Formuláre OR pre podania v elektronickej podobe

Na podávanie návrhov na zápis, zmenu a výmaz údajov zapísaných do obchodného registra je možné použiť nové elektronické služby obchodného registra s vyplnením a odoslaním formulára pomocou sprievodcu, dostupné na stránkach portálu Obchodného registra.

Formuláre na zápis údajov do OR SR pre podania v elektronickej podobe

Formuláre na zápis zmeny údajov do OR SR pre podania v elektronickej podobe

UPOZORNENIE : Vymazávané údaje uvádzané v návrhu v stĺpci výmaz (v pravom) musia byť vyplnené tak, aby boli zhodné s údajmi uvedenými v aktuálnom výpise z obchodného registra.

FormulárePrílohy
Formulár č. 4 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o verejnej obchodnej spoločnosti do obchodného registra – FUZV)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 6 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o komanditnej spoločnosti do obchodného registra - FUZK)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUZS)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 10 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o akciovej spoločnosti do obchodného registra - FUZA)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 12 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o družstve do obchodného registra - FUZD)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 14 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o štátnom podniku do obchodného registra - FUZT)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 16 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o podniku zahraničnej osoby organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby do obchodného registra - FUZZ)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 18 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o inej právnickej osobe do obchodného registra - FUZI)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 21 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskom zoskupení hospodárskych záujmov do obchodného registra - FUZH)​​Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 24 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o európskej spoločnosti do obchodného registra - FUZE)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 27 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o Európskom družstve do obchodného registra - FUZR)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx
Formulár č. 30 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o jednoduchej spoločnosti na akcie-FUZJ)Zoznam listín vo formáte pdf
Zoznam listín vo formáte docx

Formuláre na výmaz údajov z obchodného registra pre podania v elektronickej podobe

Iné formuláre (námietky, konanie o zosúladenie údajov) pre podania v elektronickej podobe

Námietku je možné podať až nasledujúci deň po doručení odmietnutia vykonania zápisu z dôvodu replikácie databázy.

ODVOLANIE O UZNESENÍ SÚDU O ZAMIETNUTÍ NÁMIETOK

​​V prípade zamietnutia námietok je možné podať odvolanie prostredníctvom portálu Ministerstva spravodlivosti SR ezaloby – podanie v civilnom spore – podanie k existujúcemu konaniu – podanie k spisovej značke. Vo formulári „Podanie k spisovej značke“ je potrebné z číselníka vybrať „Odvolanie.“​

Formulár na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v elektronickej podobe

Subjekt verejnej správy, emitent cenných papierov alebo subjekt zapísaný v registri partnerov verejného sektora, nie je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra​

Zoznam služieb

Pre podanie do obchodného registra je potrebné použiť k tomu určenú elektronickú službu obchodného registra na stránke https://sluzby.orsr.sk/Sluzby.