Elektronická zbierka zákonov (Slov-Lex)

Projekt s názvom Elektronická zbierka zákonov (SLOV – LEX) je kľúčovým projektom pre zefektívnenie a modernizáciu tvorby práva a zlepšenie využívania zdrojov práva. Výsledky projektu zabezpečia skutočný a efektívny prístup všetkých k platnej legislatíve, umožní riadiť legislatívny proces a poskytne pracovný nástroj pre odbornú ako aj širokú verejnosť.

Cieľom projektu je uľahčiť prístup k prameňom práva, umožniť ľahšiu a rýchlejšiu orientáciu v právnom poriadku Slovenskej republiky a skvalitnenie a zefektívnenie tvorby práva.

Projekt SLOV – LEX bude založený na dvoch vzájomne prepojených informačných systémoch:

  • eZbierka
    • informačný systém na poskytovanie záväzných elektronických a informatívnych konsolidovaných znení právnych predpisov a iných noriem adresátom práva,
  • eLegislatíva
    • informačný systém pre riadenie procesov vo všetkých fázach legislatívneho procesu (predprípravná, prípravná, schvaľovacia, vyhlasovacia) vybavený pokročilými editačnými nástrojmi pre tvorcov legislatívy.

Berúc do úvahy základnú zásadu práva, že každý je oboznámený s platným a účinným právom a je si vedomý svojich práv a povinností, ktorá je v praxi vzhľadom na rastúci objem a komplikovanosť právnych noriem čoraz ťažšie aplikovateľná, projekt SLOV – LEX prispeje k lepšiemu napĺňaniu tejto zásady prostredníctvom zabezpečenia skutočného prístupu všetkých  k platnej legislatíve.

Vzhľadom na skvalitnenie a sprehľadnenie legislatívneho a regulačného prostredia, ktoré projekt SLOV-LEX zabezpečí, je možné očakávať ako jeden z dlhodobých výsledkov výrazné celospoločenské sociálno-ekonomické prínosy spočívajúce v úsporách a vyššej efektivite ekonomiky a fungovania štátu.

Náklady spojené s implementáciou projektu budú financované zo zdrojov EÚ a ŠR v rámci  Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom spravodlivosti SR (prijímateľ pomoci) a Úradom vlády SR (poskytovateľ pomoci) v zastúpení Ministerstvom financií SR, ktorá bola podpísaná dňa 18.09.2012. Celkové oprávnené náklady predstavujú sumu 9 499 980,14 Eur, ukončenie aktivít projektu je naplánované na 10/2014.

Tlačové správy

Monitoring projektu

Heslo OPIS: Tvoríme vedomostnú spoločnosť, Európsky fond regionálneho rozvoja