Sprístupnenie štruktúrovaných údajov

Podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o Obchodnom vestníku“) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľ Obchodného vestníka (ďalej len „vydavateľ“) sprístupní údaje zverejnené v Obchodnom vestníku aj v podobe štruktúrovaných údajov (ďalej len „štruktúrované údaje“), ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie.

Štruktúrované údaje budú sprístupnené až po zverejnení konkrétneho vydania Obchodného vestníka na webovom sídle vydavateľa.

Štruktúrované údaje sa môžu sťahovať v pracovných dňoch v čase od 19.00 hod. do 7.00 hod., v dňoch pracovného voľna neobmedzene.

Pri spracovaní údajov zverejnených v Obchodnom vestníku, ktoré vydavateľ sprístupní v štruktúrovanej podobe, je žiadateľ povinný sa zdržať akýchkoľvek zásahov, zmien a doplnení ich obsahu.

Na všetkých produktoch, ktoré budú obsahovať dáta údajov zverejnených v Obchodnom vestníku, je žiadateľ povinný na dostatočne viditeľnom mieste a zreteľným spôsobom uviesť, že zverejnené texty majú len informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Vydavateľ zodpovedá za zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku len spôsobom určeným v zákone o Obchodnom vestníku, t. j. na webovom sídle vydavateľa,  na jedinej oficiálnej stránke vydavateľa: www.justice.gov.sk.

Postup pri podávaní žiadosti o sprístupnenie štruktúrovaných údajov:

Ako podmienku sprístupnenia štruktúrovaných údajov musíte vykonať registráciu spôsobom a postupom ako pri žiadosti o zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, a to na nasledovnom odkaze. V tomto prípade nemôžete využiť možnosť Prihlásenie eID.​

Aby Vám mohlo byť vygenerované registračné číslo, musíte zakliknúť aj „Chcem zverejňovať údaje v Obchodnom vestníku“.

Pri registrácii je dôležité uviesť správnu e-mailovú adresu, aby Vám bol doručený aktivačný link, na ktorý je potrebné kliknúť do 30 dní od jeho doručenia.

Po registrácii Vám vydavateľ pridelí registračne číslo, ktoré Vám doručí poštou do vlastných rúk, alebo si ho môžete prevziať osobne nasledujúci pracovný deň v redakcii Obchodného vestníka a Justičnej revue,  Račianska 71, 813 11 Bratislava, v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., prípadne si môžete dohodnúť iný termín na tel. č.: 02/88891 141, 02/88891 165.

Po doručení registračného čísla sa  prihlásite na elektronickom portáli  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod Vaším prihlasovacím menom a heslom, ktoré ste zadali pri registrácii, v  „Moje konto“ vyberiete „Aktivácia služieb“, kde si do okna „Aktivačný kód“ zadáte  pridelené registračné číslo a potvrdíte tlačidlom „Aktivuj“.

Po úspešnej aktivácii zašlete elektronicky žiadosť o sprístupnenie štruktúrovaných údajov na e-mailovú adresu redakcie Obchodného vestníka a Justičnej revue: marina.raposova@justice.sk​.

V žiadosti uvediete kontaktné údaje a prihlasovacie meno, ktoré ste zadali pri registrácii.

Na základe toho Vám vydavateľ elektronicky doručí vzorku XML na otestovanie. Po otestovaní, ak elektronicky požiadate o prístup do ostrej verzie, Vám bude pridelená  rola „Export/Stiahnutie Xml podaní“ na sťahovanie štruktúrovaných údajov, a to do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. O oprávnení sťahovať štruktúrované údaje  Vás budeme informovať elektronicky na adrese, ktorú ste uviedli pri registrácii.