Informácie pre občanov

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Zákona o notároch a notárskej činnosti. 

Štátny dohľad nad činnosťou komory a notárov vykonáva Ministerstvo spravodlivosti SR.

Minister:

  • vymenúva a odvoláva notárov,
  • určuje počet notárskych úradov každého súdu prvého stupňa (počet miest notárov) a ich prípadnú zmenu,
  • na návrh komory môže navzájom preložiť notárov s ich súhlasom do obvodu iného súdu prvého stupňa.

Podanie sťažnosti na notára

Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti SR alebo na Notársku komoru SR so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť notárov. Sťažnosti na notárov vybavuje Notárska komora SR. Sťažnosti na Notársku komoru SR vybavuje Ministerstvo spravodlivosti SR .

Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný sťažnosť bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jej vybavenie a o postúpení sťažnosti upovedomiť sťažovateľa.