Register partnerov verejného sektora

Vyhľadávanie v registri partnerov verejného sektora

Rýchle vyhľadávanie partnera verejného sektora.

Zoznam elektronických služieb RPVS

Informácie o dostupných elektronických službách RPVS.

Open Data

Informácie k rozhraniu pre prístup k údajom RPVS.

Často kladené otázky k RPVS

Zoznam často kladených otázok k RPVS.

Používateľská príručka

Odkaz na používateľskú príručku.

Informácie k elektronickým službám RPVS

Doplňujúce informácie k elektronickým službám RPVS.

Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora  peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit. Do registra sa ďalej povinne zapisujú – pri zohľadňovaní finančných limitov – tie osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa predpisov o verejnom obstarávaní, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoba na ktorú je postúpená alebo inak prevedená pohľadávka voči štátu alebo subjektom verejného sektora, ako aj subdodávatelia. Partnerom verejného sektora sú aj zdravotné poisťovne.

Do RPVS sa môžu dobrovoľne zapisovať aj fyzické osoby, fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, ktoré nie sú partnermi verejného sektora. Platformu rozkrývania konečných užívateľov výhod v registri partnerov verejného sektora môžu využívať aj iné subjekty ako partneri verejného sektora, napríklad obchodní partneri pre svoje B2B obchodné vzťahy.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do RPVS sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa RPVS (teda nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).

Dôležitá informácia:

​Overenie identifikácie konečného užívateľa výhod k 31.12.

Podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len ZRPVS) je oprávnená osoba povinná overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora ku dňu 31.12. Uvedenú povinnosť môže oprávnená osoba splniť najskôr 31.12. Pred týmto dňom overenie zasielať nemôže; cieľom ustanovenia § 11 ods. 2 písm. c) ZRPVS je deklarovať stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka a nie skôr.

ZRPVS neurčuje najdlhšiu možnú lehotu, kedy možno zaslať oznámenie o overení súdu po tomto dátume. Zároveň však i v zmysle § 11 ods. 6 ZRPVS je možné toto oznámenie zaslať „bezodkladne“ po tom, ako sa oprávnenej osobe podarí zistiť výsledok – že konečný užívateľ výhod sa nezmenil. To znamená, že zaslať oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je možné i po 31.12. Je však potrebné si uvedomiť, že nesplnenie povinnosti overenia identifikácie môže pre partnera verejného sektora znamenať pozastavenie plnenia zo strany verejného sektora až do momentu, kým uvedená povinnosť nie je splnená, t. j. do momentu, kedy sa dátum oznámenia o overení konečných užívateľov výhod objaví v registri partnerov verejného sektora. 

Oznámenie o overení identifikácie sa zasiela súdu prostredníctvom elektronickej služby „Overenie identifikácie konečných užívateľov výhod“, pričom k oznámeniu sa neprikladajú žiadne prílohy. 

RPVS sa vedie len v elektronickej podobe a táto je právne záväzná. Právna záväznosť znamená, že údaje zverejnené v RPVS sú účinné voči všetkým a nie je potrebné ich pred orgánmi verejnej moci preukazovať, t.j. orgán verejnej moci si má možnosť tieto údaje zistiť sám.

RPVS prebral register konečných užívateľov výhod, ktorý v zmysle platných právnych predpisov viedol do 31. januára 2017 Úrad pre verejné obstarávanie, a  osoby zapísané v registri konečných užívateľov výhod sa považujú za osoby zapísané v RPVS. Tieto osoby však mali povinnosť do 31. júla 2017 zabezpečiť overenie identifikácie konečných užívateľov výhod podľa novej právnej úpravy. Nesplnenie tejto povinnosti v určenej lehote mal za následok automatický výmaz z RPVS, čo  súčasne znamená, že takto vymazané osoby si nemohli nárokovať od verejného sektora peňažné a iné plnenia.

Automatický výmaz z registra partnerov verejného sektora z dôvodu nesplnenia povinnosti zosúladenia zapísaného stavu s novou právnou úpravou (preregistrácia) vykonal registrujúci orgán   hromadným spôsobom, a to po vybavení podaní doručených do 31.7.2017 vrátane. Na účely overenia, či došlo alebo nedošlo k preregistrácii možno v RPVS​ využiť funkcionalitu v rámci rozšíreného vyhľadávania, kde treba zvoliť možnosť „Zobraziť nepreregistrované subjekty“ a následne spustiť vyhľadávanie (tlačidlo „Hľadaj“). Výsledkom použitia tohto filtra je zoznam subjektov, u ktorých nedošlo k zosúladeniu údajov s novou právnou úpravou.

Pre splnenie povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa ako aj pre nové zápisy, zmeny a výmazy použite elektronické služby RPVS.   

Právna úprava RPVS: 

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa tejto právnej úpravy, ​odporúčame kliknúť na sekciu Často kladené otázky​, prípadne Vašu otázku zašlite na e-mailovú adresu rpvs@justice.sk​.​​​​​​

Technická podpora.

Používateľská príručka

Používateľskú príručku k elektronickým službám si môžete stiahnuť tu: 

Používateľská príručka ESlužby (PDF, 3 MB)