Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX

Ciele projektu

Hlavným cieľom realizácie projektu Portál právnych informácií – Rozvoj projektu Elektronická zbierka zákonov IS SLOV-LEX je vytvoriť Portál právnych informácií, ktorý prinesie vysokú pridanú hodnotu v oblasti dostupnosti komplexných právnych informácií pre občanov, podnikateľov a pre právnických profesionálov, potreby v oblasti zvýšenia účasti verejnosti na legislatívnom procese a taktiež potreby pri zefektívnení transpozície legislatívy EÚ do právneho poriadku SR, analyzovať varianty ich riešenia a navrhnúť s dostatočnou mierou presnosti a na základe podložených faktov reálny, uskutočniteľný a dlhodobo udržateľný koncept riešenia rozvoja projektu PPI s potrebnými atribútmi, vrátane rámcovej kalkulácie nákladov projektu PPI a časového harmonogramu.

Základnými cieľmi projektu sú:

  • PPI vytvorí nástroje pre všetky orgány štátnej správy, ktoré zefektívnia a zautomatizujú mechanizmus aproximácie legislatívnych aktov EÚ do právneho poriadku SR
  • PPI  zabezpečí efektívny proces vytvárania stanovísk a pozícií k návrhom legislatívnych aktov EÚ, v kontexte posilnenia postavenia SR v EÚ a podpory zapojenia sa do formovania kľúčových politík EÚ
  • PPI sprístupní  rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva
  • PPI zabezpečí procesy vytvárania a publikácie vykonávacích právnych predpisov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
  • PPI zabezpečí procesy pripomienkovania nových právnych noriem verejnosťou v inicializačnej fáze
  • PPI odstráni v súčasnosti využívané tvorby legislatívnych aktov a tento proces sa zautomatizuje. Automatický proces bude sledovať termíny úloh a v jednom dokumente sa budú spracovávať pripomienky všetkých pripomienkujúcich rezortov.
  • PPI bude slúžiť predovšetkým ako prístupový bod pre občana, podnikateľa, odbornú verejnosť, štátnu správu a samosprávu, ktorý umožní získanie akýchkoľvek právnych informácií a dát, ktoré sú dôležité pre vopred definovaný súbor životných situácií. Tieto informácie budú navzájom prepojené vnútornými a vonkajšími väzbami a uľahčia tak vyhľadávanie a prehliadanie všeobecne záväzných predpisov rôznych rezortov a súdnych rozhodnutí prijatých v SR alebo EÚ z jedného prístupového bodu.

Dátum začatia:   03/2015
Dátum ukončenia: 12/2015

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 5 535 150,00 eur

Tlačové správy

Monitoring projektu

Heslo OPIS: Tvoríme vedomostnú spoločnosť, Európsky fond regionálneho rozvoja