Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie

Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilnom procese (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnom procese a na podávanie elektronických návrhov v upomínacom konaní na Okresný súd Banská Bystrica.

Služba umožňuje elektronickými prostriedkami v súdnom konaní po prihlásení sa do verejných elektronických služieb súdnictva podať:

 1. nový návrh na začatie konania (žalobu), t. j. podanie, ktorým sa začína konanie pred súdom,
 2. podanie k existujúcemu konaniu, napr. podanie, ktorým sa odstraňujú vady a iné zrejmé nesprávnosti návrhu na začatie konanie, späťvzatie návrhu na začatie konania, opravný prostriedok.
Často kladené otázky

Technická podpora

Odbor ServiceDesk

Formulár hlásenia problému

tel: +421 2 888 91200
fax: +421 2 888 91607

Používateľská príručka:

Používateľská príručka eŽaloby (PDF, 6 MB)

Podania sú realizované prostredníctvom elektronických formulárov pre:

Podania v civilnom procese a v správnom súdnom procese

Podania v civilnom procese a v správnom súdnom procese adresované súdu prostredníctvom portálu eŽaloby môžu, ale nemusia byť autorizované podľa osobitného predpisu, teda podpísané kvalifikovaným  elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Ak elektronické podanie obsahuje návrh vo veci samej (t. j. návrh na začatie konania – žalobu, späťvzatie návrhu, čiastočné späťvzatie návrhu, zmenu návrhu, odvolanie a pod.) alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia a nie je autorizované podľa osobitného predpisu, je potrebné ho dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu. Ak sa podanie dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva.

Ak je elektronické podanie obsahujúce návrh vo veci samej alebo návrh na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia autorizované podľa osobitného predpisu, jeho dodatočné doručenie v listinnej  podobe nie je potrebné.

Ak má byť prílohou elektronického podania originál dokumentu, možno ho nahradiť zaručenou konverziou listinnej podoby tohto dokumentu do elektronickej podoby. Osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu je orgán verejnej moci, advokát, notár, poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta, a ak nejde o konverziu verejnej listiny, aj patentový zástupca.

Elektronické podania, ktoré neobsahujú návrh vo veci samej, nie je potrebné autorizovať podľa osobitného predpisu a nie je ich ani potrebné dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo autorizované v elektronickej podobe.  

Prostredníctvom formulárov pre civilné podanie možno podať tiež podnet na začatie konania, ktoré možno začať aj bez návrhu (z úradnej moci).

Podania v upomínacom konaní

V upomínacom konaní sa rozhodujú spory o zaplatenie určitej peňažnej sumy v eurách. Konanie sa uskutočňuje na Okresnom súde Banská Bystrica.

Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní  možno podľa zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov podať výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. Listiny a vyhlásenia, ktoré sa pripájajú k návrhu, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom.

Ten, kto nesúhlasí s povinnosťou na zaplatenie peňažnej sumy uloženej mu v platobnom rozkaze, môže podať proti platobnému rozkazu odpor.

Odpor proti platobnému rozkazu možno podať niektorým z týchto spôsobov:

 • elektronickými prostriedkami prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu. V takom prípade je nevyhnutné sa zaregistrovať a následne prihlásiť na portáli eŽaloby tu,
 • v listinnej podobe s využitím tlačiva, ktoré možno vyplniť tu,
 • v listinnej podobe bez využitia tlačiva.

Ak sa odpor podáva elektronickými prostriedkami, je možné ho podať výlučne prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu (§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov) a odoslaný z portálu e-žaloby  alebo cez slovensko.sk. Odpor v elektronickej podobe nie je možné podať e-mailom (§ 11 ods. 2 zákona č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov).

Ustanovenie § 125 ods. 2 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok sa pre podanie odporu v elektronickej podobe proti platobnému rozkazu vydanom v upomínacom konaní neuplatní.

Ak sa odpor podáva v listinnej podobe, je potrebné ho doručiť súdu osobne alebo poštou.

Žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, môže v lehote na podanie odporu proti platobnému rozkazu podať žiadosť o povolenie plnenia priznaného platobným rozkazom v splátkach. Takáto žiadosť je však prípustná iba za splnenia týchto podmienok:

 • žalovaný voči nároku žalobcu uvedenému v platobnom rozkaze nenamieta a nepodal proti nemu odpor,
 • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
 • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
 • žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa osobitného predpisu.

Všetky elektronické formuláre  a tlačivá pre podania v upomínacom konaní sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v sekcii eŽaloby.

Podania v exekučnom konaní

Exekučné konanie je súdne konanie, ktoré je zamerané na vynútenie plnenia povinnosti, ktorá je obsiahnutá v exekučnom titule a nebola splnená dobrovoľne. Exekučné konanie začína spravidla na návrh oprávneného z exekučného titulu. Návrh na vykonanie exekúcie (ďalej len „návrh“) sa po 1. apríli 2017 podáva výlučne  elektronickými prostriedkami, prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky Okresného súdu Banská Bystrica.

Návrh musí byť autorizovaný, t.j. musí byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou (§23 zákona č. 305/2013 Z. z.).  

Inak povedané, k podaniu návrhu je nevyhnutné, aby oprávnený alebo jeho zástupca mal:

 1. aktivovanú elektronickou schránku,
 2. možnosť návrh elektronicky podpísať
 3. k dispozícii exekučný titul v elektronickej podobe alebo exekučný titul prevedený do elektronickej podoby tzv. zaručenou konverziou (§ 35 zákona č. 305/2013 Z. z.); to neplatí pre platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní, ktorý pripájať netreba.

Z návrhu sa platí súdny poplatok vo výške 25,00 eur. Výška poplatku a zúčtovacie údaje sa budú po podaní návrhu oznamovať poplatníkovi automatizovaným spôsobom.

Súd prideľuje veci vydaním poverenia na vykonanie exekúcie rovnomerne jednotlivým exekútorom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom. Súd prideľuje veci exekútorovi vymenovanému pre územný obvod krajského súdu, v ktorom sa nachádza miesto, na ktorom je adresa trvalého pobytu, resp. sídla povinného. Výnimkou je situácia, ak už je proti povinnému  vedená exekúcia (týka sa to len exekúcií pridelených po novom), v ktorej už súd udelil exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Každá ďalšia vec proti tomu istému povinnému sa pridelí tomu istému exekútorovi, ktorý už vykonáva skôr začatú exekúciu proti tomuto povinnému.

„Námietky“ ako spôsob obrany proti exekúcii boli s účinnosťou od 1. apríla 2017 zrušené (v exekučných konaniach začatých do tohto dátumu sú stále obranou). V nových exekučných konaniach začatých po 1. apríli 2017  je obranou „návrh na zastavenie exekúcie“, ktorý môže povinný podať do 15 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie musí byť odôvodnený a musia v ňom byť uvedené všetky skutočnosti, ktoré povinný môže ku dňu podania návrhu uplatniť. Takýto návrh na zastavenie exekúcie má odkladný účinok. Návrhy na zastavenie exekúcie sú prípustné aj neskôr, avšak podliehajú tzv. koncentračnej zásade, t.j. v poradí ďalších návrhoch na zastavenie exekúcie môže povinný namietať len skutočnosti, ktoré nastali po podaní predchádzajúceho návrhu na zastavenie exekúcie.

V prípade vydaného súdneho poverenia môže povinný žiadať exekútora, aby mu bolo povolené splniť vymáhaný nárok na peňažné plnenie v splátkach.

Všetky elektronické formuláre  a tlačivá pre podania v exekučnom konaní sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, v sekcii eŽaloby.

Webové prehliadače a typy súborov

Súčasná verzia portálu eŽaloby podporuje elektronické podpisovanie elektronických formulárov a elektronických príloh vo webových prehliadačoch:

 • Internet Explorer od verzie 10
 • Mozilla Firefox od verzie 47

Prílohy k elektronickému podaniu je možné prikladať vo formátoch:

 • PDF – Abdobe Portable Document formát
 • PNG – Portable Network Graphics formát
 • TXT – ASCII textový dokument v UTF-8 kódovaní
 • XML – Extensible Markup Language
 • ZEP, XZEP, ASIC, ASICE – Elektronicky podpísané elektronické dokumenty
 • JPG, JPEG, JPE, JFIF – Joint Photographic Experts Group formát
 • TIF, TIFF – Tagged Image File Format

Predvolený formát elektronického podpisu ASiC-E XAdES

Na portáli eŽaloby bola nasadená nová verzia, v ktorej bolo nastavené predvolené vytváranie elektronických podpisov vo formáte ASiC-E XAdES (.asice). Pôvodný formát elektronického podpisu XAdES_ZEP EPES (súbor s príponou .xzep) je naďalej podporovaný, ale pre nové podania a prílohy, ktoré ešte neboli podpísané vo formáte XAdES, už bude elektronický podpis vytváraný len v predvolenom formáte ASiC a používateľ si nebude môcť zvoliť vytvorenie podpisu v inom formáte.

Pre zabezpečenie plynulého prechodu na nový podpisový formát Vám odporúčame vykonať na Vašich počítačoch aktualizáciu programov pre prácu s čítačkou eID kariet (eID klient) a vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (D.Suite/eIDAS) na najnovšie verzie dostupné na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie. Aktualizáciu je potrebné vykonať s právami administrátora počítača a až po odinštalovaní staršej verzie podpisovacieho balíka DSuite a reštarte počítača. Po inštalácii odporúčame skontrolovať korektnú inštaláciu balíka, spustenie programu D.Launcher a v nastavení sieťových pripojení skontrolovať, či je vytvorený sieťový adaptér D.Launcher.Loopback.

Pre bezproblémové prijatie príloh s elektronickým podpisom odporúčame použiť funkciu „Podpisovanie dokumentov“ (https://obcan.justice.sk/podpisovanie-dokumentov), ktorá je dostupná aj bez prihlásenia sa do systému eŽaloby. Funkciou „Podpisovanie dokumentov“ môžete vytvoriť nielen podpis ASiC-E XAdES, ale aj pridať ďalší podpis k existujúcemu podpisu formátu ASIC-E XADES alebo XAdES_ZEP vytvorenom na portáli eŽaloby.
Nepodpísané súbory príloh je možné podpísať aj v detaile podania kliknutím na ikonu s kľúčikom v riadku so záznamom priloženej prílohy.

Upozornenie

Doporučujeme používateľom pred ukončením práce s formulárom a jeho uložením, použiť voľbu „Uložiť formulár do súboru“, pre prípad možnej straty dát z dôvodu expirácie tzv. SAML tokenu, ktorý používateľ dostáva pri prihlasovaní na portál. Následne je možné v prípade potreby pomocou voľby „Nahrať formulár zo súboru“ naimportovať dáta do nového formulára.

Vážení používatelia,

 z dôvodu pridanej podpory PresentIdentifierInASiC a novej podpisovej politiky NBÚ 1.3.158.36061701.1.2.3 je potrebné nainštalovať aktuálnu verziu podpisovača Dsigner

 Inštalátor D.Suite/eIDAS v1.0.29

 • bez zmeny

D.Signer/XAdES .NET v4.0.24^

 • pridaná nová podpisová politika NBÚ 1.3.158.36061701.1.2.3 do konfigurácie
 • pridaný parameter PresentIdentifierInASiC do konfigurácie, ktorý určuje, či bude do podpisu vložená referencia na podpisovú politiku

 D.Signer/XAdES .NET Tools v4.0.17

 • bez zmeny

D.Viewer .NET v4.0.2033^

 • bez zmeny

D.Launcher v1.2.0.2

 • bez zmeny

Java KEP komponenty

D.Signer/XAdES Java v2.0.0.23

 • pridaná podpora PresentIdentifierInASi