Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci

Prijímateľ: Ministerstvo spravodlivosti SR

Sídlo prijímateľa: Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

V rámci operačného programu Efektívna verejná správa sa Ministerstvo spravodlivosti SR zaviazalo zefektívniť súdny systém a zvýšiť vymožiteľnosť práva na celom území Slovenskej republiky.

Od augusta 2016 sa tak v rámci projektu zameriavalo na zjednodušovanie a zdokonaľovanie procesov v súdnictve, ktoré majú zlepšiť fungovanie súdov ako aj kvalitu služieb poskytovaných občanom.

Hlavným prínosom tohto projektu je zavádzanie opatrení, ktoré zabezpečia plynulý chod slovenského súdneho systému bez zbytočných prieťahov, no zároveň sa zachová aj kvalita jeho rozhodnutí.

Cieľom projektu je tak vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov, zrýchlenie súdneho konania a zefektívnenie fungovania súdneho systému.

V októbri 2022 na základe Dodatku č. 10 k Zmluve o NFP bolo predĺžené trvanie projektu do júna 2023. Dodatok č. 10 zverejnený v CRZ.

Po úspešnom ukončení projektu, ktorý sa očakáva v júni 2023, tak vytvoríme podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov čím sa zrýchlia aj súdne konania. Taktiež budú optimalizované procesy v súdnictve, zvýši sa kvalita služieb poskytovaných smerom navonok ako aj procesy na Ministerstve spravodlivosti SR.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu tohto projektu predstavujú sumu 8 392 062,50 €.

Viac informácií o projekte.

Viac informácii o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Míľniky projektu