Zodpovednosť štátu za škodu

Štát zodpovedá za škodu podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, ktorá bola spôsobená orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci niektorým z nasledujúcich zásahov:

 1. nezákonným rozhodnutím (podrobnosti upravuje § 56),
 2. nezákonným zatknutím, zadržaním alebo iným pozbavením osobnej slobody (podrobnosti upravuje § 7),
 3. rozhodnutím o treste, o ochrannom opatrení alebo rozhodnutím o väzbe (podrobnosti upravuje § 8), alebo
 4. nesprávnym úradným postupom (podrobnosti upravuje § 9).

Za štát koná príslušný orgán v zmysle § 4, pričom ministerstvo spravodlivosti je príslušným orgánom ak:

 1. škoda vznikla v dôsledku rozhodnutia vydaného súdom alebo ak škoda bola spôsobená nesprávnym úradným postupom súdu,
 2. škodu spôsobil notár pri výkone verejnej moci,
 3. škodu spôsobil súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti vykonávanej z poverenia súdu podľa osobitného predpisu.
 4. ak nemožno určiť príslušný orgán v zmysle § 4 ods. 1.

Nárok na náhradu škody sa uplatňuje žiadosťou o predbežné prerokovanie nároku, ktorú je potrebné doručiť príslušnému orgánu. Ak je žiadosť podaná na nepríslušnom orgáne, tento je povinný ju bezodkladne postúpiť príslušnému orgánu a upovedomiť o tom žiadateľa, pričom účinky podania žiadosti ostávajú zachované.

Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku musí obsahovať náležitosti podľa § 16:

 • kto náhradu škody žiada (teda označenie žiadateľa, ktorý žiada náhradu škody v rozsahu, aby došlo k jeho identifikácii),
 • ktorej veci sa žiadosť týka (teda že ide o žiadosť o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody, resp. žiadosť o náhradu škody spôsobenej pri výkone verejnej moci),
 • titul, z ktorého sa nároku na náhradu škody domáha (teda označenie zásahu / zásahov – nezákonného rozhodnutia alebo nesprávneho úradného postupu, rozhodnutia o treste, o ochrannom opatrení alebo o väzbe, ktorým mala byť škoda spôsobená),
 • označenie orgánu verejnej moci, ktorý mal škodu spôsobiť (teda označenie orgánu, ktorý vydal rozhodnutie alebo dopustil sa nesprávneho úradného postupu),
 • akým spôsobom škoda vznikla (opis okolností, z ktorých bude zrejmé, že škoda vznikla v dôsledku titulu, z ktorého sa nároku na náhradu škody žiadateľ domáha, a ako škoda vznikla),
 • čoho sa poškodený domáha, pri žiadosti o náhradu škody v peniazoch je potrebné uviesť požadovanú výšku náhrady škody.

Pre úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je potrebné preukázať vznik škody, ktorej náhrada sa uplatňuje, ako aj to, že táto vznikla v príčinnej súvislosti s namietaným zásahom a pripojiť dôkazy, preukazujúce tieto skutočnosti.

Žiadosť je potrebné podať v premlčacej lehote vyplývajúcej z § 19, teda:

 • tri roky odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode, ak je podmienkou uplatnenia práva na náhradu škody zrušenie alebo zmena právoplatného rozhodnutia, plynie premlčacia lehota odo dňa doručenia (oznámenia) rozhodnutia, ktorým bolo zmenené alebo zrušené právoplatné rozhodnutie,
 • najneskôr desať rokov odo dňa, keď bolo poškodenému doručené (oznámené) rozhodnutie, ktorým mu bola spôsobená škoda; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví alebo škodu spôsobenú rozhodnutím podľa § 7 a 8.

Ak je ministerstvo spravodlivosti príslušným orgánom, nárok na náhradu škody predbežne prerokuje a o výsledku doručí upovedomenie. Ak ministerstvo spravodlivosti nie je príslušné, žiadosť postúpi príslušnému orgánu.

Otázka: Bol som vzatý do väzby a v trestnom konaní som bol napokon spod obžaloby oslobodený. Mám nárok na náhradu škody?

Odpoveď: Máte právo na náhradu škody spôsobenej rozhodnutím o väzbe podľa § 8 ods. 5, ak nie sú splnené negatívne podmienky podľa § 8 ods. 6. Náhradu škody je ale možné vyplatiť len vtedy, ak sú splnené i ďalšie podmienky, najmä uplatnenie si nároku v premlčacej lehote a preukázanie vzniku škody v príčinnej súvislosti s rozhodnutím o väzbe.

Otázka: Okresný súd ma zaviazal zaplatiť žalobcovi 1.500,- €, krajský súd rozhodnutie zmenil tak, že žalobu zamietol. Mám právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím okresného súdu?

Odpoveď: Nie. Právo na náhradu škody nezákonným rozhodnutím podľa § 6 vzniká len vtedy, ak právoplatné rozhodnutie, ktorým bola škoda spôsobená, bolo zrušené alebo zmenené pre nezákonnosť príslušným orgánom. Rozhodnutie okresného súdu nie je z tohto pohľadu nezákonným rozhodnutím, keďže nebolo zmenené ako právoplatné.

Otázka: Súd v konaní, v ktorom som žalobcom, podľa môjho názoru nesprávne viedol konanie, lebo dôkazy hodnotil v môj neprospech. Mám právo na náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom.

Odpoveď: Nie. Pod nesprávnym úradným postupom nie je možné považovať postup, ktorý sa prejaví alebo prejavil vo vydanom rozhodnutí. Námietky vo vzťahu k uvedenému je potrebné formulovať v opravných prostriedkoch.

Otázka: Čo mám robiť, ak mojej žiadosti o predbežné prerokovanie nebude vyhovené?

Odpoveď: Podľa § 16 ods. 4 ak príslušný orgán neuspokojí nárok na náhradu škody, môže sa poškodený domáhať uspokojenia nároku alebo jeho neuspokojenej časti na súde.