Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS

Názov a sídlo prijímateľa:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Račianska 71, 813 11 Bratislava

Názov projektu:​

​Migrácia systému elektronickej pošty Ministerstva spravodlivosti SR do IaaS

​Kód ITMS 2014+:

311071W053​

​Miesto realizácie projektu:

​celé územie SR

Výška poskytnutého NFP:

122 740,66 €​

Stručný opis projektu:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky prevádzkuje aktuálny Systém elektronickej pošty od roku 2011. Systém elektronickej pošty je prevádzkovaný v Dátovom centre Ministerstva financií SR a poskytuje svoje funkcionality pre rezort Ministerstva spravodlivosti SR a okresné, krajské a špecializovaný trestný súd, t.j. pre cca 7 500 užívateľov.

Systém elektronickej pošty je obsiahnutý v Koncepcii rozvoja ISVS Ministerstva spravodlivosti SR. Predmetom projektu je migrácia Systému elektronickej pošty do prostredia vládneho cloudu v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 247/2014.

Migrácia Systému elektronickej pošty je v súlade so Strategickou prioritou Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy – vládny cloud. Cieľom projektu je reagovať na súčasné kapacitné obmedzenia prevádzky Systému elektronickej pošty MS SR, optimalizovať jeho prevádzku v najbližších rokoch a znížiť súčasné prevádzkové výdavky na predmetný systém.

Hlavným cieľom je racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu. Proces migrácie elektronickej pošty MS SR do prostredia vládneho cloudu je rozfázovaný na jednotlivé aktivity, ktorých výsledkom bude nasadenie systému elektronickej pošty v prostredí vládneho cloudu. To zn. výsledkom projektu bude zapojenie MS SR do eGovernmentu cloudu prostredníctvom zmigrovaného systému elektronickej pošty a využívanie služby IaaS, čím sa naplní predmetný merateľný ukazovateľ.

​Začiatok realizácie aktivít projektu:

10/2021

Ukončenie realizácie aktivít projektu:

​11/2022

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov EÚ: 122 740,66 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-informatizacia-spolocnosti/index.html.

Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.mindop.sk/

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: http://www.partnerskadohoda.gov.sk