Povinne zverejňované zmluvy v Obchodnom vestníku

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o slobode informácií“).

Podľa § 5a zákona o slobode informácií sa povinne zverejňujú písomné zmluvy, ktoré uzaviera povinná osoba podľa § 2 citovaného zákona a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Zákonom určené povinné osoby, ako je ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia, zverejňujú zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky.

Povinná osoba  iná ako vyššie uvedené povinné osoby  zverejňuje zmluvu na svojom webovom sídle.

Ak povinná osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo BEZODPLATNE v Obchodnom vestníku.

Namiesto zmluvy sa v určených prípadoch vymedzených v § 5a ods. 3 zákona o slobode informácií zverejňuje informácia o uzatvorení zmluvy.

Informácie, ktoré sa podľa § 8 a nasl. zákona o slobode informácií nesprístupňujú (napr. utajovaná skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, ochrana osobnosti a osobných údajov, obchodné tajomstvo v rozsahu určenom zákonom), sa nezverejňujú.

Podľa z. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa zakazuje zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor (rodné číslo).

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky ako vydavateľ Obchodného vestníka nezodpovedá za zverejnenie údajov, ktoré sa nesprístupňujú, resp. ktorých zverejnenie zákon zakazuje.

Ak povinná osoba zmluvu nezverejní do siedmich dní odo dňa jej uzavretia alebo doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník zmluvy (zmluvná strana, ktorá nie je povinnou osobou podľa zákona o slobode informácií) podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. 

Povinná osoba, resp. účastník zmluvy môže doručiť povinne zverejňovanú zmluvu ELEKTRONICKY prostredníctvom elektronických formulárov zverejnených na elektronickom portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „portál OV“): bližšie informácie o elektronickom zverejňovaní údajov v Obchodnom vestníku nájdete na stránke Otázky súvisiace so zverejňovaním údajov v Obchodnom vestníku.

Povinná osoba, resp. účastník zmluvy,  ktorý zasiela zmluvu na zverejnenie v LISTINNEJ PODOBE, vyplní formulár k  zmluve, resp. k dodatku k zmluve a doručí ho POŠTOU alebo OSOBNE s prílohou, ktorou je povinne zverejňovaná zmluva, na adresu: 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Redakcia Obchodného vestníka a Justičnej revue,
Račianska 71,
813 11 Bratislava.

Vzor formulára zmluvy OV:

Formulár zmluvy OV (XLS, 77 KB)

Vzor formulára dodatku k zmluve OV:

Formulár dodatku k zmluve OV (XLS, 76 KB)

Údaje vo formulári musia byť vyplnené pravdivo a presne, pretože sa použijú na fulltextové vyhľadávanie v Obchodnom vestníku.

Zmluva  musí  byť dobre čitateľná, aby sa mohla technicky spracovať (skenovať) a musí byť doručená v rozsahu, v akom sa môže zverejniť v Obchodnom vestníku.

Ak povinná osoba, resp. účastník zmluvy zašle povinne zverejňovanú zmluvu elektronicky, nezasiela ju už v listinnej podobe! V opačnom prípade vydavateľ nezodpovedá za duplicitné zverejnenie tej istej povinne zverejňovanej zmluvy. Ak je zmluva zverejnená  viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.

Povinne zverejňovaná zmluva je účinná dňom, ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia v Obchodnom vestníku,  ak si účastníci zmluvy nedohodli, že zmluva nadobudne účinnosť neskôr po jej zverejnení.

Ak sa povinne zverejňovaná zmluva nezverejní do troch mesiacov od jej uzavretia alebo od  udelenia súhlasu príslušného orgánu, ak sa takýto súhlas vyžaduje na jej platnosť, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.