Často kladené otázky

Podávanie návrhov a súvisiacich písomností na súdne konanie

Elektronický dokument, ktorý je možné elektronicky podpísať na portáli eŽaloby je

- elektronický formulár zverejnený na portáli eŽaloby (xml), alebo

- súbor typu txt, png a pdf.

V prvom rade je potrebné rozlišovať, či daný elektronický dokument ide podpisovať len jedna osoba (jednoduchý elektronický podpis), alebo bude elektronický dokument podpisovať viac osôb (viacnásobný elektronický podpis).

Jednoduchý elektronický podpis využije používateľ pre podpísanie vyplneného elektronického formulára alebo priloženej elektronickej prílohy k elektronickému podaniu. Realizuje sa priamo na obrazovke detailu podania.

Viacnásobný elektronický podpis elektronického dokumentu je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Popisujú ich nasledovné scenáre:

Scenár A: Vytvorenie viacnásobného elektronického podpisu vykonajú viacerí používatelia, ktorí elektronicky podpisujú elektronický dokument tak, že sú prítomní spolu pri jednom PC a podpis vytvoria počas prihlásenia Podávajúceho, pričom každý z nich použije vlastný nosič s kvalifikovaným certifikátom. Používateľ portálu - Podávajúci sa prihlási na stránku eŽaloby prostredníctvom identity ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) alebo prostredníctvom mena a hesla. Vytvorí elektronické podanie. K svojmu počítaču pripojí nosič s kvalifikovaným certifikátom a podpíše ním elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu). Následne druhý podpisujúci pripojí k PC svoj nosič s kvalifikovaným certifikátom a elektronický formulár takisto elektronicky podpíše. Rovnakým spôsobom elektronicky popodpisujú elektronický formulár ostatní podpisujúci. Portál eŽaloby následne vytvorí zo všetkých elektronických podpisov a elektronického formulára viacnásobne podpísaný elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu).

Scenár B:  Pre vykonanie tohto scenáru musia mať všetky podpisujúce osoby prístup do danej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk (napríklad konatelia spoločnosti majú prístup k elektronickej schránke spoločnosti, v mene ktorej konajú). Vytvorenie viacnásobného elektronického podpisu vykonajú viacerí používatelia, ktorí elektronicky podpisujú elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu)  podania tak, že sa každý do portálu eŽaloby prihlasuje samostatne v inom čase, pričom každý z nich použije vlastný nosič s kvalifikovaným certifikátom. Používateľ - Podávajúci sa prihlási na stránku eŽaloby prostredníctvom identity ÚPVS alebo prostredníctvom mena a hesla. Vytvorí elektronické podanie. Ku svojmu počítaču pripojí nosič s kvalifikovaným certifikátom a  podpíše ním elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu). Druhý používateľ sa prihlási do tej istej schránky portálu eŽaloby a vyhľadá podanie vytvorené Podávajúcim. Pripojí k PC svoj nosič s kvalifikovaným certifikátom a elektronický formulár takisto elektronicky podpíše. Rovnako sa prihlasujú do portálu aj ďalší podpisovatelia. Portál eŽaloby následne vytvorí zo všetkých elektronických podpisov a elektronického formulára viacnásobne podpísaný elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu).

Scenár C:  Používateľ - Podávajúci sa prihlási na stránku eŽaloby  prostredníctvom identity ÚPVS alebo prostredníctvom mena a hesla. Vytvorí elektronické podanie. Uloží vyplnený elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu) na lokálny disk alebo na iné externé médium a doručí ho prostredníctvom e-mailu (alebo iným spôsobom) ostatným  osobám, ktoré budú elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu) elektronicky podpisovať. Každý z používateľov, ktorí e-mailom obdržali elektronický dokument od Podávajúceho navštívi portál eŽaloby a bez nutnosti prihlásenia zvolí v menu položku „Podpísanie dokumentov“.  Elektronický dokument nahrá podľa inštrukcií na portál a prostredníctvom pripojeného nosiča s kvalifikovaným certifikátom k PC dokument elektronicky podpíše. Podpísaný elektronický dokument si uloží na lokálny disk alebo iné externé médium a následne ho odošle (prípadne inak doručí) Podávajúcemu. Podávajúci sa opätovne prihlási na portál eŽaloby prostredníctvom identity ÚPVS alebo prostredníctvom mena a hesla. Otvorí ním už vytvorené elektronické podanie a nahrá doručený podpísaný elektronický formulár (alebo elektronické prílohy) do podania. Pripojí k PC nosič s kvalifikovaným certifikátom a podpíše s ním elektronický formulár. Portál eŽaloby následne vytvorí zo všetkých nahratých podpísaných súborov  a elektronických podpisov viacnásobne podpísaný elektronický formulár (alebo elektronickú prílohu).

Informácie o kvalifikovanom elektronickom podpise môžete získať na stránkach www.nbusr.skwww.slovensko.sk.

Nie, nemôžete. Elektronický formulár podania na portáli eŽaloby je možné podpísať len prostredníctvom aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis D.Suite/eIDAS zo stránok https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.

Podrobné informácie a postup inštalácie sú dostupné na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie v časti „Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS)“.Elektronické formuláre je možné podpisovať podpisovačmi

- D.Signer/XAdES .NET (pre Internet explorer)
- D.Signer/XAdES JAVA (pre Firefox)

KEP je možné overiť prostredníctvom aplikácie D.Viewer, ktorá je dostupná na stránke https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie v časti „Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS)“. 

Celková veľkosť elektronického podania vrátane príloh nesmie prekročiť 50MB.

Veľkosť jednotlivej samostatnej prílohy môže byť max. 30 MB.

Prílohy prikladané k podaniu je potrebné skenovať spravidla v rozlíšení 150-200 dpi čiernobielo tak, aby boli čitateľné dokumenty a aj podpisy a pečiatky na dokumentoch a po naskenovaní neboli elektronické dokumenty väčšie ako povolený limit. Nie je potrebné skenovanie vo farbách. Maximálna veľkosť jednej prílohy (dokumentu) je 5MB.

E-mailovú adresu a telefónne číslo si môžete zmeniť na stránke https://iam.justice.sk/ui/iam/Iam.Web/User/UserPage.

V prípade, že nemôžete pokračovať v práci s portálom eŽaloby z dôvodu zobrazovania chybovej hlášky, kontaktujte prosím odbor ServiceDesk prostredníctvom online podpory.

Prosíme Vás, aby ste pre hlásenie chyby poskytli pracovníkom ServiceDesku nasledovné informácie:

1. Presné znenie chybovej hlášky, prípadne snímok obrazovky s hláškou
2. Popis krokov, ktoré viedli ku zobrazeniu chyby
3. Názov, alebo číslo podania
4. Typ použitého internetového prehliadača a jeho verziu

Ak máte problém s tvorbou kvalifikovaného elektronického podpisu, prosíme Vás o nasledovné dodatočné informácie:
5. Verziu nainštalovaného softvéru pre tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu D.Signer XAdES .NET a D.Signer XAdES Tools

Ak máte problém sprihlásením sa do portálu eŽaloby prostredníctvom Vašej eID karty, prosíme Vás o nasledovné dodatočné informácie:
6. Verziu nainštalovaného softvéru eID klient

Chybové hlásenie  „Neboli nastavené žiadne dátové objekty (dokumenty)“ môže spôsobiť neaktuálna verzia podpisovača Dsigner. Vo Windows si prosím odinštalujte neaktuálne podpisovače cez :

Tento počítač - > Ovladací Panel - > Programy a súčasti

Odinštalujte programy : Dlauncher,Dsigner,Dviewer

Nainštalujte si najnovší balík Aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis (D.Suite/eIDAS) zo stránky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie.