Pre obete trestných činov

Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu. Nezáleží na tom, o aký trestný čin ide, či je to krádež alebo ublíženie na zdraví. Každý človek spracováva informácie a zážitky iným spôsobom a bezprostredne po trestnom čine môže zostať zranený alebo rozrušený.   

Po takomto zásahu do práv a osobnej integrity, často nevie, čo má robiť, aké má práva a čoho sa môže domôcť. Preto je dôležité, aby osoby zasiahnuté trestným činom (v legislatíve označené ako „obeť“) mali možnosť sa v zrozumiteľnej forme dozvedieť o svojich právach a porozumeli im. Rovnako tak je podstatné, aby vedeli, čo ich čaká v prípade trestného konania a aký je postup po podaní trestného oznámenia.

Dôležité informácie týkajúce sa trestného konania a Vašich práv ako obete, resp. poškodeného v trestnom konaní, nájdete na tejto stránke a v informačných materiáloch.  Majú Vám pomôcť k tomu, aby ste si uplatnili svoje práva a vysvetliť ako sa môžete domôcť nápravy v prípade spáchania trestného činu. ​

Tieto informácie nenáhrádzajú poučenie, ktoré dostanete od polície, prokurátora či súdu. Tieto orgány sú povinné Vám náležite vysvetliť Vaše práva ako aj povinnosti. Nie vždy sa im to však podarí urobiť tak, aby si to človek v prvotnom šoku zapamätal a následne ich vedel aj uplatniť. Táto stránka Vám je však kedykoľvek k dispozícii a jednotlivé informácie si môžete postupne prečítať. 

  Som obeťou?

  Kto je obeťou trestného činu.

  Aké základné práva mám ako obeť trestného činu?​

  Popis základných práv obetí trestných činov.

  Čo je trestné konanie?

  Základné informácie o trestnom konaní.

  Aký je priebeh trestného konania?

  Základné informácie o priebehu trestného konania.

  Ako môžem získať odškodnenie?

  Základné informácie o tom, ako môže obeť trestného činu získať odškodnenie.