Obchodný register a životné situácie podnikateľov

V rámci zvyšovania efektívnosti súdneho systému, ku ktorému sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo v operačnom programe Efektívna verejná správa za spolufinancovania Európskym sociálnym fondom, má dôjsť k revitalizácii obchodného registra.

Od marca 2017 tak v tomto celonárodnom projekte dochádza najmä k legislatívnej podpore pri zavádzaní inovatívnych procesov v registri za úzkej spolupráce s projektom Informačný systém obchodného registra.

Za cieľ projektu bolo definované vyčistenie obchodného registra od nesprávnych údajov a plná pripravenosť na nasadenie a prevádzku nového informačného systému obchodného registra.

Ukončením projektu v novembri 2023 sa očakávajú mnohé zlepšenia, ktoré pomôžu nielen zamestnancom súdneho systému či Ministerstva spravodlivosti SR, ale aj širokej verejnosti a podnikateľom.

Údaje v obchodnom registri budú dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely, pričom register bude zdrojom vysokokvalitných dát. Rovnako bude umožnení prístup elektronickými prostriedkami ku všetkým údajom z obchodného registra.

Jednotlivé zmeny v registri budú vykonávané online, bezodkladne a obratom – t.j. do 24 hodín, pričom všetky konania registrácie obchodných spoločností budú primárne a povinne elektronické. Celkovým výsledkom zefektívňovania obchodného registra bude komplexná podpora životných situácií, ako založenie, zmeny či zrušenie obchodnej spoločnosti.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 199 651,64 €.

Viac informácií o projekte.

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/

Míľniky projektu