Verejná a neverejná preventívna reštrukturalizácia od 17.7.2022

17. júla 2022 nadobúda v plnom rozsahu účinnosť nová právna úprava – zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii).

Zákonom č. 111/2022 Z. z. sa upravuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu. Preventívnym konaním sa na účely tohto zákona  rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní.

Riešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou. Z preventívnej reštrukturalizácie sú zároveň vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou preventívneho konania je aj inštitút „novej“ dočasnej ochrany, ktorý poskytuje časový priestor pre účinnú reštrukturalizáciu. Zákonom sa zároveň ruší inštitút dočasnej ochrany upravený zákonom č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dočasná ochrana upravená od 1.1.2021).

Ak dočasná ochrana poskytnutá podľa zákona č. 421/2020 Z. z. nezanikla do 16. júla 2022, jej účinky trvajú do uplynutia doby, na ktorú bola poskytnutá alebo predĺžená. Ak o ukončenie dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 421/2020 Z. z. požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou, dočasná ochrana zaniká dňom doručenia tejto žiadosti príslušnému súdu.

Pri splnení podmienok vyžadovaných zákonom č. 111/2022 Z. z., súd poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu v rámci rozhodnutia o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a to na obdobie troch mesiacov. Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich úprav dočasnej ochrany, dočasnú ochranu je možné na základe žiadosti predĺžiť, či požiadať o jej skončenie.

Na komunikáciu so súdom pri preventívnych konaniach sú určené nižšie uvedené formuláre, ktoré sa podávajú výlučne príslušnému súdu.

Na konanie podľa zákona č. 111/2022 Z. z. sú kauzálne príslušné:

  • Okresný súd Košice I pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove,
  • Okresný súd Žilina pre obvody Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Nitra pre obvody Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave.

Formuláre pre elektronické podania:

Vyberte súd, ktorému je podanie určené. Na podanie, ktoré nebude podané elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu, prostredníctvom na to určeného formulára a nebude autorizované (podpísané) dlžníkom, súd nebude prihliadať.

Na konanie podľa zákona č. 111/2022 Z. z. je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dlžník sídlo. V prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, príslušnosť súdu sa určuje podľa sídla dlžníka v čase podania návrhu alebo oznámenia začatia konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Okresný súd Košice I

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom – nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Žiadosť o skončenie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Okresný súd Žilina

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom – nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Žiadosť o skončenie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Okresný súd Nitra

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom – nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Žiadosť o skončenie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Aj v prípade preventívneho konania – verejnej preventívnej reštrukturalizácii, je možné podať kvalifikovaný podnet. Kvalifikovaný podnet môže podať správca, veriteľský výbor alebo člen veriteľského výboru, poradca, významný veriteľ, veriteľ, voči ktorému dlžník porušuje povinnosť podľa § 13 ods. 2 písm. c) alebo písm. d) zákona č. 111/2022 Z. z., alebo zákonný sudca. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 127 Civilného sporového poriadku obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo opis skutočností odôvodňujúcich preskúmanie správcom. Ku kvalifikovanému podnetu musia byť pripojené listinné dôkazy preukazujúce skutočnosti uvedené v kvalifikovanom podnete.