Obchodný register


Aktuality

Od 1.2.2023

  • bude možné založiť a aj zapísať spoločnosť s ručením obmedzeným do obchodného registra online zjednodušene, v rámci jedného kroku, s následným získaním živnostenského oprávnenia zápisom do obchodného registra,
  • bude možné zriadiť podnik zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnú zložku podniku zahraničnej právnickej osoby, zjednodušeným spôsobom online, s následným získaním živnostenského oprávnenia zápisom do obchodného registra.

Technická podpora

Formulár hlásenia problému


Obchodný register (www.orsr.sk)

Vyhľadávanie v obchodnom registri.

Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

Zoznam formulárov obchodného registra pre podania v elektronickej podobe.

Elektronické služby Obchodného registra

Doplňujúce informácie k elektronickým službám OR SR.

Vzory vyplnených formulárov

Príklady vyplnených formulárov pre vybrané modelové situácie.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k obchodnému registru týkajúce sa poplatkov, elektronických podaní a pod.

Konanie o zosúladenie údajov v Obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Informácie ku konaniu o zosúladenie údajov v OR so skutočným právnym stavom.

Zmeny k 1. 2. 2023 – zjednodušené založenie a zriadenie

Popis zmien v obchodnom registri účinných od 1.2.2023.

Zmeny k 1.10.2020

Popis zmien v obchodnom registri platných od 1.10.2020.

Obchodný register je vedený na registrových súdoch.

Povinnosť zapisovať aktuálne  údaje o konečnom užívateľovi výhod ostala zachovaná. Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri aj naďalej nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú verejne dostupné na stránke www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Zobrazujú sa v Registri právnických osôb. Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Odpovede na často kladené otázky vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod.