Opatrenia rezortu v rámci ochrany pred COVID-19

Usmernenie pre plnenie povinnosti súdov podmieňovať vstup zamestnancov na pracovisko OTP režimom


Vydané Ministerstvom spravodlivosti SR dňa 1. decembra 2021.

Cieľom Usmernenia pre plnenie povinnosti súdov podmieňovať vstup zamestnancov na pracovisko OTP režimom (ďalej len „usmernenie“) je udržať bezpečné prostredie na súdoch po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a účinnosti povinnosti dočasne podmieňovať vstup zamestnanca na pracovisko zamestnávateľa preukázaním sa potvrdením o absolvovaní očkovania proti ochoreniu COVID-19, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo vykonaním testu na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľa.

Usmernenie stanovuje základné prevádzkové odporúčania pre súdy v súvislosti s možnosťou bezplatného otestovania ponúkaného zamestnávateľom zamestnancom v zmysle § 250b ods. 6 Zákonníka práce, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní pri testovaní zamestnancov súdov.

Ministerstvo spravodlivosti SR (ďalej len „ministerstvo“) zostavilo usmernenie na základe platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok ako aj opatrení a rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR. Sumarizuje prehľad zákonných povinností a odborných odporúčaní za účelom lepšieho zvládnutia testovania zamestnancov súdov.

V prípade potreby, môžu predsedovia súdov konzultovať svoje kroky s miestne príslušnými Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Komplentné znenie usmernenia (PDF, 463 KB)

Príloha:

Týždenné hlásenie súdu ku COVID-19 (XLS, 39 KB)

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti v súlade s doplnením § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii pripravilo vyhlášku o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu. Vyhláška, ktorá platí do konca februára, stanovuje, v akých veciach sa môžu pojednávania a zasadnutia konať. Ide napríklad o väzobné veci vrátane rozhodovania o väzbe, rozhodovanie sudcu pre prípravné konanie, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, rozhodovanie o uložení ochranného liečenia, zmene spôsobu ochranného liečenia, pokračovania v ochrannom liečení, prepustenia a ukončenia ochranného liečenia.

Pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia je možné uskutočniť aj v konaniach vo veciach určenia rodičovstva, vo veci starostlivosti o maloletých, vo veciach osvojenia, konaniach o návrat maloletých do cudziny pri neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní, vo veciach výživného plnoletých osôb, v konaniach o dedičstve, spôsobilosti na právne úkony, prípustnosti držania v zdravotníckom zariadení či napríklad vo veciach azylu, zaistenie a administratívneho vyhostenia a konaniach v civilnom sporovom konaní a civilnom mimosporovom konaní, ak strany sporu alebo účastníci konania súhlasili s pojednávaním v ich neprítomnosti.

Okrem vyššie spomenutých vecí možno v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vykonať pojednávanie, hlavné pojednávanie a verejné zasadnutie aj vtedy, ak ide o vec, ktorá neznesie odklad. Túto skutočnosť však konajúci súd v predvolaní zdôrazní.

Presné znenie vyhlášky možno nájsť tu:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/24/20210123

Opatrenia platné od 04. Januára 2021

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky, vyhláseného v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 Z. z., je od 1. do 24. januára 2021, v čase od 05.00 h do 01.00 h nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. 

Toto uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie alebo iný procesný úkon súdov. 

Z uvedeného dôvodu Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča súdom zrušiť, resp. odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť v čase od 4. do 24. januára 2021. 

Zároveň však Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča pri rozhodovaní o zrušení týchto úkonov vo väzobných veciach prihliadať na to, že predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku čoho sa obmedzenie podľa uvedeného uznesenia vlády nevzťahuje na tieto úkony. 

Obdobné odporúčanie zrušiť, resp. odročiť pojednávania platí aj pre notárov vykonávajúcich dedičské pojednávania, ako aj pre súdnych exekútorov, a to vo vzťahu k úkonom, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť oprávnených/povinných/iných osôb ako osôb vykonávajúcich svoje zamestnanie v exekútorských úradoch.

Opatrenia pre rezort spravodlivosti platné od 03. Novembra 2020

S cieľom zjednotiť postup úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, záverov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020, je nevyhnutné uviesť, že ministerstvo, súdy a všetky právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť. 

Pre zamedzenie pochybností, keďže za zhromaždenie v zmysle § 2 písm. a) a b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov sa nepovažuje zhromaždenie osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi a zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 (ktorým sa zakazuje, s účinnosťou od 13. októbra 2020, v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) žiadnym spôsobom neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako 6 osôb.

Všetky organizácie v rezortne Ministerstva spravodlivosti SR sú povinné ako zamestnávateľ i ako prevádzkovateľ dodržiavať povinnosti vyplývajúce z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16/2020 zo dňa 30. 10. 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzkovateľov zariadení a priestorov zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška 16/2020“). K plneniu týchto povinností bolo vydané osobitné usmernenie.

Opatrenia pre úrad Ministerstva spravodlivosti

1. Za účelom zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) č. 12/2020 zo dňa 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí, je nevyhnutné v podmienkam ministerstva dodržiavať nasledovné: – vstup a pobyt vo vnútorných a vonkajších priestoroch ministerstva umožniť len osobám s prekrytím horných dýchacích ciest (ústa i nos)

– zabezpečiť pri vstupe do priestorov ministerstva  oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, ako i oznam podľa § 3 ods. 1 vyhlášky 16/2020,

– zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

– zákaz podávania rúk;

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

2. Za účelom dodržiavania a aplikácie aktuálnych opatrení ÚVZ zabezpečiť plnenie povinností zo strany zamestnancov ministerstva vyplývajúcich z príkazov generálneho tajomníka služobného úradu č. 4/2020 a č. 6/2020.

3. S cieľom zabezpečiť chod úradu, všetkých služieb a funkcií ministerstva riadiť sa príkazom generálneho tajomníka služobného úradu č. 5/2020.

Opatrenia pre súdy

1. Zabezpečiť všetky činnosti súdu/úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín apod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní ÚVZ a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich. 

2. Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, teda riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať vyhlášku ÚVZ č. 12/2020 zo dňa 29. októbra 2020, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí a nasledujúce povinnosti: – zabezpečiť pri vstupe do priestorov súdu oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, ako i oznam podľa § 3 ods. 1 vyhlášky 16/2020,

– zaistiť pri vstupe do priestorov súdu dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a usmerniť vstupujúce osoby, že majú povinnosť pri vstupe dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– vstup do priestorov súdu a zotrvanie v priestoroch súdu umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami, t. j. ústa i nos (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka), 

– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

– zákaz podávania rúk;

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,

– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

– zaistiť meranie telesnej teploty osobám pri vstupe do objektov súdov za účelom overenia, či osoba nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka nad 38°C),

– pri plánovaní a uskutočňovaní pojednávaní vykonávať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou (ak to podmienky umožňujú, zabezpečiť odstup dva (2) metre medzi osobami, a ak to je potrebné, obmedziť kapacitu pojednávacích miestností).

3. Predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.

4. Dôsledne sledovať a aplikovať dodatočné opatrenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Opatrenia pre ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) postupuje v rámci protiepideických opatrení v zmysle Rozkazu generálneho riaditeľa č. 44/2020, ktorým sa upravuje postup pri protiepidemických opatreniach v Zbore väzenskej a justičnej stráže v súvislosti s druhou fázou epidémie ochorenia COVID-19, platného od 4. septembra 2020, v znení neskorších noviel a v súlade s pokynmi na realizáciou opatrení úradov verejného zdravotníctva.

Usmernenie MS SR v súvislosti so zákazom vychádzania od 24. Októbra do 1. Novembra

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky (vyhláseného v zbierke zákonov pod č. 290/2020 Z. z.) bude od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05:00 do 01:00 nasledujúceho dňa, obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Toto uznesenie vlády určuje výnimky, na ktoré sa zákaz vychádzania nevzťahuje. Medzi týmito výnimkami však nie je cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie, verejné zasadnutie, alebo iný procesný úkon súdov. Z uvedeného dôvodu Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča súdom zrušiť respektíve odročiť súdne pojednávania, hlavné pojednávania, verejné zasadnutia, ktoré sa majú uskutočniť v čase od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020. 

Zároveň však Ministerstvo spravodlivosti SR odporúča pri rozhodovaní o zrušení týchto úkonov vo väzobných veciach prihliadať na tieto skutočnosti: 

 1. predvedenie a eskorty podozrivých, obvinených a odsúdených nemožno považovať za výkon slobody pohybu a pobytu, v dôsledku čoho sa obmedzenie podľa uvedeného uznesenia vlády nevzťahuje na tieto úkony,
 2. mimo území okresov Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín je prípustná cesta na účely výkonu podnikateľskej činnosti (bod A.2 bod 1), za ktorú možno považovať aj výkon advokátskeho povolania napr. v prípadoch obhajoby.

V územných obvodoch okresov Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín sú cesty na účely výkonu podnikateľskej činnosti prípustné len s negatívnym výsledkom testu na Covid-19 (bod A.1 ods. 1). 

Obdobné odporúčanie zrušiť respektíve odročiť pojednávania platí aj pre notárov vykonávajúcich dedičské pojednávania, ako aj pre súdnych exekútorov, a to vo vzťahu k úkonom, ktoré vyžadujú fyzickú prítomnosť oprávnených/povinných/iných osôb ako osôb vykonávajúcich svoje zamestnanie v exekútorských úradoch.

Opatrenia pre rezort spravodlivosti platné od 20. Októbra 2020

S cieľom zjednotiť postup úradu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, súdov a právnických profesií, a v súvislosti s aplikáciou opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, záverov ústredného krízového štábu a pandemickej komisie, a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020, je nevyhnutné uviesť, že ministerstvo, súdy a všetky právnické profesie musia v maximálnej možnej miere zabezpečiť plnenie zákonom zverených úloh a povinností a služieb pre verejnosť. 

Pre zamedzenie pochybností, keďže za zhromaždenie v zmysle § 2 písm. a) a b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov sa nepovažuje zhromaždenie osôb súvisiace s činnosťou štátnych orgánov upravené inými právnymi predpismi a zhromaždenia súvisiace s poskytovaním služieb, uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 (ktorým sa zakazuje, s účinnosťou od 13. októbra 2020, v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, schváleného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020, uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti, podľa čl. 5 ods. 3 písm. h) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) žiadnym spôsobom neobmedzuje činnosť ministerstva, súdov, ani právnických profesií, a to ani v prípade, ak je pri konkrétnom úkone nevyhnutná účasť viac ako 6 osôb.

Opatrenia pre úrad Ministerstva spravodlivosti

 1. Za účelom zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020, ktorým sa vo všeobecnosti pre prevádzku akéhokoľvek zariadenia i osobitne pre konanie zasadnutí, schôdzí a iných podujatí orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov a zasadnutí (schôdzí) a iných podujatí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, je nevyhnutné v podmienkam ministerstva dodržiavať nasledovné:
  • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk;
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 2. Za účelom dodržiavania a aplikácie aktuálnych opatrení ÚVZ zabezpečiť plnenie povinností zo strany zamestnancov ministerstva vyplývajúcich z príkazov generálneho tajomníka služobného úradu č. 4/2020 a č. 6/2020.
 3. S cieľom zabezpečiť chod úradu, všetkých služieb a funkcií ministerstva riadiť sa príkazom generálneho tajomníka služobného úradu č. 5/2020.

Opatrenia pre súdy

 1. Zabezpečiť všetky činnosti súdu/úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín apod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní ÚVZ a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.
 2. Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanovenia § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov, teda riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie ÚVZ sp. zn. OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020  (resp. opatrenia, ktoré ho nahradí) a nasledujúce povinnosti:
  • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
  • ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
  • pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
  • zákaz podávania rúk;
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom
  • zaistiť meranie telesnej teploty osobám pri vstupe do objektov súdov za účelom overenia, či osoba nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka nad 38°C),
  • pri plánovaní a uskutočňovaní pojednávaní vykonávať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou (ak to podmienky umožňujú, zabezpečiť odstup dva (2) metre medzi osobami, a ak to je potrebné, obmedziť kapacitu pojednávacích miestností).
 3. Predsedovia súdov sú povinní vyvinúť všetko nevyhnutné úsilie pre využívanie video-konferenčných zariadení a iných prostriedkov diaľkovej komunikácie, a to predovšetkým za účelom minimalizácie eskort odsúdených v trestnom konaní, v ktorom je potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.
 4. Dôsledne sledovať a aplikovať dodatočné opatrenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Opatrenia pre ZVJS

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) postupuje v rámci protiepideických opatrení v zmysle Rozkazu generálneho riaditeľa č. 44/2020, ktorým sa upravuje postup pri protiepidemických opatreniach v Zbore väzenskej a justičnej stráže v súvislosti s druhou fázou epidémie ochorenia COVID-19, platného od 4. septembra 2020, v znení neskorších noviel a v súlade s pokynmi na realizáciou opatrení úradov verejného zdravotníctva.

Základné protiepidemické opatrenia v zbore platné na území s vyhlásenou zelenou, oranžovou alebo červenou farbou pandemického semafóru:

 • povinné používanie rúšok, interpersonálne odstupy 2 metre a hygiena + dezinfekcia rúk (tzv. opatrenie ROR), v prípade zvýšeného rizika infekcie používanie ďalších OOPP (respirátory, jednorazové rukavice, chrániče očí a tvárové štíty, celotelové overaly, jednorazové návleky na obuv alebo dezinfikovateľná ochranná obuv),
 • povinné meranie telesnej teploty pred vstupom do väzenských zariadení (pri zelenej farbe pandemického semafóru sa nemeria príslušníkom a zamestnancom zboru),
 • osobitné sprísnené opatrenia v ústavoch zboru na sanitáciu priestorov, na nakladanie s biologickým odpadom, na nakladanie s kontaminovanou bielizňou,
 • oznamovacia povinnosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru pri návrate z rizikovej oblasti a zo zahraničia alebo v prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19,
 • osobitné opatrenia pri nástupe obvinených a odsúdených osôb do VV alebo VTOS – 10 dňová izolácia nastupujúcich v nástupných oddieloch (bez účasti na hromadných aktivitách, bez účasti na hromadných eskortách), realizácia testov na COVID-19 podľa stupňa infekčnej rizikovosti väznených osôb, v prípade väznených osôb prichádzajúcich zo zahraničia z rizikových krajín mimo EÚ obligátne PT-PCR vykonanie testu na COVID-19,
 • návštevy väznených osôb sú realizované výlučne bezkontaktným spôsobom v obmedzenom režime (doba trvania skrátená na jednu hodinu a povolené je prijať na návšteve maximálne tri osoby),
 • vytvorenie zásob OOPP, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a trvanlivých potravín na 1 mesiac,
 • osobitné organizačno – technické opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach zboru,
 • zabezpečenie prístupu väznených osôb k umývaniu rúk a dezinfekčným prostriedkom, zabezpečenie umývania rúk a tváre a použitie dezinfekčného prostriedku na ruky po každej návšteve a predvedení,
 • testovanie osôb s epidemiologickým rizikom pomocou skríningových antigénových testov.

Opatrenia p​re rezort spravodlivosti platné od 1.9.2020

Opatrenia pre ministerstvo

1. Za účelom zabezpečenia plnenia povinností vyplývajúcich z aktuálneho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) č. OLP/6849/2020 zo dňa 19. 5. 2020, ktorým sa vo všeobecnosti pre prevádzku akéhokoľvek zariadenia i osobitne pre konanie zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy ukladajú obmedzenia, je nevyhnutné v podmienkach ministerstva dodržiavať nasledovné:
– vstup a pobyt v priestoroch ministerstva (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka);
– pri vchode a vnútorných prechodových dverách zabezpečiť dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– pri plánovaní pracovných stretnutí a porád, ak to podmienky dovoľujú, zabezpečiť priestory, ktoré umožňujú dodržanie odstupu minimálne 2 m a 10 m2 na jednu osobu,
– pri vstupe do priestorov ministerstva viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
– vykonávať časté vetranie priestorov ministerstva a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, používaných prístrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

2. Za účelom dodržiavania a aplikácie aktuálnych opatrení ÚVZ zabezpečiť plnenie týchto povinností zo strany zamestnancov ministerstva (prostredníctvom vydania príkazu generálneho tajomníka služobného úradu):
– V mieste výkonu práce na  Račianska 71, Bratislava najmä v exteriéri areálu ministerstva spravodlivosti,  v priestoroch interiérov budov ministerstva spravodlivosti (okrem pridelenej kancelárie alebo iných zamestnancovi vyhradených priestorov, v ktorých je možné udržať od iných zamestnancov odstup najmenej 2 metre) a v služobných dopravných prostriedkoch ministerstva spravodlivosti, je zamestnanec povinný pohybovať sa s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.
– Zamestnanec nesmie vstupovať na pracovisko ministerstva spravodlivosti ani do žiadnych jeho prevádzkových priestorov, vrátane služobných dopravných prostriedkov ministerstva spravodlivosti, v prípade, (i) ak pociťuje príznaky ochorenia COVID-19, ktorými najčastejšie sú horúčka nad 38°C, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť, strata čuchu a chuti, alebo má vedomosť o tom, (ii) prišiel do fyzického kontaktu s osobou vykazujúcou takéto príznaky, (iii) prišiel do kontaktu s osobou, u ktorej ochorenie COVID-19 už bolo potvrdené. V takom prípade  je zamestnanec povinný zostať v domácej izolácii a informovať o  tejto skutočnosti svojho nadriadeného, resp. kanceláriu  generálneho tajomníka služobného úradu alebo Osobný úrad ministerstva spravodlivosti. Zamestnanec informuje výlučne telefonicky, emailom alebo využitím iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.
– Zamestnanec nesmie vstupovať na pracovisko ministerstva spravodlivosti ani do žiadnych jeho prevádzkových priestorov, vrátane služobných dopravných prostriedkov ministerstva spravodlivosti, v prípade, že má povinnosť absolvovať izoláciu v domácom prostredí vyplývajúcu z opatrenia ÚVZ sp. zn. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020.- Zamestnanec je povinný preukázateľne informovať osobný úrad o začatí nariadenej izolácie zamestnanca v domácom prostredí podľa opatrenia ÚVZ sp. zn. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 v rozsahu: deň začatia a miesto výkonu izolácie v domácom prostredí, prípadne aj o ďalších rozhodujúcich skutočnostiach majúcich vplyv na správnu evidenciu dochádzky zamestnanca (napr. práceneschopnosť, iné prekážky na strane zamestnanca a pod.). 
– V prvý deň nástupu do zamestnania po nadobudnutí účinnosti tohto príkazu a následne na požiadanie osobného úradu alebo vedúceho zamestnanca i opakovane je zamestnanec povinný predložiť osobnému úradu čestné vyhlásenie vo vzťahu k tomu, že nie je povinný zostať v domácej izolácii v zmysle opatrenia ÚVZ sp. zn. OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020.
– Zamestnanec je povinný pravidelne sa oboznamovať so všeobecne záväznými predpismi vydanými orgánmi štátnej správy a  územnej samosprávy, internými predpismi ministerstva spravodlivosti  v oblasti ochrany pred vznikom a šírením ochorenia COVID-19 a  sledovať  vývoj pandemickej situácie na Slovensku.

Opatrenia pre súdy

1. Zabezpečiť všetky činnosti súdu / úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín a pod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ“) a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.

2. Zabezpečiť dodržiavanie aktuálneho opatrenie ÚVZ č. OLP/6849/2020 zo dňa 19. 5. 2020, ktorým sa vo všeobecnosti i osobitne pre konanie pre konanie zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy nasledujúce povinnosti:- pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností – protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
– zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
– vstup a pobyt v priestoroch súdov (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka);
– pri vchode do priestorov súdov zabezpečiť dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:
– ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,
– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,
– zákaz podávania rúk;
– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

3. Zaistiť meranie telesnej teploty osobám pri vstupe do objektov súdov za účelom overenia, či osoba nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19 (horúčka nad 38°C).

4. Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.

5. Pri plánovaní a uskutočňovaní pojednávaní vykonávať opatrenia proti prepĺňaniu pojednávacej miestnosti a zhromažďovaniu osôb pred pojednávacou miestnosťou (ak to podmienky umožňujú, zabezpečiť odstup 2m medzi osobami a 10m2 na osobu).

6. Prijať opatrenia na zabezpečenie dodržiavania opatrenia ÚVZ sp. zn. OLP/6911/2020 zo dňa 28.08.2020.

7. Dôsledne sledovať a aplikovať dodatočné opatrenia miestne príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Opatrenia pre GR ZVJS

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže pripravilo interný predpis, ktorým sa upravuje postup pri protiepidemických opatreniach s účinnosťou od 4. septembra 2020:Základné protiepidemické opatrenia v zbore platné na území s vyhlásenou zelenou, oranžovou, červenou alebo čiernou farbou pandemického semaforu:

 1. povinné používanie rúšok, interpersonálne odstupy 2 metre a hygiena + dezinfekcia rúk (tzv. opatrenie ROR), v prípade zvýšeného rizika infekcie používanie ďalších OOPP (respirátory, jednorazové rukavice, chrániče očí a tvárové štíty, celotelové overaly, jednorazové návleky na obuv alebo dezinfikovateľná ochranná obuv),
 2. povinné meranie telesnej teploty pred vstupom do väzenských zariadení (pri zelenej farbe pandemického semaforu sa nemeria príslušníkom a zamestnancom zboru),
 3. osobitné sprísnené opatrenia v ústavoch zboru na sanitáciu priestorov, na nakladanie s biologickým odpadom, na nakladanie s kontaminovanou bielizňou,
 4. oznamovacia povinnosť pre príslušníkov a zamestnancov zboru pri návrate z rizikovej oblasti a zo zahraničia alebo v prípade objavenia sa príznakov ochorenia COVID-19,
 5. osobitné opatrenia pri nástupe obvinených a odsúdených osôb do VV alebo VTOS – 10 dňová izolácia nastupujúcich v nástupných oddieloch (bez účasti na hromadných aktivitách, bez účasti na hromadných eskortách), realizácia testov na COVID-19 podľa stupňa infekčnej rizikovosti väznených osôb, v prípade väznených osôb prichádzajúcich zo zahraničia z rizikových krajín mimo EÚ obligátne PT-PCR vykonanie testu na COVID-19,
 6. vytvorenie zásob OOPP, liečiv, dezinfekčných prostriedkov a trvanlivých potravín na 1 mesiac,
 7. osobitné opatrenia v stravovacích zariadeniach a jedálňach zboru (v súlade s aktuálnymi opatreniami hlavného hygienika SR),
 8. príprava liečebno-rehabilitačných zariadení zboru na transformáciu na karanténne centrá,
 9. zabezpečenie prístupu väznených osôb k umývaniu rúk a dezinfekčným prostriedkom, zabezpečenie umývania rúk a tváre a použitie dezinfekčného prostriedku na ruky po každej návšteve a predvedení.

Opatrenia platné na území s vyhlásenou čiernou farbou pandemického semaforu:

 1. zákaz hromadného stravovania,
 2. zákaz konania hromadných akcií (služobných akcií, akcií organizovaných v rámci zahraničnej spolupráce, exkurzií do ústavov); realizujú sa len kurzy a vzdelávacie aktivity vyplývajúce zo zákona č. 73/1998 Z. z., pokiaľ je možné ich vykonávať distančným spôsobom (kombinácia individuálnej formy s konzultáciami formou videokonferenčných hovorov, pričom praktická časť prípravy bude prebiehať v ústavoch),
 3. pozastavenie činnosti všetkých pracovísk (na ktorých sú zamestnané väznené osoby) mimo ústavu, pozastavenie činnosti všetkých pracovísk v ústave okrem pracovísk vnútornej prevádzky a vlastných výrobných stredísk vedľajšieho hospodárstva, ktoré budú realizovať činnosti v súlade s požiadavkami výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo krízovej situácie,
 4. zákaz vykonávania hromadných eskort,
 5. modifikované vykonávanie prijímacieho konania s uchádzačmi o služobný pomer k zboru (realizácia informatívnych pohovorov formou videohovorov).

Protiepidemické opatrenia v oblasti zaobchádzania s obvinenými a odsúdenými na území s vyhlásenou čiernou farbou pandemického semaforu:

 1. zrušenie návštev, realizácia videonávštev,
 2. obmedzenie premiestňovania odsúdených na vlastnú žiadosť,
 3. zabezpečenie a realizácia pojednávaní obvinenými a odsúdenými prioritne prostredníctvom videokonferencií,
 4. obmedzenie využívania poštových služieb (balíky, listy) v závislosti od opatrení prijatých poštovým podnikom,
 5. vzdelávanie a kultúrno-osvetová činnosť sa realizuje izolovane po ubytovacích jednotkách (cela, izba alebo oddiel) a pozastaví sa spolupráca s externými subjektmi; niektoré činnosti sú dočasne úplne pozastavené (využívanie knižnice, čitárne, fitnes a posilňovne),
 6. pozastavenie realizácie niektorých disciplinárnych odmien (mimoriadne povolenie návštevy, mimoriadne voľno na opustenie ústavu, mimoriadne povolenie na prijatie balíka),
 7. zákaz činností pre všeobecný rozvoj osobnosti odsúdeného v priestoroch, ktoré sú v správe iných štátnych inštitúcií,
 8. obmedzenie disciplinárneho trestu v uzavretom oddiele, prípadne v cele disciplinárneho trestu (s výnimkou samoväzby),
 9. obmedzenie vykonávania bohoslužieb,
 10. obmedzujúce opatrenia pri realizácii vychádzok a nákupov,
 11. zákaz používania vlastného odevu z dôvodu rizika prenosu vírusu pri jeho obmene.

V opodstatnených prípadoch generálny riaditeľ zboru, resp. i riaditelia služobných úradov zboru uvedené opatrenia zmenia, resp. doplnia o ďalšie úlohy, ktoré budú nadväzovať na rozhodnutia Hlavného hygienika SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Opatrenia pre rezort spravodlivosti platné od 2. Júna 2020

Opatrenia pre súdy

 • Zabezpečiť všetky činnosti súdu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín a pod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.
 • Uskutočňovať pojednávania v nevyhnutnom rozsahu v súlade s ustanoveniami § 3 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z., teda s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu riadne uskutočňovať pojednávania (t. j. vo všetkých veciach) a pri ich uskutočnení dodržiavať aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva č. OLP/4085/2020 zo dňa 19. mája 2020 (resp. opatrenia, ktoré ho aktualizuje a/alebo nahradí), ktorým sa aktuálne ukladajú pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy nasledujúce povinnosti:
  • pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,
  • zabezpečiť pri vstupe do budovy súdu oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zaistiť tam, kde to umožňujú dostupné technické prostriedky, meranie telesnej teploty určeným osobám pri vstupe do objektov súdov,
  • zaistiť pri vstupe do budovy súdu dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
  • zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objektoch súdov,
  • zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk) a nahradiť ich papierovými utierkami,
  • zákaz podávania rúk,
  • dodržiavať vzdialenosť osôb minimálne 2 m,
  • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
  • zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

​​Teda, pri uskutočnení pojednávaní dbať na riadny časový odstup pojednávaní, aby pred pojednávacou miestnosťou nedochádzalo k zhromažďovaniu osôb na vzdialenosť menšiu ako 2 m, obmedziť kapacitu pojednávacej miestnosti tak, aby bola zabezpečená vzdialenosť medzi osobami najmenej 2 m (ak s ohľadom na uvedené kapacita pojednávacej miestnosti neumožňuje účasť na pojednávaní všetkých osôb, ktoré o to prejavia záujem, umožniť účasť zástupcom médií najmä s celoštátnou pôsobnosťou).

 • Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby.

Opatrenia pre úrad Ministerstva spravodlivosti SR

 • Zabezpečiť všetky činnosti úradu v zmysle príslušných právnych predpisov, vrátane všetkých služieb pre verejnosť (podateľňa, informačné centrum, pokladňa, vyššie overovanie listín a pod.), pri dodržaní príslušných aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva a s obmedzeniami z nich vyplývajúcich.
 • Zvážiť uskutočnenie školení, a služobných a pracovných ciest.
 • Generálni riaditelia a riaditelia samostatných odborov: riadiť individuálne, v rámci svojej kompetencie, organizáciu práce na príslušnom útvare tak, aby bol vždy zabezpečený chod organizačného útvaru; ak to povaha práce dovoľuje, je možné schváliť zamestnancovi aj home office alebo neprítomnosť vyhodnotiť ako prekážku v práci.
 • Zariadenia ministerstva v Omšení a Justičná akadémia v Omšení vykonávajú nariadenú izoláciu osôb v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19.

Opatrenia pre probačných a mediačných úradníkov

 • ​Postupovať (primerane) v zmysle opatrení pre súdy.
 • Pri vykonávaní úkonov v zmysle príslušných právnych predpisov upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie a priebeh prípadu aj kontaktom s poškodenou osobou/obeťou – o  vykonaných úkonoch vyhotoviť úradný záznam z každého telefonátu a v prípade zistených porušovaní/pokračovaní v domácom násilí túto skutočnosť konzultovať s vedúcim oddelenia probácie a mediácie a informovať príslušného sudcu/prokurátora.
 • Individuálne prehodnotiť prípady trestov povinnej práce, a ak odsúdený nevykonáva trest z dôvodu prekážok – prijatých opatrení vo vzťahu k riziku šírenia ochorenia COVID-19 na strane poskytovateľa práce, po predchádzajúcej konzultácii s poskytovateľom práce vyhotoviť priebežnú správu pre sudcu s informáciou o tejto skutočnosti s návrhom na zváženie  prerušenia výkonu trestu pri zohľadnení počtu nevykonaných hodín trestu a zvyšku lehoty na jeho vykonanie.
 • Po prijatí pokynu alebo žiadosti na vykonanie preskúmania splnenia materiálno-technických podmienok (predbežné šetrenie) vo forme miestneho zisťovania v obydlí alebo časť takéhoto pokynu alebo žiadosti, ktorá sa týka miestneho zisťovania v obydlí, oznámiť túto skutočnosť vedúcemu oddelenia probácie a mediácie a overiť pohovorom na diaľku s dotknutými osobami podmienky v obydlí z hľadiska miery rizika šírenia nákazy prostredníctvom príslušného dotazníka a v prípade, že takéto riziko na základe získaných informácií nemožno považovať za minimálne, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom tomu, kto takýto pokyn alebo žiadosť vydal.

Opatrenia pre zbor väzenskej a justičnej stráže

 • Opatrenia vo vzťahu k zaobchádzaniu s väznenými osobami:
  • povoliť udeľovanie vychádzok mimo ústavu,
  • na základe individuálneho zváženia umožniť využívanie disciplinárnej odmeny mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a inštitútu opustenia ústavu,
  • povoliť realizáciu vzdelávania, kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej činnosti a športovej činnosti aj s participáciou externých subjektov,
  • povoliť prevádzku posilňovní, čitární a iných miestností na realizáciu kolektívnych činností,
  • na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti SR s účinnosťou od 2. júna 2020 obnoviť povinnosť riaditeľov podávať návrhy na podmienečné prepustenie s nariadenou technickou kontrolou a premenu zvyšku trestu odňatia slobody na trest domáceho väzenia.
 • Ďalšie navrhované opatrenia:
  • stravovanie príslušníkov a zamestnancov zboru zabezpečovať v zariadeniach hromadného stravovania (v jedálňach) za dodržania nevyhnutne potrebných opatrení (nosenie tvárového rúška, umývanie a dezinfekcia rúk, vzdialenosť medzi stravníkmi alebo stolmi aspoň 2 metre, maximálne 2 osoby za jedným stolom…),
  • povoliť prevádzku posilňovní pre príslušníkov a zamestnancov zboru,
  • s účinnosťou od 1. júla obnoviť vykonávanie generálnych prehliadok a preskúšanie služobných psov na udelenie/obhájenie  príslušnej kategórie,
  • realizovať krátkodobé (2 – 3 týždňové) odborné vzdelávacie kurzy s fyzickou prítomnosťou frekventantov a lektorov za dodržania pravidiel ustanovených hlavným hygienikom SR,
  • dlhodobé vzdelávanie (12 týždňov) určené na získanie základného policajného vzdelania realizovať kombinovanou formou. Teoretická časť sa bude realizovať individuálnym štúdiom a konzultáciami prostredníctvom video hovorov a regionálnymi školeniami za účasti lektorov z Inštitútu vzdelávania zboru. Praktická časť vzdelávania bude realizovaná vo vonkajších priestoroch strelnice Leopoldov (nácvik streľby, sebaobrany, použitia donucovacích prostriedkov a poradovej prípravy).

Opatrenia pre súdy SR platné od 5. Mája 2020

 1. Predsedovia súdov prijmú opatrenia, resp. predĺžia existujúce opatrenia smerujúce k obmedzeniu pohybu verejnosti v priestoroch/budovách súdov na obdobie do 31. mája 2020, a to najmä:
  • umožnením vstupu zamestnancov/návštevníkov súdu iba s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčok,
  • ak to umožňuje dostupné technické vybavenie, meranie telesnej teploty najmä iných osôb (prichádzajúcich na súd); v prípade, že telesná teplota presiahne 37,5 °C, možno takejto osobe odoprieť vstup do budovy súdu (pozn.: meranie osobnej teploty uskutočňujú, po dohode s generálnym riaditeľom ZVJS, službukonajúci príslušníci zboru)
  • obmedzením vstupu do priestorov súdov osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonoch súdov nie je nevyhnutná,
  • služby poskytované súdom (podateľňa, pokladňa, vyššie overenie listín a pod.) možno využívať, ak pri tom neprichádza k zhromažďovaniu väčšieho počtu osôb (viac ako dvaja), obdobné platí aj pre účasť verejnosti na pojednávaní, ak sudca nerozhodne inak,
  • obmedzením činnosti informačného centra súdu tak, že v priestoroch informačného centra môže byť súčasne prítomný iba jeden, maximálne však dvaja návštevníci v závislosti od veľkosti informačného centra, s priebežnou dezinfekciou a vetraním,
  • umožnením vstupu osôb do budovy súdu len na nevyhnutný čas a len do priestorov, aby bol dosiahnutý účel vstupu do budovy.
 2. v období mimoriadnej situácie (§ 3 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov) alebo núdzového stavu (čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov) a podľa § 3 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii vykonávať najmä pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia:
  • vo väzobných veciach v trestných konaniach, rozhodovania o podmienečnom prepustení z výkonu trestu, rozhodovania o zmene spôsobu výkonu trestu,
  • v konaniach starostlivosti súdu o maloletých (keďže ide o osoby, ktoré sú odkázané výlučne na zásah súdu; samotná mimoriadna situácia/núdzový stav nie je automaticky dôvodom na odročenie/zrušenie pojednávania), a
  • bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny nenávratný následok, pričom konkrétne prípady budú vecou úvahy zákonného sudcu/senátu (napr. spôsobenie ďalších prieťahov, ak ide o súdne konania, v ktorých už boli zbytočné prieťahy konštatované príslušným orgánom a pod.).

Ustanovenia právnych predpisov upravujúce verejné vyhlásenie rozsudku týmto nie sú dotknuté.

Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby; v období do 31. mája 2020 umožniť osobám pri účasti na pojednávaniach a na iných úkonoch súdov používať OOP a dezinfekčné prostriedky.

3. ak to nie je pre chod súdu nevyhnutné, v období do 31. mája 2020 nevykonávať výberové konania,
4. v období do 31. mája 2020 je nevyhnutné zabezpečiť pre všetkých zamestnancov súdov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, primerané OOP a dezinfekčné prostriedky,

5. v období do 31. mája 2020 pri požiadavke na uskutočnenie podania písomne do zápisnice, resp. iného druhu úkonu uskutočneného pri osobnej účasti osoby, umožniť vykonanie tohto úkonu, ak ide o prípady uvedené vo výnimkách k bodu 2., 

6. v období do 31. mája 2020 je nevyhnutné zaviesť a dodržiavať primerané hygienické opatrenia smerujúce k predchádzaniu šírenia ochorenia COVID-19, vykonávať priebežnú dezinfekciu a zabezpečiť primerané vetranie.

7. v období do 31. mája 2020 si sudcovia a zamestnanci súdov plnia pracovné povinnosti v miestnostiach súdu; sudcovia si môžu plniť funkčné povinnosti aj v domácom prostredí v zmysle a rozsahu povolenia predsedu súdu; zamestnanci súdu, ktorých prítomnosť na pracovisku nie je nevyhnutná, si môžu plniť svoje pracovné povinnosti so súhlasom príslušného vedúceho zamestnanca (predsedu súdu alebo riaditeľa správy súdu) aj v domácom prostredí.

Opatrenia pre úrad Ministerstva spravodlivosti SR platné od 1. Mája 2020

 1. do budovy ministerstva smú zamestnanci a iné osoby vstupovať len s prekrytými hornými dýchacími cestami (nos, ústa) rúškom, šálom, šatkou alebo iným prostriedkom, ktorý bráni šíreniu kvapôčok,
 2. prijímať návštevy v priestoroch budovy ministerstva iba s predchádzajúcim súhlasom vedúceho zamestnanca príslušného organizačného útvaru,
 3. povinnosť zrušiť všetky školenia a zahraničné služobné cesty, tuzemské pracovné cesty povoľovať individuálne,
 4. zamestnanci prejavujúci príznaky choroby sa musia zdržiavať v domácom prostredí a oznámiť to telefonicky svojmu priamemu nadriadenému,
 5. GENERÁLNI RIADITELIA A RIADITELIA SAMOSTATNÝCH ODBOROV: riadiť individuálne, v rámci svojej kompetencie, organizáciu práce na príslušnom útvare; vždy musí byť zabezpečený chod organizačného útvaru; ak to povaha práce dovoľuje, je možné schváliť zamestnancovi aj home office alebo neprítomnosť vyhodnotiť ako prekážku v práci. Každý deň do 9:00 h napíšte e-mailom na adresy dagmar.nemethova@justice.sk, martina.nemcekova@justice.sk a stefan.mesaros@justice.sk stav organizačného útvaru, najmä však, kto je prítomný na ministerstve, kto je na home office, koho možno kontaktovať v prípade potreby, s kým riešiť preberanie, odovzdávanie podpisových kníh,
 6. SLUŽOBNÍ VODIČI: nevykonávať služobné jazdy do zahraničia, nevykonávať cesty na Schwechat,
 7. PODATEĽŇA: pošta bude prijímaná každý deň od 8.00 do 14.00 h, v piatok od 8.00 do 12.00 h; zamestnankyne podateľne sú povinné používať OOP a dezinfekčné pomôcky,
 8. pri požiadavke na uskutočnenie podania písomne do zápisnice, resp. iného druhu úkonu uskutočneného pri osobnej účasti osoby takýto úkon vykonať iba v prípade, ak vec neznesie odklad; v každom prípade, ak je to možné, uprednostniť elektronickú alebo telefonickú komunikáciu, v prípade styku s verejnosťou používať OOP,
 9. ostatné nepredvídateľné situácie riešiť individuálne a operatívne s nadriadeným,
 10. služobný úrad zabezpečí pravidelnú dezinfekciu v úrade (kľučky, sociálne zariadenia, spoločné priestory…),
 11. zariadenia ministerstva v Omšení a Justičná akadémia v Omšení budú vykonávať nariadenú izoláciu osôb v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19, a
 12. platí povinná 14-dňová karanténa pre všetkých ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia (z akéhokoľvek štátu) v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pre ohrození verejného zdravia.

Poznámka: opatrenia pre úrad ministerstva platia od 1. mája 2020 až do odvolania.

Opatrenia pre probačných a mediačných úradníkov od 5. Mája 2020

 1. probační a mediační úradníci sú povinní zdržiavať sa na pracovisku aspoň dva (2) pracovné dni v týždni, najmä za účelom zabezpečenia úkonov, ktoré sa realizujú v informačnom systéme PMS a evidencie spisových záznamov (napr. lustrácie, úkony spojené s elektronickým monitoringom a pod.),
 2. dodržiavať všeobecné hygienické postupy pri úkonoch probačného dohľadu,
 3. využiť možnosť zmeny termínu probačného dohľadu – osobného kontaktu s probantom v sídle súdu a túto zmenu oznámiť probantovi telefonicky, ak je to možné alebo prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom,
 4. upriamiť pozornosť na prípady, v ktorých boli uložené povinnosti a obmedzenia v súvislosti s domácim násilím a overovať ich dodržiavanie a priebeh prípadu aj kontaktom s poškodenou osobou/obeťou – o  vykonaných úkonoch vyhotoviť úradný záznam z každého telefonátu a v prípade zistených porušovaní/pokračovaní v domácom násilí túto skutočnosť konzultovať s vedúcim oddelenia probácie a mediácie a informovať príslušného sudcu/prokurátora,
 5. individuálne prehodnotiť prípady trestov povinnej práce, a ak odsúdený nevykonáva trest z dôvodu prekážok – prijatých opatrení vo vzťahu ku COVID-19 na strane poskytovateľa práce, po predchádzajúcej konzultácii s poskytovateľom práce vyhotoviť priebežnú správu pre sudcu s informáciou o tejto skutočnosti s návrhom na zváženie prerušenia výkonu trestu pri zohľadnení počtu nevykonaných hodín trestu a zvyšku lehoty na jeho vykonanie,
 6. zabezpečiť evidenciu prítomnosti probanta v sídle súdu („Kniha evidencie návštev“) v priestoroch vstupu do budovy súdu počas neprítomnosti probačného a mediačného úradníka na pracovisku, najmä pre prípady, kedy prítomnosť probanta v sídle súdu nebola probačnému a mediačnému úradníkovi vopred známa,
 7. po doručení pokynu alebo žiadosti na vykonanie preskúmania splnenia materiálno-technických podmienok (predbežné šetrenie) vo forme miestneho zisťovania v obydlí alebo časť takéhoto pokynu alebo žiadosti, ktorá sa týka miestneho zisťovania v obydlí oznámiť túto skutočnosť vedúcemu oddelenia probácie a mediácie a overiť pohovorom s dotknutými osobami podmienky v obydlí z hľadiska miery rizika šírenia nákazy a v prípade, že takéto riziko na základe získaných informácií nemožno považovať za minimálne alebo ho z dôvodu nedostatku informácií nemožno posúdiť, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom tomu, kto takýto pokyn alebo žiadosť vydal,
 8. realizovať úkony spojené s prípravou nahradenia väzby (poučenie, preskúmanie materiálno-technických podmienok a pod.) prostredníctvom elektronickej komunikácie, ak je to možné,
 9. nezadávať požiadavky o servisný výjazd do Informačného systému PMS, ak nejde o servisný výjazd, ktorým sa zabezpečuje nerušený priebeh už nariadenej alebo prebiehajúcej kontroly technickými prostriedkami, napr. prvotná inštalácia alebo výmena nefunkčného alebo poškodeného zariadenia alebo ak nejde o preskúmanie splnenia materiálno-technických podmienok vo forme miestneho zisťovania v obydlí, ktoré možno vykonať,
 10. v prípade práce z domáceho prostredia zabezpečiť možnosť pracovať v Informačnom systéme PMS, ak je vzdialený prístup do tohto informačného systému možný a zabezpečiť prístup k služobnej e-mailovej schránke prostredníctvom webového miesta https:/web.justice.sk/owa,
 11. odložiť termín mediácie a v prípade končiacej sa lehoty na vykonanie mediácie požiadať sudcu alebo prokurátora, ktorý vydal pokyn na vykonanie mediácie o predĺženie lehoty, v ktorej sa má mediácia vykonať a v prípadoch osobitného zreteľa po predchádzajúcom súhlase vedúceho oddelenia probácie a mediácie  zrealizovať mediáciu nepriamou formou,
 12. v prípade nejasností pri plnení týchto opatrení sa riadiť pokynmi vedúceho oddelenia probácie a mediácie

Zbor väzenskej a justičnej stráže od 6. Mája 2020

[v súlade s Rozkazom generálneho riaditeľa zboru č. 17/2020 v znení neskorších úprav]

VO VZŤAHU K ZAOBCHÁDZANIU S VÄZNENÝMI OSOBAMI: v súlade s ustanovením § 102 ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov projekt video-návštev (zákaz štandardných návštev ponechať v platnosti minimálne do spustenia III. fázy plánu uvoľňovania opatrení schváleného Ústredným krízovým štábom)

VO VZŤAHU K ZAOBCHÁDZANIU S VÄZNENÝMI OSOBAMI S ÚČINNOSŤOU OD 6. MÁJA 2020:

 • povolenie premiestňovania odsúdených medzi ústavmi na základe ich žiadosti v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona o výkone trestu,
 • povolenie realizácie kultúrno-osvetovej činnosti, záujmovej činnosti, športovej činnosti väznených osôb diferencovane podľa umiestnenia väznených osôb v ústave (podľa oddielov / ubytovacích celkov) bez participácie externých subjektov,
 • umožnenie využívania inštitútov, disciplinárnej odmeny povolenie prijatia balíka do hmotnosti piatich kilogramov, povolenia na opustenie ústavu v mimoriadnych prípadoch (napríklad úmrtie blízkej osoby) v súlade s ustanovením § 65 zákona o výkone trestu,
 • povolenie vykonávania bohoslužieb pri dodržaní počtu osôb, rešpektujúceho požiadavku na odstup medzi osobami.

ĎALŠIE OPATRENIA S ÚČINNOSŤOU OD 6. MÁJA 2020:

 • zníženie ubytovacej kapacity karanténneho centra Mlynská Dolina (pôvodne plánovaného na karanténu príslušníkov) a obnovenie pôvodného účelu časti vyhradenej  ubytovacej kapacity,
 • obnovenie výkonu preventívnych prehliadok hradených zo všeobecného zdravotného poistenia u príslušníkov a zamestnancov zboru, a tiež obnovenie výkonu preventívnych prehliadok v súvislosti s prácou,
 • realizácie vybraných porád, školení a výcvikov za dodržania podmienok odstupu medzi osobami,
 • realizácia informatívnych pohovorov v rámci prijímacieho konania osobne, individuálne, prípadne v malých skupinách do 4 osôb, pri dodržaní všetkých protiepidemických zásad,
 • povolenie vykonávania testov psychickej spôsobilosti uchádzačov podľa pravidiel pred prijatím protiepidemických opatrení, (v súčasnosti robia psychotesty v materských ústavoch, resp. v ústavoch najbližšie dislokovaných),
 • regulované obnovenie tuzemských služobných ciest pri dodržaní všetkých protiepidemických zásad.

Opatrenia pre súdy SR platné do 30.Apríla 2020

1. Predsedovia súdov príjmu opatrenia, resp. predĺžia existujúce opatrenia smerujúce k obmedzeniu pohybu verejnosti v priestoroch/budovách súdov na obdobie do 30. 4. 2020, a to:

– dôslednou kontrolou účelu vstupu osôb do budovy súdu,

– obmedzením činnosti informačného centra súdu len na telefonické a elektronické poskytovanie informácií,

– obmedzením vstupu do priestorov súdov osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonoch súdov nie je nevyhnutná, s výnimkou vstupu osôb za účelom doručenia podaní do podateľne,

– umožnením vstupu osôb do budovy súdu len na nevyhnutný čas a len do priestorov, aby bol dosiahnutý účel vstupu do budovy.

2. v období do 30. 4. 2020 nevykonávať pojednávania, hlavné pojednávania a verejné zasadnutia s výnimkou:

– úkonov vo väzobných veciach v trestných konaniach, rozhodovania o podmienečnom prepustení z výkonu trestu, rozhodovania o zmene spôsobu výkonu trestu,

– úkonov v konaniach starostlivosti súdu o maloletých, a

– úkonov, bez ktorých uskutočnenia hrozí nenávratná škoda alebo iný vážny nenávratný následok. Za účelom minimalizácie eskort odsúdených je v trestnom konaní potrebné v maximálnej možnej miere využívať video-konferenčné zariadenia pri vykonávaní výsluchu odsúdenej osoby; V období do 30. 4. 2020 umožniť osobám pri účasti na pojednávaniach a na iných úkonoch súdov používať dezinfekčné a ochranné pomôcky,

3. ak to nie je pre chod súdu nevyhnutné, v období do 30. 4. 2020 nevykonávať výberové konania,

4. v období do 30. 4. 2020 je nevyhnutné zabezpečiť pre všetkých zamestnancov súdov, ktorí prichádzajú do styku s verejnosťou, primerané dezinfekčné a ochranné pomôcky,

5. v období do 30. 4. 2020 pri požiadavke na uskutočnenie podania písomne do zápisnice, resp. iného druhu úkonu uskutočneného pri osobnej účasti osoby, odmietnuť uskutočniť takýto úkony s výnimkou prípadov, ak vec neznesie odklad a v prípadoch uvedených vo výnimkách k bodu 2.,

6. v období do 30. 4. 2020 je nevyhnutné zaviesť a dodržiavať primerané hygienické opatrenia smerujúce k predchádzaniu šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

Opatrenia pre probačných a mediačných úradníkov platné do 30. Apríla 2020

 1. probační a mediační úradníci sú povinní zdržiavať sa na pracovisku len v prípade plnenia služobných úloh, ktoré neznesú odklad
 2. využiť možnosť zmeny termínu probačného dohľadu – osobného kontaktu s probantom v sídle súdu, a túto zmenu oznámiť probantovi telefonicky, ak je to možné alebo prostredníctvom poštového úradu alebo e-mailom
 3. zabezpečiť evidenciu prítomnosti probanta v sídle súdu („Kniha evidencie návštev“) v priestoroch vstupu do budovy súdu počas neprítomnosti probačného a mediačného úradníka na pracovisku, najmä pre prípady, kedy prítomnosť probanta v sídle súdu nebola probačnému a mediačnému úradníkovi vopred známa
 4. odmietnuť pokyn alebo žiadosť na vykonanie preskúmania splnenia materiálno-technických podmienok (predbežné šetrenie) vo forme miestneho zisťovania v obydlí alebo časť takéhoto pokynu alebo žiadosti, ktorá sa týka miestneho zisťovania v obydlí a oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu telefonicky alebo e-mailom tomu, kto takýto pokyn alebo žiadosť vydal
 5. nezadávať požiadavky o servisný výjazd do Informačného systému PMS, ak nejde o servisný výjazd, ktorým sa zabezpečuje nerušený priebeh už nariadenej alebo prebiehajúcej kontroly technickými prostriedkami, napr. prvotná inštalácia alebo výmena nefunkčného alebo poškodeného zariadenia
 6. v prípade práce z domáceho prostredia zabezpečiť možnosť pracovať v Informačnom systéme PMS, ak je vzdialený prístup do tohto informačného systému možný a zabezpečiť prístup k služobnej e-mailovej schránke prostredníctvom webového miesta https:/web.justice.sk/owa
 7. odložiť termín mediácie a v prípade končiacej sa lehoty na vykonanie mediácie požiadať sudcu alebo prokurátora, ktorý vydal pokyn na vykonanie mediácie o predĺženie lehoty, v ktorej sa má mediácia vykonať
 8. v prípade nejasností pri plnení týchto opatrení sa riadiť pokynmi vedúceho oddelenia probácie a mediácie