Aké základné práva mám ako obeť trestného činu?​

Bez ohľadu na začatie trestného konania a podanie trestného oznámenia má každá obeť najmä tieto práva:

 • právo byť vypočutý

Máte právo povedať, čo sa stalo, ako Vám bolo ublížené. Polícia, prokurátor alebo aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekár, psychológ) sú povinní Vás vypočuť a poskytnúť Vám potrebnú pomoc. 

Polícia, prokuratúra aj poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sú povinní Vám poskytnúť informácie o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam. Na Vašu žiadosť Vám polícia, príp. prokuratúra pomôže kontaktovať subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý sa bude ďalej venovať Vašim potrebám. 

 • právo, aby sa s Vami zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo

Všetky štátne orgány sú povinné brať ohľad na to, v akej situácii sa nachádzate a prihliadať na Vaše potreby. V prípade, ak Vám otázky policajta, prokurátora či sudcu ubližujú alebo sa Vám zdajú ich poznámky nemiestne, máte právo na to upozorniť a požiadať ich, aby zmenili spôsob, akým sa s Vami rozprávajú alebo kladú otázky.

 • právo na informácie v zrozumiteľnej forme

Polícia a prokuratúra má pri prvom kontakte povinnosť Vás informovať o možnosti podať trestné oznámenie, o postupe trestného konania, prístupe k právnej pomoci, postupe mediácie a možnosti uzavretia zmieru, opatreniach na ochranu Vašich zájmov či kontaktoch na organizácie, ktoré Vám môžu pomôcť. 

Tieto ako aj ďalšie informácie by Vám polícia a prokuratúra mala poskytnúť v zrozumiteľnej forme, t.j. tak v jazyku, ktorému rozumiete ako aj spôsobom, aby Vám bolo zrejmé, aký je ďalší postup pri zohľadnení aktuálnej situácie. Môže sa preto stať, že vzhľadom na rozrušenie po trestnom čine Vám polícia poskytne len tie najnevyhnutnejšie informácie týkajúce sa napr. zdravotnej starostlivosti alebo možnosti podať trestné oznámenie a následene ich doplní o ďalšie informácie. 

Nebojte sa spýtať, ak niečo nerozumiete, máte na to právo. Toto množstvo informácií dokáže byť mätúce, ich úlohou je však zabezpečiť, aby ste vedeli o všetkých svojich právnych možnostiach ako aj dostupnej pomoci. 

 • právo na odbornú pomoc

Môžete požiadať niektorý zo subjektov poskytujúcich pomoc obetiam o poskytnutie odbornej pomoci. 

Akreditované subjekty poskytujú všeobecnú odbornú pomoc alebo špecializovanú odbornú pomoc obzvlášť zraniteľným obetiam. Touto odbornou pomocou sa rozumie tak psychologická pomoc ako aj právne poradenstvo. V akreditovaných subjektoch pôsobia profesionálne školení zamestnanci, ktorí Vám vysvetlia Vaše práva, poskytnú informácie o dostupných prostriedkoch, pomôžu s právnymi otázkami či poskytnú psychologickú podporu. V prípade potreby Vám pomôžu zabezpečiť núdzové bývanie, kontaktovať rodinu či získať financie. 

Niektoré subjekty poskytujúce pomoc obetiam sa venujú špecifickým skupinám obetí. Táto špecializácia zabezpečuje možnosť dosiahnutia vysokej odbornosti pri poskytovaní pomoci konkrétnemu typu obetí. Neváhajte však kontaktovať ktorýkoľvek subjekt, ak si nie ste istý či sa venuje aj podobným prípadom ako je ten Váš. 

 • právo na odškodnenie

Máte právo na náhradu škody, ktorá Vám bola spôsobená trestným činom. V prípade, ak ju nie je možné získať od páchateľa, môžete požiadať o odškodnenie ministerstvo. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ako môžem získať odškodnenie?​

Aké informácie mi budú poskytnuté?

Právo na informácie pri prvom kontakte

V prípade, ak ste sa stali obeťou trestného činu, máte právo na poskytnutie informácii, ktoré Vám majú byť poskytnuté už pri prvom kontakte. Prvým kontaktom je spravidla prvý policajt, prokurátor, lekár či subjekt poskytujúci pomoc obetiam.

Táto osoba by Vám mala poskytnúť informácie tak, aby ste im porozumeli a riadne Vám ich vysvetliť. V prípade, ak čomukoľvek ​nerozumiete, pýtajte sa. Máte na to právo.

Policajt/prokurátor sú povinní Vám pri prvom kontakte poskytnúť najmä informácie o:

 • postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia a o právach a povinnostiach obete/poškodeného v trestnom konaní (napr. právo na sprievod dôverníka, ustanovenie splnomocnenca, možnosť doručovania písomností a nahliadnutia do spisu),
 • subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam (kontaktné údaje, forma pomoci, ktorú poskytujú),
 • možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
 • prístupe k právnej pomoci,
 • podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku (napr. možnosti vykázania páchateľa z obydlia, práva navrhnúť zaistenie nároku na náhradu škody do pravdepodobnej výšky škody na majetku obvineného),
 • práve na tlmočenie a preklad,
 • opatreniach na ochranu Vašich záujmov, o ktoré môžete požiadať, ak máte bydlisko v inom členskom štáte,
 • postupoch domáhania sa nápravy v prípade porušenia práv zo strany polície a prokuratúry,
 • kontaktných údajoch na komunikáciu v súvislosti s vecou, v ktorej ste obeťou,
 • postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody,
 • postupoch mediácie v trestnom konaní,
 • možnosti a podmienkach uzavretia zmieru,
 • možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania.

Na žiadosť Vám polícia, príp. prokuratúra, pomôže kontaktovať subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý sa bude ďalej venovať Vašim potrebám. 

V prípade, ak najprv vyhľadáte zdravotnícku pomoc, tak zamestnanci zdravotníckeho zariadenia sú povinní Vám poskytnúť kontakt na subjekty poskytujúce pomoc obetiam.

Subjekty poskytujúce pomoc obetiam Vám zase poskytnú informácie o:

 • forme a rozsahu odbornej pomoci a o tom, v akom rozsahu ju poskytujú bezplatne,
 • ak odbornú pomoc, ktorú potrebujete neposkytujú, odkážu Vás na iný subjekt, ktorý Vám môže pomôcť,
 • právach obete, vrátane práva na odškodnenie,
 • právach, ktoré máte v prípade, ak vystupujete ako poškodený alebo svedok v trestnom konaní,
 • finančných a praktických záležitostiach.

Čo zahŕňa právo na odbornú pomoc?

Každá obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci. Túto odbornú pomoc poskytujú najmä subjekty akreditované podľa zákona o obetiach ako aj iné subjekty poskytujúce pomoc obetiam (tzv. registrované subjekty, tieto však nemusia poskytovať pomoc v nižšie uvádzanom rozsahu).

Akreditované subjekty spĺňajú podmienky najmä odbornosti, t. j. pracujú v nich odborníci, ktorí získali ​vysokoškolské vzdelanie a prax v tomto odbore. ​Jednotlivé subjekty sa zvyčajne špecializujú na poskytovanie odbornej pomoci určitej skupine obetí, aby sa mohli konkrétnejšie zamerať na potreby obetí a poskytovať kvalitnejšiu odbornú pomoc. V registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam​ nájdete informácie o tejto špecializácii ako ako aj kontaktné údaje subjektu či územnú oblasť pôsobnosti.

Akreditované subjekty Vám môžu poskytnúť všeobecnú odbornú pomoc alebo špecializovanú odbornú pomoc, ktorá je určená obzvlášť zraniteľným obetiam.

Do všeobecnej odbornej pomoci obeti patrí:

 • poskytnutie a náležité vysvetlenie informácií (najmý týkajúcich sa trestného konania, jeho postupov a práv, odbornej pomoci),
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete,
 • právna pomoc na uplatnenie práv obete, ktorá má postavenie poškodeného alebo svedka v trestnom konaní,
 • psychologická pomoc,
 • poradenstvo týkajúce sa rizika a predchádzania opakovanej viktimizácii.​

Akreditovaný subjekt, ktorý poskytuje všeobecnú odbornú pomoc, je povinný poskytnúť prvú konzultáciu vždy zadarmo. V prípade, ak dostal dotáciu, tak poskytuje odbornú pomoc 90 dní bezplatne a ak je to potrebné a obeť o to požiada, aj dlhšie. 
Do špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti patrí:

 • poskytovanie všeobecnej odbornej pomoci,
 • poskytnutie krízovej psychologickej intervencie,
 • vyhodnotenie hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia,
 • sprostredkovanie poskytovania sociálnych služieb v zariadení núdzového bývania a špecializovaného sociálneho poradenstva,6) ak život alebo zdravie obzvlášť zraniteľnej obete je bezprostredne ohrozené.​

Obzvlášť zraniteľné obete majú nárok na poskytnutie špecializovanej odbornej pomoci vždy bezplatne. Táto pomoc je poskytovaná po dobu 90 dní a ak je to potrebné a obeť o to požiada (aj neformálne, napr. dohodnutím ďalšieho stretnutia), aj dlhšie. 

Akreditácia subjektov je viazaná na poskytovanie jednej z týchto foriem pomoci s čím je spojený aj okruh obetí, ktorým poskytujú pomoc. V prípade, ak neviete, akú odbornú pomoc akreditovaný subjekt poskytuje a akému okruhu obetí sa venuje, neváhajte ich kontaktovať. Budú Vám vedieť poradiť a prípadne Vás odkázať na iný subjekt. 

Kde nájdem pomoc?

Kontakty na jednotlivé subjekty nájdete v registri subjektov poskytujúcich pomoc obetiam. Okrem kontaktov sa v registri nachádzajú aj informácie o špecializácii a územnej pôsobnosti. 
Register je rozdelený na dve časti: 

 • subjekty poskytujúce pomoc podľa osobitných predpisov, tzn. registrované subjekty. Tieto  subjekty poskytujú najmä sociálne služby (napr. zariadenie núdzového bývania, sociálne poradenstvo) a môžu mať limitované kapacity.
 • subjekty, poskytujúce pomoc podľa zákona o obetiach, tzn. subjekty, ktoré získali akreditáciu ministerstva a poskytujú obetiam komplexnú pomoc v oblastiach právo, psychológia a sociálna práca.

Linky pomoci

Nižšie nájdete kontakty na linky, ktoré poskytujú odborné poradenstvo anonymne a bezplatne dištančnou formou a môžu Vás príp. informovať o dostupnosti iných služieb:

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie (non-stop)

0800 212 212

Linka detskej istoty (non-stop)

116 111

Linka pre hľadané deti (non-stop)

116 000

Linka detskej dôvery (14:00 – 20:00)

055/234 72 72

Linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

0800 800 818

Linka dôvery Nezábudka

0800 800 566

Iné kontakty

Integrovaný záchranný systém

112

Polícia

158

Linka UPSVAR pre nahlásenie zanedbávania

0800 191 222

MS SR (pre odškodňovanie)

02/888 91 202

Informačné kancelárie pre obete (kancelárie sú v krajských mestách a poskytujú základné informácie a pomáhajú nadviazať kontakt so subjektom poskytujúcim pomoc obetiam).