Šanca na návrat 2

Hlavným cieľom projektu je inovatívna, komplexná a systémová podpora cieľovej skupiny fyzických osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, so zameraním sa na zníženie rizika ich sociálneho vylúčenia a zlepšenie predpokladov na ich aktívne začlenenie na trhu práce.

V rámci projektu sa vytvoria a  prostredníctvom NO a VODD partnerských ústavov na výkon trestu odňatia slobody a v spolupráci s partnermi NP ÚPSVAR a MS SR, overia inovatívne aktivity ako súčasť systému komplexnej podpory, najmä v prípade znevýhodnených skupín klientov.

K inovatívnym aktivitám patria informačno-poradenské služby, ktoré pre osoby v NO budú zamerané na diagnostiku sociálnych problémov, rizík a potrieb po nástupe do výkonu trestu odňatia slobody a na základe získaných údajov budú stanovené programy pre zachovanie a udržanie sociálnej kondície klientov. Pre osoby vo VODD budú zamerané na komplexnú sociálnu podporu klienta pri prechode do spoločnosti a v edukatívnej oblasti budú smerovať k uplatneniu sa na trhu práce, riešeniu závislostí, k podpore finančnej gramotnosti a sociálneho ukotvenia prostredníctvom práce s rodinnými príslušníkmi či blízkymi osobami.

Digitalizácia informačno-poradenských služieb a vzdelávacích programov bude zameraná na desenzitizáciu k záťažovým situáciám.

Vzdelávanie odborného personálu bude realizované najmä v oblasti motivácie, lektorských zručností, riešenia konfliktov, zaobchádzania s problémovými osobami .

Miestom realizácie projektu je Slovenská republika.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 17 997 236,98 EUR.

Prijímateľom je Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Do národného projektu sú ako partneri zapojení:

  • všetky ústavy na výkon trestu odňatia slobody na Slovensku,
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom všetkých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na území Slovenska
  • Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Časový rámec realizácie podaktivít je 09/2023– 07/2029.

Viac o projekte: https://sancananavrat.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka financovaniu Európskou úniou v rámci Programu Slovensko (https://eurofondy.gov.sk/program-slovensko/).