Vzory pre fyzické a právnické osoby

Oslobodenie od súdnych poplatkov

Formuláre pre návrhy k oslobodeniu od súdnych poplatkov

Tlačivo pre dokladovanie pomerov účastníka konania pri návrhu priznania oslobodenia od súdnych poplatkov – fyzické osoby:

Pokyny k vypĺňaniu tlačiva – fyzické osoby:

Výživné

Formuláre pre návrhy týkajúce sa výživného

Formulár pre návrh na určenie výživného pre maloleté dieťa:

Formulár pre návrh na zvýšenie (zníženie) už určeného výživného pre maloleté dieťa:

Formulár pre návrh na určenie výživného medzi manželmi:

Ročný štatistický výkaz sudcu

Ročný štatistický výkaz sudcu sa vyhotovuje podľa § 27 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Výkaz vyhotovuje predseda súdu každoročne k 31. marcu, pričom je súčasne povinný zabezpečiť jeho zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, každoročne do 30. apríla.

Sledovaným obdobím je predchádzajúci kalendárny rok.

Prvýkrát sa výkaz vyhotoví za rok 2011, a to do 31. marca 2012; t.j. v roku 2012 je sledovaným obdobím rok 2011.

Výkaz sa v jednom vyhotovení zakladá do osobného spisu sudcu a je jedným z podkladov pri hodnotení sudcu.

Ročný štatistický výkaz sudcu – vzor:

Ročný štatistický výkaz sudcu – postup pri vypĺňaní:

Exekútori – formuláre

S účinnosťou od 1. júna 2012 v zmysle výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110, na účely dodržiavania jednotnej formy listín o úkonoch, ktoré súdny exekútor vykonáva pri exekučnej činnoasti a ďalšej činnosti podľa Exekučného poriadku, používa súdny exekútor tlačivá, ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejňuje na svojom webovom sídle.

Zverejňujú sa vzory tlačív, ktoré súdny exekútor používa v písomnom styku v exekučnom konaní a ktoré zodpovedajú minimálnym zákonným požiadavkám na obsah týchto písomností:

Zverejňuje sa vzor tlačiva „Potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti“, ktoré v zmysle § 36 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 299/2013 Z. z. súdny exekútor vystaví na požiadanie povinného na účel preukázania splnenia dlhu (§ 46 ods. 3):

Mediátori – formuláre