Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

Ďalší celoslovenský projekt, do ktorého sa Ministerstvo spravodlivosti SR zapojilo, má za úlohu vzdelávanie svojich zamestnancov. V rámci operačného programu Efektívna verejná správa, ktorého jednou z priorít je zvýšenie efektívnosti súdneho systému, ho spolufinancuje Európsky sociálny fond.

Od februára 2018 sa začalo s aktivitami v prospech skvalitňovania vzdelávania zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR ako aj administratívneho či manažérskeho personálu súdov.

Projekt vzdelávania je zameraný aj na pozície na nižších úrovniach v organizačnej štruktúre a kladie dôraz na kvalifikáciu týchto zamestnancov, čím sa zvýši ich úspešnosť na interných výberových konaniach na vyššie pozície.

Jazykové školenia zabezpečia potrebnú úroveň jazykovej vybavenosti, ktorá je nevyhnutná pri akejkoľvek cudzojazyčnej komunikácii či využití cudzieho jazyka.

Hlavným cieľom tohto národného projektu je zabezpečiť také vzdelávanie, aby po jeho absolvovaní boli zamestnanci odborne pripravení a schopní podporiť prebiehajúce reformy v rezorte justície.

Paralelne s realizáciou a implementáciou projektu vzdelávania vznikne akýsi kompetenčný model, ktorý bude nápomocný pre využívanie modulu vzdelávanie v systéme SAP. Ten bude slúžiť na zadefinovanie pracovných pozícií a funkcií, určenie kompetencií danej pracovnej pozície, ale aj výber vhodných školení, ktoré by mal zamestnanec absolvovať.

K decembru 2023, ako termínu ukončenia projektu, sa očakáva nielen zvýšenie kvalifikácie zamestnancov a kvality ich práce, ale aj zvýšenie ich spokojnosti. Tá má pozitívne vplývať na znižovanie fluktuácie v jednotlivých regiónoch. Vďaka zvýšeniu kvalifikácie budú mať zamestnanci možnosť kariérneho rastu, a zároveň nadobudnuté poznatky zjednodušia, zefektívnia a zvýšia kvalitu ich práce.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu  1 781 050,39 €.

Viac informácií o projekte.

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na: http://www.reformuj.sk/

Míľniky projektu