený písomnou dohodou, ktorou sa oprávnená osoba zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

Keďže písomná dohoda je spojené vždy s oprávnenou osobu, je povinnou prílohou tých podaní, ktoré sa týkajú oprávnenej osoby. Ide teda o prvozápis a zmenu v oprávnenej osobe zapísanej v registri.

Prílohy musia byť autorizované. Autorizácia príloh sa vykonáva v rámci elektronických služieb RPVS. To znamená, že prílohy sa autorizujú až potom, čo sú priložené k podaniu, t.j. autorizácia sa vykonáva nie lokálne v PC používateľa, ale na v rámci elektronického formulára.

Prílohy podaní do registra partnerov verejného sektora možno vytvárať dvojakým spôsobom – buď sú v origináli vyhotovené ako elektronické dokumenty alebo sú v origináli vytvorené ako listinné dokumenty. Ak sú prílohy vytvorené ako listinné dokumenty je potrebné ich previesť do elektronickej podoby. V tomto prípade je potrebné prílohy naskenovať – zaručená konverzia sa nevyžaduje a nie je podporovaná. Takto vytvorené elektronické dokumenty sa vkladajú do podania a následne sa autorizujú. Ak sa príloha vytvára ako elektronický dokument, je potrebné ju vytvoriť vo formáte PDF, pripojiť k podaniu a následne autorizovať. V názvoch elektronických dokumentov nepoužívajte diakritiku.

Upozornenie pre vytváranie príloh skenovaním:

Ak je potrebné prílohy skenovať, skenujte ich v odtieňoch sivej s rozlíšením najviac 200 dpi. Skontrolujte skenovaný dokument pred podpisom, či je jeho obsah čitateľný.

Autorizácia

Podľa § 5 ods. 2 zákona návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada. Podľa § 5 ods. 4 zákona prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.

Z uvedeného vyplýva, že elektronické služby (s výnimkou kvalifikovaného podnetu) vyžadujú autorizáciu samotného podania a jeho príloh.

Autorizáciu možno vykonať buď kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Ak formulár nie je autorizovaný alebo ak nie je autorizovaná čo i len jedna z príloh, podanie nie je možné vykonať.

Ak je elektronická služba dlhšie otvorená, môže nastať problém pri autorizácii podania (z dôvodu vypršania platnosti prihlasovacieho tokenu). V takom prípade je potrebné odhlásenie a opätovné prihlásenie do elektronických služieb registra. Vyplnené údaje vo formulári zostanú uložené a nedôjde k ich výmazu.

Odoslanie podania

Po odoslaní  podania je do elektronickej schránky oprávnenej osoby (ďalej „schránky“) odoslaná notifikácia o pridelení čísla podania a doručenka z elektronickej podateľne rezortu spravodlivosti.

Ak je niektorý dokument v nekorektnom formáte alebo neprejde antivírovou kontrolou, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania. Do schránky je doručená informácia  o neprijatí podania.  Po odstránení nedostatkov je možné elektronické podanie vytvoriť a podať znovu.

Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení odmietnutia vykonania zápisu z dôvodu replikácie databázy.

Overenie autorizácie

Overenie autorizácie  je ukončené spravidla do 24 hodín. Ak sú všetky dokumenty overené ako platné, podanie prejde na ďalšie spracovanie do informačného systému registra partnerov verejného sektora na OS Žilina. Do schránky je doručená notifikácia o pridelení sudcu.  Pre službu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa notifikácia o pridelení sudcu neposiela.

Ak je autorizácia niektorého s dokumentov vyhodnotená ako neplatná, elektronická podateľňa nepokračuje v spracovaní podania. Do schránky je doručená notifikácia o skutočnosti, že sa na podanie neprihliada. Po odstránení nedostatkov je možné elektronické podanie vytvoriť a podať znovu.

Vybavenie podania

Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu na zápis.

Do schránky  je doručené potvrdenie o zápise do registra partnerov verejného sektora s výpisom z registra partnerov verejného sektora.

Pre službu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa pri úspešnom uložení doručuje notifikácia o uložení oznámenia o overení KUV.

Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky na registráciu je do elektronickej schránky doručené oznámenie o odmietnutí vykonania zápisu.

Pre službu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa v prípade ak sa oznámenie neuloží do registra doručuje notifikácia o odmietnutí uloženia oznámenia o overení KUV.

Lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu v zmysle §8 (3) zákona 315/2016 Z.z.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2016/315/20190901?ucinnost=01.11.2019

Technická podpora pre používateľov
odbor Service Desk, e-mail: servicedesk.mssr@justice.sk