Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostí systémov rezortu

Ministerstvo spravodlivosti SR vďaka finančnej spolupráci s Európskym sociálnym fondom spustilo v rámci operačného programu Efektívna verejná správa celoslovenský projekt zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít na Ministerstve spravodlivosti SR.

V marci 2017 boli v rámci projektu odštartované 2 paralelne prebiehajúce aktivity, ktorých spoločným cieľom sa stalo vytvorenie analytického centra zabezpečujúceho kvalitu ľudských zdrojov.

Toto analytické centrum má tvoriť tím špecialistov, predovšetkým s právnickým a ekonomickým vzdelaním. Vďaka ich vysokej znalosti problematiky tak budú schopní analyticky spracovať navrhované opatrenia, ich monitoring ale aj hodnotenie.

Spolu s ukončením projektu, v marci 2022, sa očakáva modernizovaná justícia, schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou príkladov z praxe. Skvalitnenie služieb a ich systematický rozvoj, transparentné a merateľné vynaloženie verejných zdrojov, ale aj spolupráca s členskými štátmi, odborníkmi či neziskovými organizáciami v zahraničí budú výsledkom niekoľkoročnej práce v rámci tohto projektu.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 973 943,83 €.

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/

Míľniky projektu