Informácie pre notárov

Zoznam notárov

Zoznam notárov vedie Notárska komora Slovenskej republiky ako samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje všetkých notárov. 

Oznámenia zmien u notárov

Pozastavenie výkonu notárskeho úradu

Minister môže po prerokovaní s komorou pozastaviť výkon notárskeho úradu, ak:

  • bolo proti notárovi začaté trestné konanie za úmyselný trestný čin, alebo za trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou, a to až do právoplatnosti rozhodnutia,
  • bolo začaté konanie o spôsobilosti notára na právne úkony, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o tejto skutočnosti.

Minister pozastaví výkon notárskeho úradu notárovi na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie sú dané dôvody na jeho odvolanie a notárovi, ktorému bola v rozsudku súdu prvého stupňa vyslovená vina za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s notárskou činnosťou, a to až do právoplatnosti rozsudku.
Ak pozastavenie výkonu notárskeho úradu trvá, nesmie notár vykonávať notársku činnosť. Ak pozastavenie výkonu notárskeho úradu trvá, nesmie notár vykonávať notársku činnosť. 

Oznámenia o pozastavení výkonu (údaje do 26. februára 2010) 

Disciplinárna právomoc ministra

Notárovi, ktorý závažným spôsobom alebo opätovne porušil svoje povinnosti pri výkone činnosti notára vyplývajúcich z Notárskeho poriadku alebo osobitného predpisu, z Etického kódexu notára, z interného predpisu komory alebo uznesenia komory, alebo ktorý svojim správaním závažným alebo opätovným spôsobom narúša dôstojnosť a vážnosť notárskej profesie, ako aj notárovi, ktorý pokračuje vo výkone činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom činnosti notára, môže Najvyšší správny súd Slovenskej republiky uložiť disciplinárne opatrenie. Disciplinárnym previnením je aj zavinené konanie notára, ktoré má za následok prieťahy v dedičskom konaní alebo disciplinárnom konaní, a tiež nerešpektovanie právoplatne uloženého disciplinárneho opatrenia.

Disciplinárny návrh proti notárovi je oprávnený podať minister spravodlivosti, predseda okresného súdu, v ktorého obvode je sídlo notárskeho úradu, ak disciplinárne previnenie bolo spáchané v súvislosti s konaním a rozhodovaním notára ako súdneho komisára, prezident Notárskej komory Slovenskej republiky, a to v lehote jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k nemu došlo.

Právne predpisy

  • Zákon č. 323/92 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
  • Vyhláška č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov
  • Vyhláška MS SR č. 423/2002 Z.z. o odmene Notárskej komore Slovenskej republiky
  • Vyhláška MS SR č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registri záložných práv (registračná vyhláška)
  • Výnos Ministerstva spravodlivosti SR č. 16975/2004-53, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre notárov