Obchodný register

Pri odoslaní notifikačných správ z obchodného registra v súvislosti s automatizovaným doplnením identifikačných údajov zo dňa 21. júla 2022 mohlo dôjsť k technickej chybe, a to v nesprávne uvedenom predmete správy „Notifikácia – osoby, ktoré môžu byť vymazané z OR SR (§768s OBZ)“. Daný predmet nekorešponduje s obsahom správy, ktorá hovorí o tom, že je potrebné doplnenie chýbajúcich identifikačných údajov. Z uvedeného dôvodu upozorňujeme, že s povinnosťou doplnenia identifikačných údajov nie je spojený následok výmazu z obchodného registra.

Obchodný register (www.orsr.sk)

Vyhľadávanie v obchodnom registri.

Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

Zoznam formulárov obchodného registra pre podania v elektronickej podobe.

Informácie k elektronickým podaniam

Doplňujúce informácie k elektronickým podaniam

Vzory vyplnených formulárov

Príklady vyplnených formulárov pre vybrané modelové situácie.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky k obchodnému registru týkajúce sa poplatkov, elektronických podaní a pod.

Konanie o zosúladenie údajov v Obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Informácie ku konaniu o zosúladenie údajov v OR so skutočným právnym stavom.

Zmeny k 1.10.2020

Popis zmien v obchodnom registri platných od 1.10.2020.

Technická podpora – nahlásenie problémov​

Formulár pre nahlásenie problému .

Dňa 22. októbra 2019 bol prijatý zákon č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s delenou účinnosťou od 1. januára 2020 a od 1. októbra 2020. Uvedený zákon mal priamy dopad aj na právnu úpravu obchodného registra (najmä časť účinná od 1. októbra 2020). Zaviedla sa napríklad výlučná elektronická forma podávania návrhov na zápis,  zmeny a výmaz údajov z obchodného registra. Vyššie uvedený zákon upravil aj čistenie obchodného registra a doplnenie identifikačných údajov.

Legislatívu platnú od 1.10.2020, ako aj popis zmien, ktoré prináša, informácie o doplnení identifikačných údajov pre jednotlivé právne formy, informácie o potvrdení údajov o organizačnej zložke a zoznam osôb, ktoré môžu byť po splnení zákonom upravených podmienok vymazané z obchodného registra nájdete v zozname zmien k 1.10.2020.

Zoznam elektronických formulárov na podanie návrhu na zápis do obchodného registra, na zápis zmeny zapísaných údajov v obchodnom registri a na výmaz zapísaných údajov v obchodnom registri a linky na elektronické služby na www.slovensko.sk nájdete na stránke Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe.

Užitočné informácie k elektronickým podaniam (napríklad technickú príručku, návod na prácu a elektronickým formulárom či technické požiadavky).

Obchodný register je vedený na registrových súdoch.

Povinnosť zapisovať aktuálne  údaje o končenom užívateľovi výhod ostala zachovaná. Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri aj naďalej nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora. Údaje o konečnom užívateľovi výhod nie sú verejne dostupné na stránke www.orsr.sk, v obchodnom vestníku ani vo výpisoch z obchodného registra. Zobrazujú sa v Registri právnických osôb. Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Odpovede na často kladené otázky vo vzťahu ku konečným užívateľom výhod.

Technická podpora – nahlásenie problémov