Konanie o zosúladenie údajov v Obchodnom registri so skutočným právnym stavom

Konanie o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom (ďalej aj „konanie o zosúladenie údajov“) je v zmysle § 289 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilného mimosporového poriadku konaním, ktorým sa má dosiahnuť zhoda zápisu v obchodnom registri so skutočným právnym stavom inak, ako na základe návrhu na zápis údajov do obchodného registra (rozhodnutie o zosúladení údajov teda má deklaratórne účinky, súd nemôže prostredníctvom tohto konania zosúlaďovať údaje, ktorých zápis v obchodnom registri má konštitutívne účinky). Konanie o zosúladenie údajov je možné začať na návrh alebo aj bez návrhu (ex offo) na základe uznesenia registrového súdu o začatí konania. Súdy a iné orgány majú povinnosť upozorniť registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu v obchodnom registri, ak tieto skutočnosti zistia pri svojej činnosti. Návrh na začatie konania o zosúladenie údajov na príslušný registrový súd môže podať každý, kto má právny záujem na správnosti údajov zapísaných v obchodnom registri alebo každý, koho sa zapísané údaje týkajú. Zapísaná osoba však nie je oprávnená na podanie návrhu na začatie konania o zosúladenie údajov (ale môže podať návrh na zápis zmeny údajov v obchodnom registri).

Účastníkmi konania o zosúladenie údajov sú navrhovateľ, zapísaná osoba a osoba, ktorej údaje majú byť do obchodného registra zapísané alebo z obchodného registra vymazané. Každý, kto osvedčí právny záujem, môže navrhnúť, aby ho registrový súd pribral ako účastníka do konania.

Návrh na začatie konania alebo uznesenie o začatí konania doručí registrový súd účastníkom konania a vyzve ich, aby sa vyjadrili, či s vykonaním zápisu údajov do obchodného registra súhlasia, alebo aby uviedli skutkové tvrdenia alebo právne dôvody, ktoré bránia vykonaniu zápisu. Registrový súd nariadi pojednávanie, ak sú skutkové tvrdenia medzi účastníkmi sporné, alebo môže nariadiť pojednávanie vtedy, ak to považuje za potrebné.Registrový súd v konaní o zosúladení údajov o vykonaní zápisu údajov v obchodnom registri rozhodne uznesením. Zápis údajov do obchodného registra vykoná registrový súd v deň vydania uznesenia.

Ak registrový súd rozhodne o vykonaní zápisu do obchodného registra, súčasne uloží  zapísanej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby  pokutu podľa osobitného predpisu (§ 5 ods. 5 v spoj. s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak už o nej nerozhodol skôr. Ak registrový súd rozhodne o vykonaní zápisu do obchodného registra, súčasne uloží zapísanej osobe zaplatiť súdny poplatok vo výške, v ktorej by zapísaná osoba bola povinná zaplatiť súdny poplatok za návrh na zápis údajov do obchodného registra.

Návrh na konanie o zosúladenie údajov je možno podať na príslušný registrový  súd písomne alebo elektronickými prostriedkami prostredníctvom www.slovensko.sk.

Pri podaní návrhu o zosúladenie údajov  je možné využiť  na to určenú službu – Podávanie návrhu na začatie konania o zosúladenie údajov v obchodnom registri so skutočným právnym stavom alebo všeobecné podanie.