Budovanie a posilnenie alternatívneho riešenia súdnych sporov prostredníctvom mediácie a efektívneho využívania nástrojov restoratívnej justície v Slovenskej republike

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa* sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo do národného projektu na zvýšenie povedomia o ADR (z anglického Alternative Dispute Resolution) v civilnej a trestnej oblasti zo strany sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov či širšej verejnosti, a zároveň na posilnenie prístupu k aplikovaniu alternatívnych sankcií v praxi. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. (*Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.)

Realizácia aktivít v rámci projektu začala v decembri 2020, pričom jeho podstatou sa stalo zvýšenie využívania mimosúdnych foriem riešenia sporov. Do 2 rokov od spustenia projektu sa plánuje otestovať 2 hypotézy, ktorými by sa malo zabezpečiť lepšie aplikovanie alternatívneho riešenia sporov:

  1. pilotné zabezpečenie poskytovania mediácie ako služby verejnosti bez finančnej účasti osôb zúčastnených na mediácii
  2. pilotné zavedenie špecialistu pre oblasť trestnej mediácie

Po úspešnej realizácii projektu sa tak očakáva, že využívaním mediácie sa dosiahne skrátenie súdneho konania či času sudcov, potrebného na riešenie sporov. Z dlhodobého hľadiska prinesie projekt pokles nových prípadov na súdoch ako dôsledok propagácie mediácií ako formy prístupu k spravodlivosti.

K existujúcej pozícii probačného a mediačného úradníka vznikne nová pozícia špecialistu pre oblasť trestnej mediácie, ktorá odbremení preťaženosť súčasného probačno-mediačného úradníka, a umožní mu tak kvalitnejšiu prácu a výkon pri probačnom dohľade.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 199 981,96 €. Miesto realizácie projektu je celé územie Slovenskej republiky.

Viac informácií o projekte.

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/

Aktuality projektu

V súvislosti so zrealizovanými zážitkovými prezenčnými vzdelávacími aktivitami, ktoré sa uskutočnili:

  • v dňoch 28.-29.4.2022 v Prešove (Krajský súd Prešov),
  • v dňoch 6.-7.6.2022 v priestoroch MS SR v Bratislave (Krajský súd Bratislava),
  • v dňoch 13.-14.6.2022 v Žiline (Krajský súd Žilina).

Vzdelávania sa zúčastnilo celkovo 30 sudkýň/sudcov a 6 vyšších súdnych úradníčiek/úradníkov v pozícii koordinátor MDP (multidisciplinárny prístup poručenskej agende). V najbližších mesiacoch sa budú pripravovať finálne metodiky (osobitne pre agendu „P“ a osobitne pre agendu „C“ vrátane súvisiacich agiend), ktoré budú slúžiť ako pomôcka pre súdy vo vzťahu k využitiu mediácie. Metodiky bude zohľadňovať rôznorodosť pri možnostiach využitia mediácie vo veciach poručenskej agendy a využitia mediácie v ostatných civilných sporoch.“

Míľniky projektu

Zoznam mediátorov, ktorí prejavili záujem poskytovať služby mediácie v prípadoch, odporučených súdmi k 1.2.2023 (PDF, 606 KB)