Obchodný vestník – Najčastejšie otázky

Otázky súvisiace so zverejňovaním údajov v obchodnom vestníku

Ako postupovať pri zverejnení údajov v Obchodnom vestníku?

Všetky údaje určené na zverejnenie v Obchodnom vestníku sa doručujú iba elektronicky (s výnimkou povinne zverejňovaných zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) prostredníctvom elektronických formulárov, ktoré sú zverejnené na elektronickom portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „portál OV“) ako vydavateľa Obchodného vestníka.

Užívateľ postupuje takto:

1. Registrácia nového užívateľa

Vyplníte registračný formulár​.

Pri registrácii je dôležité uviesť správnu elektronickú adresu, aby Vám bol doručený aktivačný link, na ktorý musíte kliknúť do 30 dní od jeho doručenia. Na zadanú e-mailovú adresu Vám budú doručované aj informácie súvisiace so zverejnením údajov v Obchodnom vestníku (výzva na zaplatenie správneho poplatku, oznam o zaúčtovaní platby a oznam, v ktorom čísle Obchodného vestníka bolo Vaše podanie zverejnené).

2. Aktivácia služieb

Po registrácii Vám vydavateľ pridelí registračné číslo, ktoré Vám bude doručené do vlastných rúk Vami zvoleným spôsobom: poštou alebo elektronicky (ak máte elektronickú schránku aktivovanú na elektronické doručovanie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov) alebo si ho môžete prevziať osobne nasledujúci pracovný deň v redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue na adrese:

Račianska 71
813 11 Bratislava
v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.,
prípadne si môžete dohodnúť iný termín na tel. č.: 02/88891 141, 02/88891 165.

Po doručení registračného čísla sa prihlásite na portál OV pod Vaším prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii, v „Moje konto“ vyberiete „Aktivácia služieb“, kde si do okna „Aktivačný kód“ zadáte pridelené registračné číslo a potvrdíte tlačidlom „Aktivuj“.

Týmto úkonom získate oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku (ďalej len „podanie“) cez „Nové podanie“.

3. Prihlásenie eID

Ak vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a s aktivovaným bezpečnostným osobným kódom (BOK), môžete namiesto registrácie vyššie uvedeným spôsobom využiť možnosť Prihlásenie eID.

​​Úspešným overením Vašej identity cez portál slovensko.sk získavate aj oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku cez „Nové podanie“.

4. Odoslanie nového podania na zverejnenie v Obchodnom vestníku

Po prihlásení sa na portál OV si v časti „Obchodný vestník“ zvolíte možnosť „Nové podanie“, vyberiete si „Typ podania“, vyplníte príslušný formulár a odošlete podanie na zverejnenie.

Návod k portálu OV nájdete v tomto súbore: Návod k portálu OV

Pred vykonaním akcie „podať na zverejnenie do Obchodného vestníka“ Vám odporúčame skontrolovať si text podania cez ikonku „PDF zobrazenie“ (v takejto podobe bude Vaše podanie zverejnené v Obchodnom vestníku). Prípadné opravy môžete vykonať cez ikonku „Upraviť“.

Po odoslaní podania na zverejnenie do Obchodného vestníka opravu textu môže vykonať len redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue ​na Vašu písomnú, elektronicky doručenú žiadosť.

5. Zaplatenie správneho poplatku

Ak zverejnenie podania podlieha poplatkovej povinnosti, správny poplatok sa uhrádza na základe elektronickej výzvy na splnenie poplatkovej povinnosti.

Výzvu na splnenie poplatkovej povinnosti dostanete po odoslaní podania elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Ak ste na odoslanie podania využili možnosť Prihlásenie eID, výzva na zaplatenie správneho poplatku sa doručí do elektronickej schránky aj na e-mailovú adresu.

Vo výzve sa uvádzajú platobné údaje, výška správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku a informácia, koho sa podanie týka. Prílohou výzvy je Príkaz na úhradu s možnosťami, ako zaplatiť správny poplatok.

Upozorňujeme, že variabilný symbol je špeciálny symbol určený pre každé podanie osobitne a musíte ho zadať správne spolu s ostatnými platobnými údajmi.

Správny poplatok môžete zaplatiť bankovým prevodom (internet banking) alebo cez mobilnú aplikáciu eKolok nasnímaním QR kódu alebo cez webovú aplikáciu eKolok (virtuálny kiosk) alebo cez samoobslužné kiosky eKolkov alebo poštovým poukazom.

Ak ste na odoslanie podania využili možnosť Prihlásenie eID, môžete zaplatiť správny poplatok platobnou kartou cez elektronickú schránku.

Bližšie informácie o spôsoboch platby nájdete na https://www.slovensko.sk/sk/platba-online​ a na https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok.

Prehľad správnych poplatkov za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku si môžete pozrieť na tomto odkaze: Správne poplatky

6. Zverejnenie podania v Obchodnom vestníku

Vydavateľ zverejní údaje do 5 pracovných dní odo dňa, keď mu elektronicky cez portál OV prišla informácia o zaplatení správneho poplatku, ak zverejnenie údajov podlieha poplatkovej povinnosti.

Ak zverejnenie údajov nepodlieha poplatkovej povinnosti, vydavateľ zverejní údaje do 5 pracovných dní odo dňa doručenia podania.

Ako​ postupovať v prípade, keď mi nebol doručený aktivačný link na e-mailovú adresu?

Dôvodom nedoručenia aktivačného linku môže byť nesprávne uvedená e-mailová adresa pri registrácii.  Prípadne si skontrolujte  nevyžiadanú poštu (SPAM). Ak Vám aktivačný link nebol doručený, kontaktujte redakciu Obchodného vestníka a Justičnej revue,  ktorá Vám poskytne informácie ako postupovať.

Ako postupovať v prípade, keď som zabudol kliknúť na aktivačný link do 30 dní od jeho doručenia?

Ak ste do 30 dní od doručenia neklikli na aktivačný link, kontaktujte redakciu Obchodného vestníka a Justičnej revue, ktorá Vám poskytne informácie ako postupovať.

Pri každom novom podaní potrebujem novú registráciu?

Ak ste sa už raz registrovali, prihlasujete sa na portál OV pomocou svojich prihlasovacích údajov (prihlasovacie meno a heslo), ktoré ste zadali pri registrácii ako nový užívateľ. Opätovná registrácia nie je potrebná!

Ako postupovať v prípade, keď som zabudol prihlasovacie meno alebo heslo?

Ak ste zabudli Vaše prihlasovacie meno, kontaktujte redakciu Obchodného vestníka a Justičnej revue, ktorá Vám poskytne informácie ako postupovať. 

Ak ste zabudli heslo, po neúspešnom prihlásení sa na portál OV kliknite na „Zabudol som heslo“. Potom postupujte podľa inštrukcií, ktoré Vám budú doručené na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii.

Pri každom novom podaní potrebujem novú aktiváciu?

Ak ste si už raz službu „Obchodný vestník“ aktivovali cez pridelené registračné číslo, na zverejnenie nových podaní ďalšiu aktiváciu služby nepotrebujete!

Ako postupovať v prípade, keď som nedostal výzvu na zaplatenie správneho poplatku?

Skontrolujte si stav Vášho podania cez „Prehľad podaných formulárov“, či bolo odoslané na zverejnenie. Ak ste ho správne odoslali, platobný príkaz nájdete aj pri odoslanom podaní na konci príslušného riadku. Dôvodom nedoručenia výzvy môže byť nesprávne uvedená  e-mailová adresa pri registrácii, príp. výzva mohla byť doručená do nevyžiadanej pošty (Spam).

Ak ste na  odoslanie podania využili možnosť Prihlásenie eID, výzva na zaplatenie správneho poplatku sa doručí aj do Vašej elektronickej schránky.​

Je potrebné doručiť doklad o zaplatení správneho poplatku?

Nie. 

Zaplatený správny poplatok sa priradí k podaniu automaticky.

Predpokladom je, že variabilný symbol, vygenerovaný ku každému podaniu osobitne, ste v príkaze na úhradu uviedli správne. 

Ako sa dozviem, v ktorom Obchodnom vestníku bolo moje podanie zverejnené?

V deň vydania Obchodného vestníka, v ktorom je zverejnené Vaše podanie, Vám na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii, bude doručená informácia o jeho zverejnení. Stav Vášho podania v časti „Prehľad podaných formulárov“ sa zmení na „Zverejnená“, doplní sa číslo Obchodného vestníka a dátum zverejnenia.

Kto zodpovedá za správnosť zverejnených údajov?

Za obsahovú a jazykovú správnosť údajov určených na zverejnenie, ako aj za nezverejnenie údajov, ktoré sa podľa osobitného zákona nesprístupňujú, zodpovedá povinná osoba.

Za súlad zverejnených údajov s obsahom žiadosti zodpovedá vydavateľ.

Ako postupovať v prípade, keď som zrušil alebo požiadal o stornovanie podania, ale správ​ny poplatok som zaplatil?

Ak ste zrušili alebo požiadali o  stornovanie podania a správny poplatok ste medzitým zaplatili, alebo ste zaplatili správny poplatok duplicitne, musíte požiadať o jeho vrátenie písomne – elektronicky na: alica.smidkeova@justice.sk​ alebo poštou na adrese: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky a správy, odbor financovania úradu, Alica Šmidkeová, Račianska 71, 813 11 Bratislava. Predpokladom je, že variabilný symbol, vygenerovaný k danému podaniu, bol v príkaze na úhradu uvedený správne.

Ako postupovať v prípade, keď som zaplatil správny poplatok s nesprávnym variabilným symbolom alebo som variabilný symbol neuviedol?​

​​V takomto prípade sa zaplatený správny poplatok nespáruje s Vaším podaním. Nespárované platby vracia automaticky prevádzkovateľ systému eKolok Slovenská pošta, a.s.

Bližšie informácie získate na e-mailovej adrese: ekolky@slposta.sk alebo prostredníctvom infolinky: 18 666.​

Kde si môžem prezrieť všetky moje podania?

Stav Vašich podaní si môžete pozrieť cez „Prehľad podaných formulárov“.

Vystavuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky daňové doklady?

Vydavateľ daňový doklad k zaplatenému správnemu poplatku za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku nevystavuje.

Aké údaje sa zverejňujú v Obchodnom vestníku?

Podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Obchodnom vestníku„) sa v Obchodnom vestníku zverejňujú údaje, o ktorých tak ustanovuje osobitný zákon, ako aj údaje, ktorých zverejnenie alebo uverejnenie ustanovuje osobitný zákon, neustanovuje však povinnosť ich zverejniť v Obchodnom vestníku (napr. povinnosť uverejniť údaje vhodným spôsobom). Na Obchodný vestník sa nevzťahuje zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.

Kedy vydavateľ nezverejní moje podanie?

Ak nezašlete podanie v podobe podľa § 4 zákona o Obchodnom vestníku alebo nesplníte poplatkovú povinnosť v zákonom ustanovenej lehote alebo výške, alebo nesplníte inú podmienku zverejnenia údajov podľa zákona o Obchodnom vestníku, na podanú žiadosť vydavateľ neprihliadne.

Ako si môžem zmeniť moje profilové údaje?

V časti „Moje konto“/„Moje profilové údaje“ si môžete zmeniť ktorýkoľvek údaj a kliknúť na tlačidlo „Uložiť“.

V prípade, ak si chcete zmeniť heslo, kliknete na tlačidlo „Zmeniť heslo“.

Aké zmeny nastali vo zverejňovaní účtovných závierok, výročných správ a správ audítora?

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa účtovné závierky a ďalšie dokumenty uvedené v § 23  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zverejňujú uložením do registra účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

V Obchodnom vestníku sa naďalej elektronicky zverejňujú súvaha a výkaz ziskov a strát (neúplná účtovná závierka) podľa § 21 ods. 2 zákona v znení účinnom do 31. 12. 2013 a účtovná závierka overená audítorom podľa osobitného predpisu (napr. § 24 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. v znení zákona č. 445/2008 Z. z., § 33 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. 12. 2013) za účtovné obdobie končiace najneskôr 31. 12. 2008, a to v prípade, že tak účtovná jednotka doteraz neurobila a plní si dodatočne povinnosť zverejnenia v Obchodnom vestníku, ako jej vyplývala podľa predpisov účinných do 31. 12. 2013. 

Bližšie informácie k zverejňovaniu účtovných závierok, výročných správ a správ audítora v registri účtovných závierok sú sprístupnené na www.registeruz.sk.