Malé zlepšenia eGov služieb Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej Republiky v rámci projektu „Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)“ vybudovalo dvanásť komplexných elektronických služieb pre občanov a podnikateľov. Elektronické služby boli nasadené do produkčnej prevádzky v septembri 2015.

Zapojením sa do výzvy č. OPII-2021/7/14-DOP Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a realizáciou projektu je cieľom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vylepšiť tieto poskytované služby, odstrániť nedostatky identifikované používateľmi a zároveň naplniť rámce strategických priorít SR, ako aj súvisiacu legislatívu SR.

Cieľom  projektu je:

 • zvýšenie kvality
 • zvýšenie štandardu
 • zlepšenie dostupnosti eGovernment (eGov) služieb

Modernizácia eGov služieb bude realizovaná na najdôležitejších eGov službách. Komplexne modernizovaná bude aj aplikačná infraštruktúra vrátane elektronických formulárov, integračnej platformy a portálu.

Realizácia projektu prinesie

 • zjednodušenie životných situácií pre koncových používateľov elektronických služieb;
 • zvýšenie využívania elektronických služieb
 • zvýšenie používateľskej prívetivosti koncových služieb a webov za pomoci ID-SK
 • zvýšenie spokojnosti s riešením potrieb v rámci životnej situácie
 • zavedenie manažmentu spokojnosti a sledovanie spätnej väzby od koncových používateľov elektronických služieb
 • vytvorenie kompetencie a kapacít agilne a flexibilne riešiť implementáciu, vylepšovanie/zjednodušovanie, nasadenie a správa elektronických služieb v rámci rezortných ISVS
 • skrátenie času na vyriešenie používateľských incidentov
 • príprava migrácie informačných systémov do vládneho cloudu

Začiatok realizácie aktivít projektu: 03/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu: 10/2023


Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov EÚ predstavujú čiastku 978 575,37 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/

Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.mindop.sk/

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk