Organizačná štruktúra

  • Minister spravodlivosti
   • Kancelária ministra
    • Tlačové oddelenie
   • Sekcia dohľadu
    • Odbor dohľadu nad súdnictvom
    • Odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti
    • Odbor dohľadu nad právnickými profesiami
   • Sekcia legislatívy
    • Odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
    • Odbor legislatívy trestného práva
    • Referát všeobecnej legislatívy
   • Odbor vnútorného auditu
   • Referát zvláštnych úloh
   • Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva
   • Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi EÚ
   • Generálny riaditeľ ZVJS
   • Štátny tajomník I
    • Kancelária štátneho tajomníka I
    • Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách
    • Právna sekcia
     • Odbor zastupovania a právnych stanovísk
     • Referát zmluvných vzťahov a prístupu k informáciám
     • Referát rehabilitácií a odškodňovania
    • Sekcia trestného práva
     • Odbor trestného súdnictva
     • Odbor probácie, mediácie a prevencie kriminality
      • Operačné stredisko ESMO
     • Odbor väzenstva
      • Referát milostí
   • Štátny tajomník II
    • Kancelária štátneho tajomníka II
    • Odbor ľudských práv
    • Sekcia medzinárodného práva
     • Odbor medzinárodného práva súkromného
     • Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach
     • Odbor európskych záležitostí a zahraničných vzťahov
    • Sekcia civilného práva
     • Odbor elektronizácie súdnictva
     • Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue
     • Referát tvorby stratégií v civilnom práve
   • Generálny tajomník služobného úradu
    • Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu
    • Osobný úrad
    • Analytické centrum
     • Oddelenie rezortných analýz
     • Oddelenie správy a spracovania údajov rezortnej štatistiky
     • Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov
     • Oddelenie posudzovania efektívnosti súdnictva a rozpočtu kapitoly
    • Sekcia ekonomiky a správy
     • Odbor rozpočtu a financovania kapitoly
     • Odbor financovania úradu
     • Odbor hospodárskej správy
     • Odbor rozvoja rezortných ľudských zdrojov
     • Odbor verejného obstarávania
     • Inštitút vzdelávania
    • Sekcia informatiky a riadenia projektov
     • Odbor eJustice, koordinácie a projektovej prípravy
     • Odbor informačnej bezpečnosti
     • Odbor prevádzky informačných systémov
     • Odbor Service Desk
    • Rezortná implementačná jednotka
     • Odbor koordinácie finančných iniciatív, mechanizmov a projektov
      • Implementačná jednotka reforiem a investícií
     • Odbor implementácie Plánu obnovy a odolnosti
     • Odbor architektúry a implementácie projektov
Kontakty na jednotlivé sekcie Ministerstva spravodlivosti SR

Súvisiace dokumenty