Organizačná štruktúra

 • Minister spravodlivosti
 • Kancelária ministra
 • Tlačové oddelenie
 • Odbor vnútorného auditu
 • Odbor kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov
 • Referát zvláštnych úloh
 • Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
 • Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi EÚ
 • Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
 • Štátny tajomník I
  • Kancelária štátneho tajomníka
  • Sekcia legislatívy
   • Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
   • Odbor legislatívy trestného práva
   • Referát všeobecnej legislatívy
  • Sekcia civilného práva
   • Odbor elektronizácie súdnictva
   • Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue
   • Referát tvorby stratégií v civilnom práve
  • Sekcia medzinárodného práva
   • Odbor medzinárodného práva súkromného
   • Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach
   • Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
  • Odbor ľudských práv
 • Štátny tajomník II
  • Kancelária štátneho tajomníka
  • Sekcia dohľadu
   • Odbor dohľadu nad súdnictvom
   • Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
   • Odbor dohľadu nad právnickými profesiami
  • Právna sekcia
   • Odbor zastupovania a právnych stanovísk
   • Odbor špecifickej právnej agendy
  • Sekcia trestného práva
   • Odbor trestného súdnictva
   • Odbor väzenstva
    • Referát milostí
   • Odbor elektronického monitoringu a technického zabezpečenia
   • Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality
   • Oddelenie kriminológie
  • Generálny tajomník služobného úradu
   • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
   • Osobný úrad
   • Sekcia ekonomiky a správy
    • Odbor rozpočtu a financovania kapitoly
    • Odbor financovania úradu
    • Odbor hospodárskej správy
    • Odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov
    • Odbor verejného obstarávania
    • Inštitút vzdelávania
   • Sekcia informatiky a riadenia projektov
    • Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy
    • Odbor prevádzky informačných systémov
    • Odbor Service Desk
    • Odbor architektúry a implementácie projektov
   • Analytické centrum
    • Oddelenie rezortných analýz
    • Oddelenie správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky
    • Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov
    • Oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly
   • Rezortná implementačná jednotka
    • Odbor koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov
    • Implementačná jednotka reforiem a investícií
    • Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti
    • Odbor architektúry a implementácie projektov
Kontakty na jednotlivé sekcie Ministerstva spravodlivosti SR

Súvisiace dokumenty