Dočasná ochrana podnikateľov

Dočasná ochrana od 17.7.2022

17. júla 2022 nadobúda v plnom rozsahu účinnosť nová právna úprava – zákon č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov , ktorým sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice (EÚ) 2017/1132 (Smernica o reštrukturalizácii a insolvencii).

Zákonom č. 111/2022 Z. z. sa upravuje riešenie situácie podnikateľa, ktorému hrozí úpadok z dôvodu hroziacej platobnej neschopnosti, v preventívnom konaní, ktoré predstavuje účinný nástroj na včasné riešenie situácie dlžníka tak, aby mohol pokračovať vo svojej činnosti a zachovať svoju životaschopnosť, a najmä predísť úpadku a následnému konkurzu. Preventívnym konaním sa na účely tohto zákona  rozumie verejná preventívna reštrukturalizácia alebo neverejná preventívna reštrukturalizácia, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka a riešeniu jeho situácie niektorým z insolvenčných konaní.

Riešenie hroziaceho úpadku prostredníctvom preventívneho konania sa umožňuje len v prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou. Z preventívnej reštrukturalizácie sú zároveň vylúčené subjekty, ktorých riešenie úpadku nie je možné konaniami podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súčasťou preventívneho konania je aj inštitút „novej“ dočasnej ochrany, ktorý poskytuje časový priestor pre účinnú reštrukturalizáciu. Zákonom sa zároveň ruší inštitút dočasnej ochrany upravený zákonom č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dočasná ochrana upravená od 1.1.2021).

Ak dočasná ochrana poskytnutá podľa zákona č. 421/2020 Z. z. nezanikla do 16. júla 2022, jej účinky trvajú do uplynutia doby, na ktorú bola poskytnutá alebo predĺžená. Ak o ukončenie dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 421/2020 Z. z. požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou, dočasná ochrana zaniká dňom doručenia tejto žiadosti príslušnému súdu.

Pri splnení podmienok vyžadovaných zákonom č. 111/2022 Z. z., súd poskytne dlžníkovi dočasnú ochranu v rámci rozhodnutia o povolení verejnej preventívnej reštrukturalizácie, a to na obdobie troch mesiacov. Rovnako, ako v prípade predchádzajúcich úprav dočasnej ochrany, dočasnú ochranu je možné na základe žiadosti predĺžiť, či požiadať o jej skončenie.

Na komunikáciu so súdom pri preventívnych konaniach sú určené nižšie uvedené formuláre, ktoré sa podávajú výlučne príslušnému súdu.

Na konanie podľa zákona č. 111/2022 Z. z. sú kauzálne príslušné:

  • Okresný súd Košice I pre obvody Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove,
  • Okresný súd Žilina pre obvody Krajského súdu v Žiline, Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Nitra pre obvody Krajského súdu v Nitre, Krajského súdu v Trnave a Krajského súdu v Bratislave.

Formuláre pre elektronické podania:

Vyberte súd, ktorému je podanie určené. Na podanie, ktoré nebude podané elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu, prostredníctvom na to určeného formulára a nebude autorizované (podpísané) dlžníkom, súd nebude prihliadať.

Na konanie podľa zákona č. 111/2022 Z. z. je miestne príslušný súd, v ktorého obvode má dlžník sídlo. V prípade dlžníka, ktorý je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri, príslušnosť súdu sa určuje podľa sídla dlžníka v čase podania návrhu alebo oznámenia začatia konania o neverejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Okresný súd Košice I

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom – nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Žiadosť o skončenie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Okresný súd Žilina

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom – nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Žiadosť o skončenie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Okresný súd Nitra

Návrh na povolenie verejnej preventívnej reštrukturalizácie s možnosťou podania návrhu na poskytnutie dočasnej ochrany

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom – nahradenie súhlasu skupiny rozhodnutím súdu

Návrh dlžníka na potvrdenie plánu súdom

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Žiadosť o skončenie dočasnej ochrany (podľa zákona č. 111/2022 Z. z.)

Aj v prípade preventívneho konania – verejnej preventívnej reštrukturalizácii, je možné podať kvalifikovaný podnet. Kvalifikovaný podnet môže podať správca, veriteľský výbor alebo člen veriteľského výboru, poradca, významný veriteľ, veriteľ, voči ktorému dlžník porušuje povinnosť podľa § 13 ods. 2 písm. c) alebo písm. d) zákona č. 111/2022 Z. z., alebo zákonný sudca. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podľa § 127 Civilného sporového poriadku obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich zastavenie konania o verejnej preventívnej reštrukturalizácii alebo opis skutočností odôvodňujúcich preskúmanie správcom. Ku kvalifikovanému podnetu musia byť pripojené listinné dôkazy preukazujúce skutočnosti uvedené v kvalifikovanom podnete.

Dočasná ochrana podnikateľov od 1.1.2021 do 16.7.2022

Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Poskytnutie  dočasnej ochrany pred veriteľmi a na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov, je v aktuálnej situácii nutnosťou. Ministerstvo spravodlivosti SR preto reaguje nielen na súčasné dianie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ale snaží sa byť nápomocné aj všetkým podnikateľom, ktorí sa ocitli vo finančných ťažkostiach v oblasti podnikania. Ministerstvo spravodlivosti SR preto vytvorilo právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľov, ktorí majú centrum hlavných záujmov na území Slovenskej republiky.​

Dočasná ochrana podnikateľov vo finančných ťažkostiach je upravená v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na komunikáciu so súdom pri dočasnej ochrane sú určené nižšie uvedené formuláre, ktoré sa podávajú výlučne príslušnému súdu.

Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa zákona č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorá trvá k 31. decembru 2020, predlžuje sa do 31. januára 2021 vrátane trvania jej účinkov. Predĺženie dočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii. 

Podaniu žiadosti podľa tohto zákona nebráni okolnosť, že žiadateľ je podnikateľom pod dočasnou ochranou podľa zákona č. 92/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ak na základe podanej žiadosti súd poskytne dočasnú ochranu podľa tohto zákona, dočasná ochrana podľa predchádzajúceho zákona zaniká.

Na poskytnutie dočasnej ochrany sú príslušné:

  • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Vyberte súd, ktorému je podanie určené. Na podanie, ktoré nebude podané elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu a prostredníctvom na to určeného formulára, súd nebude prihliadať.

Formuláre pre elektronické podania:

Príslušnosť súdu na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa miesta podnikania podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany. 

Námietku proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie/predĺženie dočasnej ochrany, žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany, žiadosť o ukončenie dočasnej ochrany a kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany je potrebné podať súdu, ktorý dočasnú ochranu poskytol. 

Okresný súd Trnava​

Okresný súd Žilina

Okresný súd Banská Bystrica

Okresný súd Prešov

Formuláre pre listinné podania:

V listinnej podobe možno podať len kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany v listinnej podobe je potrebné podať súdu, ktorý dočasnú ochranu poskytol. 

Kvalifikovaný podnet na zrušenie dočasnej ochrany (PDF, 185 KB)

Dočasná ochrana podnikateľov do 31.12.2020

Dočasná ochrana podnikateľov vytvárala právny rámec pre poskytnutie ochrany podnikateľom, prevádzkujúcim podnik, ktorí mali sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike a boli zasiahnutí negatívnymi ekonomickými dopadmi šírenia nákazlivej choroby Covid-19.

Dočasná ochrana  podnikateľov poskytovaná do 31.12.200, bola upravená zákonom č. 92/2020 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menili a dopĺňali niektoré zákony.

Táto dočasná ochrana podnikateľov bola nahradená Dočasnou ochranou podnikateľov vo finančných ťažkostiach a je upravená v zákone č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.