Pre subjekty poskytujúce pomoc

Prijatím zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení iných zákonov (zákon o obetiach) došlo k legislatívnemu ukotveniu práv obetí trestných činov, vrátane práva na odbornú pomoc. Za účelom zabezpečenia kvalitnej a dostupnej odbornej pomoci sú zákonom upravené aj podmienky poskytovania odbornej pomoci.  

Jednotlivé subjekty poskytujúce pomoc obetiam majú v zmysle zákona o obetiach možnosť získať akreditáciu programu podpory obetí trestných činov a požiadať o poskytnutie dotácie.  

Pre udelenie akreditácie je potrebné podať ministerstvu žiadosť a preukázať splnenie podmienok pre udelenie akreditácie podľa § 24 a nasl. zákona o obetiach. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Čo je to akreditácia​. Dotáciu je v zmysle zákona o obetiach možné poskytnúť len akreditovaným subjektom a nemožno ju priznať na poskytovanie sociálnych služieb. 

Akreditácia podľa zákona o obetiach nenahrádza akreditácie vydané inými ministerstvami a rôzne akreditácie a akreditačné postupy nie sú navzájom prepojené ani podmienené.

Čo je akreditácia a aké sú podmienky pre jej získanie

Akreditácia programu podpory obetí je štátne overenie spôsobilosti subjektu poskytujúceho pomoc obetiam poskytovať odbornú pomoc na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom  č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o obetiach).

Po získaní akreditácie je subjekt oprávnený poskytovať odbornú pomoc v rozsahu zákona o obetiach a je zapísaný do registra subjektov poskytujúcich pomoc.

Pre získanie akreditácie je potrebné, aby subjekt predložil ministerstvu žiadosť o udelenie akreditácie a splnil podmienky vymedzené v § 24 zákona o obetiach. 

Medzi tieto podmienky patrí najmä uzatvorenie pracovného alebo zmluvného vzťahu s minimálne 1 odborne spôsobilou osobou pre každý zo študijných odborov sociálna práca, psychológia a právo a s 1 advokátom. Za odborne spôsobilú sa považuje osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore sociálna práca, psychológia alebo právo a vykonávala prax po dobu najmenej 3 rokov. Každá z týchto osôb musí byť bezúhonná (bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý si vyžiada ministerstvo).

Ministerstvo rozhoduje o udelení akreditácie na návrh hodnotiacej komisie, ktorá posudzuje splnenie podmienok pre udelenie akreditácie. Táto komisia zasadá ad hoc a ministerstvo prijíma žiadosti o udelenie akreditácie nepretržite. 

Akreditáciu je možné získať na 5 rokov (s možnosťou predĺženia), je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu. Akreditácia sa udeľuje na poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci alebo špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti (tu si subjekt môže v žiadosti zvoliť okruh obzvlášť zraniteľných obetí, ktorým bude poskytovať odbornú pomoc).

Vo vzťahu k podávaniu žiadosti si pozorne prečítajte ​​​​Manuál pre podávanie žiadosti o udelenie akreditácie(.pdf, 252 KB) vypracujte Projekt programu podpory obetí a pripravte si všetky potrebné prílohy. Samotnú žiadosť je potrebné podať prostredníctvom online formulára a priložiť k nej minimálne Projekt programu podpory obetí. Po odoslaní online žiadosti, je potrebné ju vytlačiť, priložiť k nej všetky prílohy a zaslať v pevne zviazanej väzbe na nižšie uvedenú adresu.

Kontaktná adresa: 

Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11 Bratislava

Požiadať o udelenie akreditácie je možné v elektronickom systéme Ministerstva spravodlivosti SR určeného na príjem a správu žiadostí o dotácie a žiadostí o akreditáciu.

Prípadné otázky môžete adresovať  telefonicky na číslo: 02/888 91 129 alebo na na e-mail: akreditacie@justice.sk.

Aké sú podmienky poskytovania odbornej pomoci

V rámci konania o udelenie akreditácie si môže subjekt zvoliť formu poskytovania odbornej pomoci – všeobecnú odbornú pomoc obeti alebo špecializovanú odbornú pomoc obzvlášť zraniteľnej obeti.

Všobecná odborná pomoc

Do všeobecnej odbornej pomoci obeti patrí:

 • poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií (najmý týkajúcich sa trestného konania, jeho postupov a práv, odbornej pomoci),
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete,
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
 • psychologická pomoc,
 • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.​

Akreditovaný subjekt, ktorý poskytuje všeobecnú odbornú pomoc, je povinný poskytnúť prvú konzultáciu každej obeti vždy zadarmo. V prípade, ak dostal dotáciu, tak poskytuje aj odbornú pomoc 90 dní bezplatne a ak je to potrebné a obeť o to požiada (nie je potrebné formálne požiadanie, postačujúce je dohodnutie ďalšej konzultácie), aj dlhšie.

Špecializovaná odborná pomoc

Do špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti patrí:

 • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
 • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
 • vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
 • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,6) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.​

Obzvlášť zraniteľné obete majú nárok na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci vždy bezplatne. Táto pomoc je poskytovaná po dobu 90 dní a ak je to potrebné a obeť o to požiada (aj neformálne, napr. dohodnutím ďalšieho stretnutia), aj dlhšie. 

V žiadosti o udelenie akreditácie si subjekt môže zvoliť okruh obzvlášť zraniteľných obetí, ktorým bude poskytovať pomoc. Táto informácia bude uvedená tak v rozhodnutí o udelení/neudelení akreditácie ako aj v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam.

Pri poskytovaní odbornej pomoci sú akreditované subjekty v zmysle § 28 písm. a) zákona o obetiach povinné dodržiavať:

Štandardy kvality poskytovanej odbornej pomoci obetiam trestných činov akreditovaným subjektom (PDF, 613 KB)

Ako získať dotáciu na poskytovanie odbornej pomoci

Subjekt​y akreditované podľa zákona o obetiach trestných činov majú možnosť získať dotáciu na poskytovanie:

 • všeobecnej odbornej pomoci obeti podľa § 5 ods. 3 zákona o obetiach,
 • špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať v termíne stanovenom vo výzve, ktorá je vyhlasovaná 1-krát do roka. Jednotlivé akreditované subjekty informujeme aj e-mailom o vyhlásení výzvy

Ministerstvo môže poskytnúť dotáciu vo výške od 5 000 EUR do 50 000 EUR. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok a nemožno ju priznať na poskytovanie sociálnych služieb. Dotácia je viazaná na rozpočtový rok a nie je možné predĺžiť jej čerpanie do ďalšieho rozpočtového roka. Podrobnosti o čerpaní dotácie sú uvedené v informáciách pre príslušnú výzvu. 

Žiadosť sa podáva elektronicky po prihlásení sa na stránke pre akreditáciu pod unikátnym kódom vygenerovaným na žiadosti o udelenie akreditáciu (pod čiarovým kódom). Následne je spolu s prílohami zaslaná na adresu ministerstva. 

Akreditovaný subjekt môže požiadať o poskytnutie dotácie na poskytovanie odbornej pomoci pre obdobie začínajúce najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení akreditácie, príp. dňom začatia poskytovania odbornej pomoci uvedenom v rozhodnutí o udelení akreditácie. 

Podrobnejšie informácie týkajúce sa aktuálnej výzvy nájdete na stránke týkajúcej sa dotácií.

Často kladené otázky v súvislosti s akreditáciou, (.pdf, 465 KB).

Žiadosť o zápis označenia „intervenčné centrum“

Čo je to intervenčné centr​um a aké sú jeho úlohy?

Novelou zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obetiach)  s účinnosťou od 1. júla 2021 môžu akreditované subjekty poskytujúce špecializovanú odbornú pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (ďalej len „akreditovaný subjekt“) pôsobiť ako tzv. “intervenčné centrum”.  Intervenčné centrum na základe spolupráce s políciou zabezpečuje pomoc obetiam trestného činu domáceho násilia (a osobám ohrozeným domácim násilím) v prípadoch, ak bola násilná osoba vykázaná zo spoločnej domácnosti a kontaktné informácie mu boli poskytnuté políciou vo forme záznamu o vykázaní. Intervenčné centrum však poskytuje pomoc aj tým obetiam domáceho násilia, ktoré sa na neho priamo obrátia, bez ohľadu na vykázanie/nevykázanie násilnej osoby zo spoločnej domácnosti.

V zmysle § 28a zákona o obetiach úlohou intervenčného centra je najmä:

 • nadviazať prvý kontakt s obeťou do 72 hodín po doručení záznamu o vykázaní zo strany polície a ponúknuť poskytnutie odbornej pomoci;
 • poskytnúť krízovú intervenciu – najmä poskytnúť krízovú psychologickú intervenciu, vyhodnotiť  hrozbu nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia a zostaviť bezpečnostný plán v spolupráci s obeťou trestného činu domáceho násilia, a to v čo najkratšom čase po nadviazaní kontaktu a získaní súhlasu obete s poskytovaním pomoci;
 • poskytnúť odbornú pomoc podľa udelenej akreditácie (t.j. špecializovanú odbornú pomoc);
 • poskytnúť právnu pomoc podľa § 7 ods. 1 zákona o obetiach;
 • sprostredkovať poskytovanie sociálnych služieb podľa potrieb obete trestného činu domáceho násilia;
 • zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi  služieb a orgánmi verejnej moci​.

Podrobný popis činnosti intervenčného centra a spôsobu zabezpečovania služieb je uvedený v prílohe č. 3 „Štandardy poskytovania služieb intervenčným centrom“.

Aký je rozdiel medzi intervenčným centrom a akreditovaným subjektom?

Intervenčné centrum nad rámec špecializovanej odbornej pomoci poskytovanej akreditovaným subjektom, spolupracuje s políciou a proaktívne kontaktuje obete domáceho násilia, ktorých kontaktné informácie mu boli poskytnuté na základe doručeného záznamu o vykázaní násilnej osoby zo spoločného obydlia. Obetiam domáceho násilia poskytuje bezprostredne po vykázaní najmä krízovú intervenciu, ktorá okrem krízovej psychologickej intervencie a vyhodnotenia nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia znamená zostavenie bezpečnostného plánu spolu s obeťou a ďalšie nevyhnutné úkony potrebné na riešenie krízovej situácie obete. V prvej fáze sa poskytnutie právnej pomoci týka najmä prípravy a podania návrhu na vydanie neodkladného opatrenia na zníženie rizika ďalšieho ohrozenia obete domáceho násilia a viktimizácie, príp. podanie trestného oznámenia, v prípade, ak sa obeť rozhodne túto možnosť využiť.

Ďalej intervenčné centrum zabezpečuje spoluprácu a výmenu informácii medzi intervenčnými centrami, subjektmi poskytujúcimi pomoc obetiam, poskytovateľmi sociálnych služieb a orgánmi verejnej moci.

Kto je oprávnený požiadať o zápis označenia “intervenčné centrum”?

Subjektom oprávneným na predloženie žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ (ďalej len “žiadosť”) v príslušnom samosprávnom kraji je v zmysle § 28a zákona o obetiach subjekt, ktorý

 • získal akreditáciu ministerstva na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia v príslušnom samosprávnom kraji/okresoch príslušného samosprávneho kraja (rozhodnutie o udelení akreditácie nadobudlo právoplatnosť najneskôr ku dňu podania žiadosti o zápis označenia “intervenčné centrum”),
 • preukázateľne poskytuje odbornú pomoc obetiam domáceho násilia po dobu minimálne 5 rokov.

Poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam trestného činu domáceho násilia po dobu 5 rokov je akreditovaný subjekt povinný preukázať vo forme prílohy k žiadosti (napr. kópia registrácie sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z., akreditácia podľa zákona č. 305/2005  Z. z., čestné prehlásenie nepostačuje).

Akreditovaný subjekt môže predložiť žiadosť o zápis označenia “intervenčné centrum” pre celý samosprávny kraj alebo na úrovni okresov v rámci jedného samosprávneho kraja, v prípade, ak v danom kraji pôsobí/bude pôsobiť viac ako jedno intervenčné centrum, t.j. v prípade, ak viacero akreditovaných subjektov nadviazalo spoluprácu a pri rozdelení pôsobnosti na jednotlivé okresy pokryjú územie celého samosprávneho kraja. Akreditovaný subjekt môže požiadať o zápis označenia „intervenčné centrum“ pre viaceré samosprávne kraje, v prípade, ak má udelenú akreditáciu na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci v týchto krajoch. V takom prípade, je potrebné, aby akreditovaný subjekt podal samostatnú žiadosť pre každý samosprávny kraj.

Ministerstvo zabezpečuje financovanie aspoň jedného intervenčné centra v každom kraji na základe odporúčania hodnotiacej komisie.

Ako je možné podať žiadosť o zápis označenia intervenčné centrum?

Žiadosť o zápis označenia „intervenčné centrum“ je možné podať len prostredníctvom elektronického systému, ktorý je dostupný na stránke https://justice.egrant.sk.

Akreditovaný subjekt, ktorý chce požiadať o zápis označenia “intervenčné centrum” sa prihlási do svojho konta (založené pri podávaní žiadosti o akreditáciu), v ktorom mu bude umožnené podať žiadosť o zápis označenia “intervenčné centrum” – pod záložkou „Registrovať sa do iného programu“ a následne vybrať program „Intervenčné centrum“.

Akreditovaný subjekt vyplní všetky položky žiadosti (pozri vzor žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum). Po kontrole vyplnenia žiadosti, akreditovaný subjekt žiadosť zaregistruje v elektronickom systéme, následne vytlačí a v listinnej podobe zašle  ministerstvu spolu s povinnými prílohami v jednom pevne spojenom (napr. zošívačkou) origináli na nižšie uvedenú adresu:

Ministerstvo spravodlivosti SR
odbor ľudských práv
Račianska 71
813 11 Bratislava
Slovenská republika

Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke, ktorá bude viditeľne označená slovami: „Žiadosť o zápis označenia „intervenčné centrum“.

Žiadosť je možné predložiť len na formulároch vygenerovaných elektronickým systémom, žiadosti predložené v inej forme nebudú akceptované. V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti  alebo nie je úplná, ministerstvo vyzve akreditovaný subjekt, aby v stanovenej lehote odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. V prípade neodstránenia nedostatkov, nebude možné žiadosť predložiť na hodnotenie hodnotiacej komisie, konanie o zápise označenia bude zastavené a nebude možné vykonať a zápis označenia “intervenčné centrum”.

Vyhodnotenie žiadosti

Jednotlivé žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ vyhodnocuje  hodnotiaca komisia zriadená podľa § 27 ods. 3 zákona o obetiach. Hodnotiaca komisia hlasovaním rozhoduje o odporučení zápisu označenia „intervenčné centrum“ a odporučí/neodporučí  ministerstvu finančnú podporu daného akreditovaného subjektu, ktorý získal označenie “intervenčné centrum”. Hodnotiaca komisia zasadá priebežne počas celého roka a vyhodnocuje doručené žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“.

Hodnotiaca komisia bude pri hodnotení žiadostí používať hodnotiaci systém na základe kvalitatívnych parametrov.

Ministerstvo o žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ rozhodne do 30 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti (v prípade nedostatkov žiadosti, táto lehota neplynie počas doby určenej na odstránenie nedostatkov), vo zvlášť zložitých prípadoch, rozhodne ministerstvo do 60 dní.
  
V prípade splnenia podmienok pre zápis označenia “intervenčné centrum” podľa § 28a zákona o obetiach a odporúčania hodnotiacej komisie, vykoná ministerstvo zápis označenia “intervenčné centrum” a informuje akreditovaný subjekt o vykonaní zápisu.

Prílohy