Čo je trestné konanie?

Základné informácie o trestnom konaní

Hlavným cieľom trestného konania je objasnenie spáchaného trestného činu, zistenie okolností jeho spáchania a spravodlivé potrestanie páchateľa.

V trestnom konaní sa zisťuje najmä: 

 • či sa určitý skutok, ktorý možno považovať za trestný čin, stal;
 • kto spáchal tento skutok – páchateľ;
 • prečo a ako bol spáchaný skutok, čo viedlo páchateľa k jeho spáchaniu
 • o aký trestný čin ide, t.j. určuje sa ako označiť skutok, ktorý bol spáchaný;
 • komu a aká škoda bola spôsobená trestným činom.

Následne sa v trestnom konaní rozhoduje o:

 • splnení podmienok pre odsúdenie páchateľa;
 • treste pre páchateľa (napr. väzenie, pokuta, prepadnutie majetku);
 • možnosti uzavrieť dohodu o vine a treste alebo zmier;
 • výške náhrady škody a odškodnení pre obeť trestného činu.

Trestné konanie je možné rozčleniť do dvoch hlavných štádií:

 • predsúdne konanie, ktoré sa člení na:
  • postup pred začatím trestného stíhania
  • prípravné konanie
 • súdne konanie
  • preskúmanie obžaloby súdom
  • hlavné pojednávanie
  • ​konanie o opravnom prostriedku
  • vykonávacie konanie

Pojmy trestného konania

Policajt

Príslušník Policajného zboru, ktorý má na starosti vyšetrovanie. Spolu s prokurátorom patrí medzi orgány činné v trestnom konaní (označované aj ako OČTK).

Prokurátor

Úlohou prokurátora je hájiť záujem spoločnosti na odhaľovaní trestných činov a spravodlivom potrestaní páchateľov. V predsúdnom konaní dohliada na postup policajta a rozhoduje o podaní obžaloby a začatí súdneho konania.

Súd

Podľa závažnosti trestného činu o vine a treste rozhoduje sudca alebo senát (zložený z viacerých sudcov). Súd rozhoduje na základe obžaloby podanej prokurátorom, rozhoduje o vine a treste pre páchateľa a náhrade škody pre obeť trestného činu. Taktiež schvaľuje dohodu o vine a treste a rozhoduje o tom, či uzavretý zmier schváli. 

Obžaloba

Obžaloba je podanie prokurátora určené súdu, v ktorom je označený obvinený, opísaný skutok, ktorý sa stal (vrátane označenia o aký trestný čin ide) a navrhovaná výmera trestu, v prípade dokázania viny. Podaním obžaloby sa začína súdne konanie.

Obvinený

Z podozrivého (osoba, ktorá údajne spáchala trestný čin) sa stáva obvinený len čo policajt voči nej vznesie obvinenie (uznesenie o vznesení obvinenia).

Obžalovaný

V momente, keď súd nariadi hlavné pojednávanie, stáva sa z obvineného obžalovaný.

Poškodený (označenie obete pre účely trestného konania)

Osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej práva alebo slobody.