Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo, za finančnej spolupráce s Európskym sociálnym fondom, prispieť k zvýšeniu efektívnosti súdneho systému zavedením systému hodnotenia kvality.

Cieľom projektu bolo získať štruktúrovaný obraz organizácie (pilotných súdov) prostredníctvom samohodnotenia, ako aj následné námety pre zlepšovacie činnosti. Rovnako sa v rámci projektu zvyšovala kvalita procesov pilotných súdov vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelne sa sledovali trendy zvyšovania kvality. 

Jedným z dôvodov začiatku realizácie projektu v júli 2017 bola ochota reagovať na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti a legitimity voči zainteresovaným stranám, a tiež snaha modernizovať a meniť zaužívané systémy fungovania a poskytovania služieb smerom k občanom. 

Model CAF (z anglického Common Assessment Framework) má slúžiť ako nástroj vhodný pre prvotnú diagnostiku organizácie v začiatku procesu strategického plánovania, ako aj na identifikovanie vlastných silných stránok a oblastí na zlepšovanie, podporu zmeny kultúry v organizácii a zainteresovanie zamestnancov do manažérstva organizácie.

Ukončením projektu vo apríli 2021 došlo k implementácii modelu CAF na vybraných pilotných súdoch, čím sa ukotvili manažérske prístupy do systému založeného na procesnom manažérstve. Taktiež bol zabezpečený kontinuálny rozvoj vo vytváraní predpokladov v rôznych oblastiach ako je vodcovstvo, stratégia a plánovanie, podpora zamestnancov a iné.

Mieru zlepšenia v rámci udržateľnosti projektu je možné kvantifikovať rastom bodového hodnotenia v samohodnotiacej správe, vytváranej v dvojročnej perióde. 

Počas pilotnej implementácie modelu CAF mali ostatné súdy, ktoré prejavili záujem o získanie titulu ECU (z anglického Effective CAF User), možnosť aktívne spolupracovať s odborníkmi, aby tak zabezpečili implementáciu modelu CAF celoplošne. Zároveň bola vytvorená jednotná metodika na zavedenie modelu CAF pre ostatné súdy, ktoré ju môžu prevziať, postupovať v rámci nej a zlepšovať tak vlastné výsledky.

Projekt bol zameraný na zamestnancov inštitúcií súdneho systému ako aj Ministerstva spravodlivosti SR.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 154 235,01 €.

Viac informácií o projekte.

https://www.crz.gov.sk/3144219/

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/

Míľniky projektu