Zverejňovanie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb

Prijímateľ, ktorý v roku 2022 prijal z podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb za rok 2021 viac ako 3 320 € a použil poskytnutý podiel do konca roka 2023, je povinný do 16 mesiacov od zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov (zostaveného Finančným riaditeľstvom SR podľa stavu k 31. 12. 2022) (ďalej len „lehota na zverejnenie“) zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb (ďalej len „špecifikácia“) v Obchodnom vestníku.

Upozornenie

Upozornenie:

Na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Obchodnom vestníku“) sa údaje na zverejnenie do Obchodného vestníka doručujú iba elektronicky prostredníctvom elektronických formulárov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na www.justice.gov.sk (ďalej len „portál“).

Všeobecné podmienky zverejnenia údajov:

Nový užívateľ portálu sa najprv zaregistruje na https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/Page/Registracia.aspx​

Pri registrácii je dôležité uviesť správnu elektronickú adresu, aby Vám bol doručený aktivačný link, na ktorý je potrebné kliknúť do 30 dní od jeho doručenia. Na uvedenú  adresu sa Vám doručí aj oznam o platobných podmienkach (výzva na zaplatenie správneho poplatku), oznam o zaúčtovaní platby a oznam, v ktorom čísle Obchodného vestníka bolo Vaše podanie zverejnené.

 Po registrácii Vám vydavateľ (t. j. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) pridelí registračné číslo, ktoré Vám doručí do vlastných rúk Vami zvoleným spôsobom: poštou alebo elektronicky (ak máte elektronickú schránku aktivovanú na elektronické doručovanie podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov) alebo si ho môžete prevziať osobne nasledujúci pracovný deň v redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue na adrese: Račianska 71, 813 11 Bratislava, v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., prípadne si  môžete dohodnúť iný termín na tel. č.:  02/88891 141, 02/88891 165.

Po doručení registračného čísla sa prihlásite na portáli  pod Vaším prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii, v časti „Moje konto“ vyberiete „Aktivácia služieb“, kde si do okna „Aktivačný kód“ zadáte pridelené registračné číslo a potvrdíte tlačidlom „Aktivuj“.

Týmto úkonom máte oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku cez „Nové podanie“.

Pri podávaní ďalších žiadostí o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku sa prihlasujete na portáli pod Vaším prihlasovacím menom a heslom (už nezadávate pridelené registračné číslo, resp. aktivačný kód).

Ak vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) a s aktivovaným bezpečnostným  osobným  kódom (BOK), môžete  namiesto  registrácie  horeuvedeným  spôsobom  využiť  možnosť Prihlásenie eID.​

​​​​​​Úspešným overením  Vašej identity cez portál slovensko.sk získavate aj oprávnenie podávať žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku cez „Nové podanie“.

Vytvorenie podania:

V časti „Obchodný vestník“ si zvolíte možnosť „Nové podanie“, následne si zvolíte typ podania – kliknete na kapitolu „Špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov“, kde sa nachádza formulár na zverejnenie špecifikácie.

Pri vyplňovaní formulára údaj:

„Za rok“

 znamená zdaňovacie obdobie, za ktoré daňovník poukazuje podiel zaplatenej dane prijímateľovi.   

„Prijaté v roku“ 

 znamená rok, kedy správca dane prevedie podiel zaplatenej dane na účet prijímateľa.

Pozn.: Aktuálne je potrebné v lehote  na zverejnenie do konca mája 2024 zverejniť špecifikáciu „Za rok 2021“ (= totožný s rokom, kedy sa prijímateľ registroval u notára na zápis do zoznamu prijímateľov na rok 2022) a „Prijaté v roku 2022“.

Údaje prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb musia byť totožné s údajmi, pod ktorými bol prijímateľ zaregistrovaný notárom.

Pri vyplňovaní kolónky IČO musia organizačné zložky právnických osôb vpísať 12-miestne IČO (ktoré obsahuje aj bývalý „SID“).

Upozorňujeme, že spôsob použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov sa podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov zverejňuje v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa § 50 ods. 5 zákona  o dani z príjmov (verejnoprospešný účel) a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa (bežná prevádzka prijímateľa).

Po vyplnení formulára sa vytvorené podanie uloží a zobrazí v časti  „Obchodný vestník“, v „Prehľad podaných formulárov“ v stave „Pripravená na odoslanie“. Podanie môžete upraviť cez ikonu „Upraviť“ alebo si ho prezrieť cez ikonu „Detail“ vo formáte PDF. Podanie bolo vytvorené, ale ešte nebolo odoslané na zverejnenie do Obchodného vestníka!

Aby bolo Vaše podanie zverejnené, je ho potrebné zakliknúť  na začiatku riadku, nižšie zakliknúť „Podať na zverejnenie do Obchodného vestníka“ a následne kliknúť  na „Vykonať akciu“. Stav žiadosti sa zmení na „Odoslaná na zverejnenie – nezaplatená“.

Zaplatenie správneho poplatku:

Za zverejnenie špecifikácie je určený správny poplatok 3,50 €.
Od 1. 4. 2024 je výška správneho poplatku 5 €.

Výzvu na splnenie poplatkovej povinnosti dostanete po odoslaní podania elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii. Ak ste na  odoslanie podania využili možnosť Prihlásenie eID, výzva na zaplatenie správneho poplatku sa doručí do elektronickej schránky aj na e-mailovú adresu.

Vo výzve sa uvádzajú platobné údaje, výška správneho poplatku podľa sadzobníka správnych poplatkov za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku a informácia, koho sa podanie týka, a dátumu splatnosti. Prílohou výzvy je Príkaz na úhradu s možnosťami, ako zaplatiť správny poplatok.

Cez „Prehľad podaných formulárov“ si môžete platobné údaje skontrolovať kliknutím na „Platobný príkaz“.

Upozorňujeme, že variabilný symbol je špeciálny symbol určený pre každé podanie osobitne a musíte ho zadať správne spolu s ostatnými platobnými údajmi.

Vo vlastnom záujme si údaje pri platbe skontrolujte: ak nesprávne uvediete IBAN, variabilný symbol alebo výšku správneho poplatku, systém nespáruje Vaše podanie so zaplateným správnym poplatkom a Vaše podanie nebude zverejnené v Obchodnom vestníku.

Upozornenie

Upozorňujeme, že v prípade, ak úhrada nie je vykonaná do dátumu splatnosti, musíte si vygenerovať nový platobný príkaz s novými platobnými údajmi. Správny poplatok zaplatený po dátume splatnosti sa považuje za neuhradený a platba sa nespáruje s podaním odoslaným na zverejnenie v Obchodnom vestníku.

Správny poplatok môžete zaplatiť bankovým prevodom (internet banking) alebo cez mobilnú aplikáciu eKolok nasnímaním QR kódu alebo cez webovú aplikáciu eKolok (virtuálny kiosk) alebo cez samoobslužné kiosky eKolkov alebo poštovým poukazom.​

Ak ste na  odoslanie podania využili možnosť Prihlásenie eID, môžete zaplatiť správny poplatok platobnou kartou cez elektronickú schránku.​

Bližšie informácie o spôsoboch platby nájdete na
https://www.slovensko.sk/sk/platba-online
https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok

Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue zverejní špecifikáciu do 5 pracovných dní odo dňa, keď jej cez elektronický systém príde informácia o zaplatení správneho poplatku, tzn. o pripísaní sumy správneho poplatku na účet vydavateľa.

Ak redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue nedostane informáciu o zaplatení správneho poplatku 5 pracovných dní pred koncom lehoty na zverejnenie špecifikácie, špecifikácia nebude  zverejnená v Obchodnom vestníku včas (týka sa zverejnenia špecifikácie „Za rok 2021“ a „Prijaté v roku 2022“).

Upozorňujeme, že všetky údaje súvisiace so zverejnením v Obchodnom vestníku sa spracúvajú elektronicky a redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue do podaní na urýchlenie ich zverejnenia nemôže zasahovať!

Za obsahovú a jazykovú správnosť podania zodpovedá podľa zákona o Obchodnom vestníku povinná osoba, t. j. osoba, ktorej zákon ustanovuje povinnosť zverejniť údaje v Obchodnom vestníku.

Zverejnenie špecifikácie v Obchodnom vestníku

Po vydaní Obchodného vestníka, v ktorom je zverejnená Vaša špecifikácia, sa Vám na e-mailovú adresu uvedenú pri registrácii elektronicky doručí informácia s bližšími údajmi o zverejnení (číslo Obchodného vestníka, dátum jeho vydania, označenie kapitoly, v ktorej je špecifikácia zverejnená, a číslo jej zverejnenia).

Podľa § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. 1. 2022 je prijímateľ (na ktorého sa vzťahuje povinnosť zverejnenia špecifikácie v Obchodnom vestníku) povinný každoročne nahlásiť notárovi číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, v ktorom bola špecifikácia zverejnená, a to bezodkladne po jej zverejnení.

Oprava chyby:

V časti „Obchodný vestník“ si zvolíte možnosť „Nové podanie“, následne si zvolíte typ podania – kliknete na kapitolu „Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku“, kde sa nachádza formulár na zverejnenie opravy, v ktorom

  • vyplníte základné údaje o fyzickej osobe/právnickej osobe,
  • vyplníte číslo a deň vydania Obchodného vestníka, v ktorom bola zverejnená špecifikácia, ktorej sa oprava týka,
  • zvolíte si Kapitolu podania: Špecifikácia použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb, Typ podania: Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb,
  • vložíte do textového poľa správne znenie údajov, ktorých sa oprava týka (zo zverejnenej opravy musí byť jednoznačné, ktoré údaje a ako opravujete).

Po odoslaní žiadosti na zverejnenie opravy zverejnených údajov v Obchodnom vestníku  Vám budú doručené elektronicky údaje na zaplatenie správneho poplatku za zverejnenie opravy. Správny poplatok za opravu zverejnených údajov v Obchodnom vestníku je 3,50 €. Od 1. 4. 2024 je výška správneho poplatku 5 €.

Ostatné informácie:

Ak nezašlete žiadosť v podobe podľa § 4 zákona o Obchodnom vestníku alebo nesplníte poplatkovú povinnosť v zákonom ustanovenej lehote alebo výške, alebo nesplníte inú podmienku zverejnenia údajov podľa zákona o Obchodnom vestníku, na podanú žiadosť vydavateľ neprihliadne.

Bližšie informácie Vám poskytne redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue na tel. č.: 02/888 91 250, 02/888 91 165, 02/888 91 142.

Aktualizované 26.01.2024