Trestné konanie

Ako začína trestné konanie?

Trestné konanie sa spravidla začína podaním trestného oznámenia. Polícia však začne trestné konanie aj v prípade, ak sa dozvedela z iných zdrojov o možnom spáchaní trestného činu.

Trestné oznámenie môže podať ktokoľvek, na ktorejkoľvek polícii, prokuratúre, príp. súde. Môžete ho  podať v prípade, ak ste obeťou trestného činu ako aj v prípade, ak sa dozviete, že niekto vo Vašom okolí sa stal obeťou trestného činu, utrpel škodu alebo spáchal trestný čin. Jednotlivé orgány (t.j. polícia, prokuratúra, súdy) navzájom spolupracujú a v prípade potreby Vaše oznámenie posunú ďalej, na orgán, ktorý sa ním bude bližšie zaoberať. 

Trestné oznámenie je možné podať písomne, ústne do zápisnice alebo aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Malo by obsahovať najmä opis skutku, ktorý sa stal, Vaše kontaktné údaje a v prípade, ak ste obeťou trestného činu, tak aj opis škody, ktorá Vám bola spôsobená spolu s informáciou, či si uplatňujete nárok na náhradu škody. Trestné oznámenie nesmie byť anonymné, na Vašu žiadosť v ňom policajt alebo prokurátor však neuvedie údaje o Vašej osobe. 

Po podaní trestného oznámenia Vám policajt alebo prokurátor vydá písomné potvrdenie, v ktorom bude označené, kedy bolo oznámenie podané, ktorý orgán ho prijal a stručne opísané, čoho sa trestné oznámenie týka. Ak podávate trestné oznámenie ústne do zápisnice, tak na Vašu žiadosť Vám bude poskytnutý odpis zápisnice o oznámení.

Následne začne polícia prešetrovať Vaše oznámenie a zisťovať, aký skutok sa stal, jeho priebeh a okolnosti. Začne zabezpečovať dôkazy týkajúce sa skutku. Nemáte povinnosť predkladať dôkazy, je to však Vaše právo. Ak máte nejaké dôkazy k dispozícii (napr. doklady, účtenky, SMS komunikáciu, fotografie, nahrávky) je vhodné, aby ste ich predložili, príp.  oznámili mená svedkov, ktorí videli alebo počuli, čo sa stalo (prí​p. ich opísali, ak nepoznáte meno).

Často kladené otázky

Pre podanie trestného oznámenia nie je vyžadované zastúpenie advokátom. Právnu pomoc Vám môžu poskytnúť subjekty poskytujúce pomoc obetiam alebo za určitých podmienok Centrum právnej pomoci. V nasledujúcich štádiách trestného konania Vám môže byť na náklady štátu ustanovený advokát.

Máte právo, aby Vás sprevádzal dôverník, a to na každý úkon. Môže ním byť ktokoľvek, priateľ/ka, rodinný príbuzný alebo známy. Dôležité je, aby ste sa so svojím dôverníkom cítili bezpečne a bol pre Vás oporou. Jeho úlohou je najmä morálna podpora a nemôže zasahovať do priebehu úkonu. V krajných prípadoch môže polícia vylúčiť prítomnosť dôverníka pri konkrétnom úkone (napr. narúša priebeh úkonu) a vtedy máte právo si zvoliť iného dôverníka.

V prípade sexuálnych násilných trestných činov máte právo na to, aby výsluch viedla osoba rovnakého pohlavia. Ak by bolo nevyhnutné výsluch opakovať, máte právo na to, aby ho viedla tá istá osoba.

Podstatné je, aby ste v trestnom oznámení uviedli všetko to, čo si pamätáte. Nemusíte vedieť o aký trestný čin ide, stačí, ak vlastnými slovami opíšete, čo sa stalo. Môžete si to premyslieť a zapísať následnosť udalostí alebo akékoľvek detaily. Tieto poznámky si môžete priniesť so sebou.

Trestné oznámenie nemusíte podať priamo Vy. Ak ste však obeťou trestného činu alebo svedkom, je Vaša výpoveď o tom, čo sa stalo, kľúčová. Preto budete predvolaný, aby ste odpovedali na otázky týkajúce sa trestného činu.

Trestné oznámenie nie je možné vziať späť. Polícia je povinná prešetriť oznámenie a zistiť, čo sa stalo. Pri niektorých trestných činoch sa však vyžaduje Váš súhlas, aby bolo možné pokračovať v trestnom konaní. Tento súhlas môžete kedykoľvek vziať späť a následne
bude trestné konanie zastavené, bez toho, aby bol páchateľ odsúdený či Vám bola nahradená spôsobená škoda.

Po podaní trestného oznámenia…

…Vás policajt môže opätovne predvolať a klásť Vám doplňujúce otázky. Vždy však s Vami musí konať s rešpektom a snažiť sa Vám všetko vysvetliť tak, aby ste tomu porozumeli. Pred výsluchom budete poučený ​najmä o Vašich právach ako aj o povinnosti vypovedať pravdu a nič nezamlčať.

V niektorých prípadoch (najmä pri obzvlášť zraniteľných obetiach) je policajt povinný nahrávať Váš výsluch na kameru a to z toho dôvodu, aby ste sa k udalostiam nemuseli opakovane vyjadrovať. Takto nebudete musieť opätovne opisovať, čo sa stalo, vracať sa k udalosti, ktorá Vám bola nepríjemná a tým znovu prežívať priebeh trestného činu.

Štádium nadväzujúce na podanie trestného oznámenia sa označuje ako postup pred začatím trestného stíhania. Spravidla do 30 dní od podania trestného oznámenia policajt rozhodne jedným z nasledovných spôsobov:

 • odmietne trestné oznámenie a ukončí trestné konanie. Týmto spôsobom policajt rozhodne v prípade, ak skutok nie je možné označiť za trestný čin a ani priestupok.
 • odovzdá podanie príslušnému orgánu. Ak skutok nie je trestným činom a policajt sa domnieva, že ide o priestupok alebo iný správny delikt, tak podanie odovzdá príslušnému orgánu. Tento orgán podanie opätovne preverí a prípadne začne konanie o priestupku.
 • odloží trestné oznámenie. Ide najmä o prípady, ak páchateľ zomrel, pre nedostatok veku nie je trestne zodpovedný (t.j. v čase,keď sa skutok stal, nemal 14 rokov) alebo ak nebol daný súhlas obete s trestným konaním.
 • začne trestné stíhanie. Ak nie je dôvod na odmietnutie, odovzdanie alebo odloženie trestného oznámenia, policajt začne trestné stíhanie.

Často kladené otázky

Predvolanie, vrátane informácie o čase a mieste, kam máte prísť, Vám bude spravidla doručené poštou, môžete byť však predvolaný aj telefonicky.

V takom prípade ste povinný sa ospravedlniť a oznámiť dôvod, pre ktorý nemôžete prísť (napr. potvrdenie od lekára). Zamestnávateľ je povinný Vám umožniť, aby ste prišli vypovedať.

Pre riadne vyšetrenie trestného činu je kľúčové, aby ste ako obeť vypovedali. Právo odoprieť výpoveď však máte v prípade, ak je páchateľom Váš rodinný príbuzný alebo v prípade, ak hrozí, že svojou výpoveďou označíte seba za páchateľa. Policajt je povinný Vás poučiť o tomto Vašom práve a upozorniť Vás na následky v prípade, ak sa rozhodnete nevypovedať.

Je dôležité, aby ste pravdivo vypovedali o všetkom, čo viete a nič nezamlčali. Pri svojej výpovedi nesmiete klamať, inak by ste si mohli spôsobiť trestné stíhanie pre krivú výpoveď.

Z každého výsluchu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je prepisom toho, čo bolo povedané. To znamená, že sa v nej uvedú všetky otázky, ako aj Vaše odpovede. Zápisnica Vám bude predložená na podpis, máte právo si ju preštudovať, navrhnúť opravy, požiadať o jej kópiu a príp. odmietnuť jej podpísanie.

V prípade, ak ste oznámili trestný čin alebo ste obeťou trestného činu, tak je policajt povinný Vám doručiť rozhodnutie. Toto je označené ako uznesenie a bude sa doručovať na adresu, ktorú ste uviedli v trestnom oznámení.

Proti rozhodnutiu policajta o odmietnutí, odovzdaní alebo odložení trestného oznámenia môžete do 3 pracovných dní od doručenia podať sťažnosť u policajta, ktorý rozhodnutie vydal. V prípade, ak jej policajt nevyhovie, rozhodne o Vašej sťažnosti prokurátor.

Prípravné konanie

Toto štádium trestného konania nasleduje po rozhodnutí policajta o začatí trestného stíhania. Pre jeho začatie nemusí byť známe, kto je páchateľom trestného činu, postačujúce je to, že sa stal skutok, ktorý považuje policajt za trestný čin.

Hlavnou úlohou tohto štádia je získať a zabezpečiť všetky dôkazy, ktoré sú použité v ďalšom konaní. Tieto slúžia na to, aby bolo objasnené, aký skutok sa stal, komu a aká škoda vznikla a kto je páchateľom. Preto je jeho súčasťou vyšetrovanie, príp. skrátené vyšetrovanie. Typ vyšetrovania, ktorý prebehne závisí od závažnosti spáchaného trestného činu.

V prípade, ak existuje dostatočne odôvodnené podozrenie, že skutok spáchala konkrétna osoba, tak policajt/prokurátor vznesie obvinenie voči tejto konkrétnej osobe. Táto bude ďalej vystupovať v konaní ako obvinený. Súd môže rozhodnúť o tom či obvinený bude počas ďalšieho konania na slobode alebo vo väzbe. V niektorých prípadoch môže dokonca nariadiť obvinenému napr. zákaz priblíženia sa alebo obmedzenie kontaktu (vrátane telefonovania, SMSiek, emailov) k Vám alebo iným blízkym osobám. Pre Vašu bezpečnosť je dôležité, aby ste sa pýtali, či je to možné aj vo Vašom prípade. V tomto štádiu môžete byť opätovne predvolaný svedčiť, otázky sa Vás prípadne môže pýtať aj obvinený alebo jeho advokát. Sú povinní s Vami konať s úctou a rešpektom, otázky sa Vás môžu pýtať až potom, čo Vám bolo umožnené súvisle vypovedať a potom, čo Vám otázky položil policajt.  Máte právo požiadať policajta/prokurátora, aby sa obvinený vášho výsluchu nezúčastnil, ak si to neželáte alebo je Vám jeho prítomnosť nepríjemná.

Nad prípravným konaním vykonáva dozor prokurátor. V prípade, ak máte pochybnosti o postupe policajta alebo sa Vám zdá, že koná príliš dlho, nemáte od neho informácie o ďalšom postupe a vývoji vo Vašom prípade, môžete požiadať prokurátora o preskúmanie postupu policajta. Túto žiadosť je policajt povinný predložiť prokurátorovi, ktorý ju preskúma a následne Vám doručí informáciu o tom, k čomu dospel. ​

Často kladené otázky

Medzi Vaše základné práva patrí:
- právo na preklad a tlmočenie,
- právo byť informovaný o priebehu trestného konania, o začatí trestného stíhania/o vznesení obvinenia,
- právo nazerať do spisov a preštudovať si ich, robiť si z nich výpisky a poznámky, podať návrhy na doplnenie vyšetrovania,
- právo na sprievod dôverníka a/alebo zastupovanie splnomocnencom,
- právo na uplatnenie nároku na náhradu škody.

V prípade, ak nerozumiete dobre po slovensky, máte právo na tlmočníka a preklad rozhodnutí do jazyka, ktorému rozumiete. V tejto súvislosti Vám nevznikajú žiadne finančné náklady, tie znáša štát.

Máte právo na to, aby Vám boli jednotlivé rozhodnutia doručené. Rovnako tak máte právo kedykoľvek sa obrátiť na políciu, ktorá Vám poskytne informácie o tom, v akom štádiu sa nachádza konanie a aké úkony z jej strany boli vykonané.

Toto právo máte počas celého trestného konania. V prípade, ak má policajt za to, že už zozbieral všetky dôkazy a chce ukončiť vyšetrovanie, tak je povinný Vám umožniť nahliadnuť do spisu a podať návrhy na doplnenie.

Pre účely väčšiny úkonov (napr. nahliadnutie do spisu, podávanie rôznych návrhov) sa môžete nechať zastupovať splnomocnencom, ktorý ich bude robiť namiesto Vás. Splnomocnenec nemusí byť právnik a môže to byť tá istá osoba ako dôverník. Dôverník Vám však poskytuje najmä morálnu podporu.

Nárok na náhradu škody je možné uplatniť len do skončenia vyšetrovania. Je dôležité, aby ste túto lehotu nezmeškali a nárok si uplatnili najneskôr v tomto štádiu.

Pred podaním žaloby

Prípravné konanie môže skončiť niekoľkými spôsobmi, rozhodnutie robí a vydáva prokurátor. O tomto budete vždy informovaný a rozhodnutie Vám bude doručené. V prípade, ak ste sa nechali zastupovať splnomocnencom, rozhodnutia budú doručené jemu.

V prípade, ak nesúhlasíte s rozhodnutím, máte právo podať  sťažnosť do 3 pracovných dní od doručenia rozhodnutia (rozhodnutie o schválení zmieru ako ani rozhodnutie súdu o schválení dohody o vine a treste nie je možné napadnúť.).  

Medzi rozhodnutia v prípravnom konaní patrí:

 • zastavenie trestného stíhania

V prípade, ak policajt na základe vyšetrovania zistí, že sa skutok nestal, nie je trestným činom ani priestupkom alebo obvinený nie je trestne zodpovedný, tak sa zastaví trestné stíhanie. Ak sa zistí, že skutok nespáchal obvinený, trestné stíhanie sa zastaví len voči tejto osobe (samotné trestné konanie pokračuje ďalej a opätovne sa zisťuje, kto je páchateľom).

 • postúpenie veci

Ak je zistené, že skutok nie je trestným činom, ale je priestupkom, tak sa vec postúpi na príslušný orgán.

 • podmienečné zastavenie trestného stíhania

Je možné len v prípade niektorých trestných činov a za podmienky, že sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu, nahradí škodu, ktorú spôsobil a takýto spôsob skončenia veci je považovaný za dostatočný (napr. vzhľadom na závažnosť trestného činu, jeho okolnosti, ako aj spôsob života obvineného).

 • schválenie zmieru

V prípade, ak sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu a nahradil škodu, je pri niektorých trestných činoch možné, aby bol medzi obvineným a poškodeným uzatvorený zmier. Zmier musí byť schválený prokurátorom. Ako poškodený máte právo navrhnúť uzatvorenie zmieru a jeho podmienky, nie je však Vašou povinnosťou pristúpiť na návrhy obvineného a zmier uzavrieť.

 • podanie návrhu na schválenie dohody o vine a treste

V prípade, ak sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu a nahradil škodu, je pri niektorých trestných činoch možné, aby bol medzi obvineným a poškodeným uzatvorený zmier. Zmier musí byť schválený prokurátorom. Ako poškodený máte právo navrhnúť uzatvorenie zmieru a jeho podmienky, nie je však Vašou povinnosťou pristúpiť na návrhy obvineného a zmier uzavrieť.

 • podanie návrhu na schválenie dohody o vine a treste

Ak sa obvinený priznal k spáchaniu trestného činu, prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste. Prokurátor Vás o tomto upovedomí a ako poškodeného Vás vyzve k tomu, aby ste sa ho zúčastnili. Ak v stanovenom termíne neprídete na prokuratúru a ani sa neospravedlníte, tak sa prokurátor môže s obvineným dohodnúť na náhrade škody pre Vás. Prokurátor je povinný dbať na to, aby bol Váš nárok na náhradu škody spravodlivo zastúpený.

V prípade schválenia dohody o vine a treste súdom bude obvinený povinný nahradiť škodu tak, ako bolo dohodnuté.  

 • ​podanie obžaloby

Prokurátor podá na súd obžalobu, ak nedošlo k skončeniu trestného konania žiadnym z predchádzajúcich spôsobov. V obžalobe uvedie najmä opis skutku, jeho označenie ako trestného činu, kto je obvineným z jeho spáchania a označí dôkazy. Podaním obžaloby sa začína súdne konanie. Obžaloba Vám bude doručená spolu s výzvou, na základe ktorej budete môcť navrhnúť, ktoré dôkazy majú byť pred súdom vykonané.​​​

Konanie na súde po podaní obžaloby​

Súd preskúma doručenú obžalobu, aby overil, či boli splnené všetky podmienky na jej podanie, rozhodne, ktoré dôkazy budú vykonané pred súdom (napr. či bude svedok predvolaný alebo sa len prečíta jeho výpoveď) a určí termín hlavného pojednávania.

Pri preskúmaní obžaloby môže súd rozhodnúť aj o vrátení prípadu do predchádzajúceho štádia ​(prípravného konania), ale aj o zastavení trestného stíhania. Ak zistí, že by bolo možné ​uzavrieť zmier, tak to môže navrhnúť a následne s Vaším súhlasom aj schváliť. Nariadené hlavné pojednávanie je považované za najdôležitejšiu časť trestného konania. ​Na ňom sa opätovne vypočúvajú svedkovia, ktorým je možné klásť otázky. Predkladajú sa a čítajú listinné dôkazy (rôzne dokumenty) alebo sa ho zúčastňuje aj znalec.

Ako poškodený máte právo zúčastniť sa hlavného pojednávania  a navrhovať dôkazy, ​ktoré majú byť súdom vykonané. Rovnako tak sa môžete vyjadriť k dôkazom, ktoré už boli vykonané. Po tom ako súd vyhlási dokazovanie za skončené, už nie je možné predkladať ďalšie návrhy.

V závere pojednávania (môže sa však konať aj niekoľko pojednávaní) máte právo predniesť záverečnú reč. Jej obsah nie je presne vymedzený, takže je na Vás, čo sa v nej rozhodnete povedať. Poznámky k nej si môžete priniesť so sebou. V prípade, ak máte splnomocnenca, prednesie záverečnú reč on.

Po prednesení záverečných rečí sa súd odoberie poradiť sa a rozhodnúť o tom, či bol spáchaný trestný čin, o aký čin ide a či je obžalovaný vinný. Potom sa verejne vyhlási rozhodnutie súduktoré bude doručené aj v písomnej forme. Súd rozhodne aj o nároku na náhradu škody, t.j. páchateľovi určí, akú sumu a akým spôsobom je povinný uhradiť. V prípade, ak by nebolo možné v rámci trestného konania určiť presnú výšku škody, tak Vás súd odkáže na civilné konanie. Trovy civilného konania v takom prípade neznášate.

Často kladené otázky

Áno, predseda senátu je povinný vykonať nevyhnutné opatrenia, aby ste neprišli do styku s obvineným. Rovnako tak môžete požiadať, aby pri Vašej výpovedi nebol prítomný obvinený.

Akékoľvek rozhodnutie, ktoré bude vydané (rozsudok, uznesenie, trestný rozkaz) Vám bude ako poškodenému vždy doručené. V prípade, ak ste si určili splnomocnenca, tak bude doručované priamo jemu.

Proti rozhodnutiu v časti týkajúcej sa nároku na náhradu škody alebo týkajúcom sa trov konania, máte právo podať opravný prostriedok. V závislosti od typu rozhodnutia je možné podať odvolanie (do 15 dní), sťažnosť (do 3 pracovných dní) alebo odpor (do 8 dní). V doručenom rozhodnutí bude presne uvedené, aký opravný prostriedok je Vám dostupný, kde a do kedy ho môžete podať.

V prípade, ak ste na pojednávaní vypovedali ako svedok máte právo na svedočné. To pokrýva tak úhradu nevyhnutných výdavkov (napr. cestovné náklady) ako aj ušlú mzdu. Nárok na svedočné je potrebné uplatniť do 3 dní od kedy sa výsluch konal a vyčísliť do 15 dní.

Pri priznaní náhrady škody súd rozhodne aj o náhrade trov, ktoré Vám vznikli v spojitosti s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní. To znamená, že rozhodne o tom, aké trovy Vám je odsúdený povinný uhradiť, vrátane trov spojených so zastupovaním prostredníctvom splnomocnenca/advokáta.

Po skončení súdneho konania

Po právoplatnom skončení súdneho konania a pri odsúdení páchateľa spravidla nasleduje vykonávacie konanie. Páchateľ je povinný vykonať trest, ktorý mu bol súdom uložený. Môže to byť napr. peňažný trest, trest odňatia slobody, trest domáceho väzenia, zákaz účasti na verejných podujatiach. Súd môže páchateľovi uložiť aj primerané obmedzenia napr. dodržiavanie zákazu priblíženia sa.

V tejto časti je odsúdený páchateľ povinný Vám nahradiť škodutak ako bolo určené v rozhodnutí. V prípade, ak odsúdený túto svoju povinnosť po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia neplní, tak môžete vymáhať jej plnenie prostredníctvom ​exekútora. Exekútor následne vykoná úkony potrebné k tomu, aby Vám bola škoda uhradená, napr. predá majetok odsúdeného, bude mu zrážať zo mzdy určitú čiastku. Po skončení trestného konania však ako obeť/poškodený trestného činu máte ešte ďalšie práva. Tieto sa týkajú tak Vašej bezpečnosti ako aj odškodnenia.

 • právo na odškodnenie

V prípade, ak ste sa stali obeťou násilného trestného činu, môžete požiadať na ministerstve o odškodnenie, ktoré Vám poskytne štát. Odškodnenie sa poskytuje za ujmu na zdraví a v prípade niektorých trestných činov aj za morálnu škodu. Základnou podmienkou pred podanie žiadosti je to, že bolo ukončené trestné konanie, v ktorom ste si uplatnili nárok na náhradu škody od páchateľa a škoda Vám nebola uhradená inak. Žiadosť o odškodnenie je možné podať len do 1 roka odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, preto je dôležité, aby ste túto lehotu nezmeškali. Formulár ako aj podrobnejšie informácie o odškodnení nájdete na stránke v časti Ako môžem získať odškodnenie?​

 • právo požiadať o poskytnutie informácie o prepustení alebo úteku obvineného z väzby, odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody, zo zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, z výkonu detencie 

Máte právo sa rozhodnúť, či chcete byť informovaný o prepustení alebo úteku páchateľa z niektorého zo zariadení. Informácia o týchto skutočnostiach slúži najmä na vašu ochranu pre prípad, že by Vás páchateľ chcel vyhľadať (napr. je ním Váš blízky alebo rodinný príslušník). Toto rozhodnutie môžete kedykoľvek zmeniť a polícia, prokurátor aj súd na neho budú prihliadať. Ak by Vám však hrozilo nebezpečenstvo alebo bol ohrozený Váš život či zdravie, tak Vás bude polícia/prokurátor/súd informovať o prepustení alebo úteku aj v prípade, ak by ste si to neželali.

 • právo na odbornú pomoc

Aj po skončení trestného konania máte právo na odbornú pomoc. Ak naďalej potrebujete najmä psychologickú pomoc alebo pomoc s uplatnením Vašich práv ako obete, máte právo na jej poskytnutie.

Často kladené otázky

Môže sa stať, že Vás páchateľ počas alebo aj po skončení trestného konania vyhľadá alebo sa pokúsi kontaktovať. Úlohou polície, prokuratúry aj súdu je zabrániť tomu, aby Vás páchateľ opätovne ohrozoval a sú povinní vykonať všetko preto, aby tomu predchádzali. Kontaktujte políciu, keď Vás páchateľ vyhľadá a tento kontakt Vám je nepríjemný. Ak sa Vám páchateľ bude vyhrážať alebo Vás ohrozovať, tak sa dopúšťa trestného činu a môže byť o to prísnejšie opätovne odsúdený.

V prípade, ak s páchateľom bývate v spoločnej domácnosti, tak ihneď po privolaní polície a/alebo podaní trestného oznámenia, ho môže polícia vykázať na 10 dní. Páchateľ má potom zakázané, aby do spoločného bytu alebo domu vstupoval. Následne Vás polícia poučí o možnosti podať návrh na súd na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým môže byť zakázaný prístup do spoločnej domácnosti aj na dlhšiu dobu. Návrh na vydanie neodkladného opatrenia je možné podať aj voči páchateľovi, ktorý nebýva s Vami v jednej domácnosti. Súd mu môže zakázať približovať sa k Vášmu bydlisku, pracovisku či miestam, kde sa zdržiavate, alebo Vás kontaktovať akýmkoľvek spôsobom.