Opakované použitie informácií

Predmet sprístupňovania informácií na účely ich opakovaného použitia:

Elektronická podoba jednotlivých čiastok Zbierky zákonov vo formáte *.vp (Corel Ventura).

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 21f zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 341/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) určuje pre elektronickú podobu Zbierky zákonov Slovenskej republiky tieto podmienky opakovaného použitia informácií:

Požiadavky prístupu:

Predmetom sprístupňovania informácií na účely opakovaného použitia informácií je elektronická podoba jednotlivých čiastok Zbierky zákonov Slovenskej republiky.

Elektronickú podobu jednotlivých čiastok Zbierky zákonov Slovenskej republiky sprístupňuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v deň vydania príslušnej čiastky Zbierky zákonov Slovenskej republiky na svojom webovom sídle tak, aby prístup k týmto informáciám mali len žiadatelia, ktorých žiadosti podľa § 21h zákona Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyhovelo. Údaje potrebné na prístup k informáciám (prihlasovacie meno a heslo) sú žiadateľovi oznámené po rozhodnutí o sprístupnení informácií na účely ich opakovaného použitia.

Povinnosti žiadateľa pri opakovanom použití informácií:

Žiadateľ je povinný zdržať sa akýchkoľvek zásahov, zmien a doplnení obsahovej stránky sprístupnených informácií s výnimkou podľa § 21f ods. 4 druhej vety zákona. 

Žiadateľ je povinný uvádzať na všetkých svojich produktoch obsahujúcich sprístupnené informácie na dostatočne viditeľnom mieste a zreteľným spôsobom, že publikované texty majú len informatívny charakter a nie sú podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov právne záväzné.

Žiadateľ je povinný uvádzať na všetkých svojich produktoch obsahujúcich sprístupnené informácie, že tieto informácie sprístupnilo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Porušenie podmienok žiadateľom má za následok zrušenie sprístupnenia informácií na účely ich opakovaného použitia.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 21k ods. 8 zákona od úhrady za opakované použitie informácií upúšťa, a teda informácie sa sprístupňujú bezodplatne.

Opakované použitie informácií (PDF, 189 KB)