Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR

„Tvoríme vedomostnú spoločnosť“

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo financií SR podpísalo s Ministerstvom spravodlivosti SR zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR“ (ďalej len „Projekt IS BAI“).

Projekt IS BAI rezortu Ministerstva spravodlivosti SR vytvorí podmienky pre efektívne naplňovanie cieľov konceptu eJustice a prinesie vysokú pridanú hodnotu  vo všetkých dotknutých oblastiach.

Cieľom projektu je vybudovať aj celorezortnú Integračnú platformu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Táto platforma vygeneruje v budúcnosti veľké úspory času pri implementácii zmenových požiadaviek všetkých aplikácií, ktoré sa v súčasnosti budujú a budú sa cez jednotnú Integračnú platformu integrovať s inými internými aj externými informačnými systémami. Ďalším cieľom projektu je vybudovanie celorezortnej IAM infraštruktúry, ktorá v budúcnosti bude generovať veľké úspory celej MS SR, aj zo strany IT prevádzky organizácie pri riadení infraštruktúry všetkých základných prevádzkových komponentov, ako sú politiky, procesy, zariadenia, dáta, ľudské zdroje aj externé integrácie a bude mať významný dosah na celkovú efektivitu IT organizácie rezortu MS SR.

Ďalším cieľom projektu je aplikácia softvérového riešenia, ktoré zabezpečí rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti modulu IAM ÚPVS, kategorizáciu prístupových opatrení a rolí, konsolidáciu a štandardizáciu rozhraní pre integrované aplikácie, zavedenie jednotného štandardu bezpečnosti, kontrolných a auditovacích mechanizmov z pohľadu gestorov aplikácii a bezpečnostných audítorov.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

 • vybudovanie jednotnej celorezortnej PKI infraštruktúry pre všetkých zamestnancov rezortu,
 • vytvorenie celorezortnej platformy pre Monitoring, Event Management, sledovanie a analýzu výkonnosti sietí, systémov a aplikácií,
 • vybudovanie celorezortnej IAM infraštruktúry,
 • rozšírenie a zvýšenie bezpečnosti modulu IAM ÚPVS.

Prínosy riešenia projektu pre vývoj a nasadzovanie systémov v rámci konceptu eJust

 • vytvorenie jednotnej platformy pre integráciu aplikácií. Integrácia aplikácií bude vykonávaná centrálne na integračnej platforme bez potreby priamej integrácie všetkých aplikácií a budovania množstva špecializovaných rozhraní,
 • zefektívnenie procesov vývoja aplikácií využitím existujúcej funkčnosti integračnej platformy a jej služieb,
 • možnosť budovania novej kvality služieb, ktorá umožní využívať procesnú integráciu funkčnosti viacerých aplikácií, čo vedie k poskytovaniu vyššej úžitkovej hodnoty pre používateľov ako interných, tak externých.

V projekte je realizácia bezpečného prehliadania elektronického spisu, ktorá pozostáva z aplikácií pre tablety, osobné počítače, zakúpením potrebného množstva licencií, ktoré umožňujú bezpečné, rýchle a používateľsky prívetivé prehliadanie elektronického súdneho spisu internými používateľmi (najmä sudcami). Pre sudcov bola v rámci projektu nakúpená uvedená technika, tá dovoľuje bezpečný vzdialený prístup k elektronickému súdnemu spisu zo vzdialených pracovísk aj v prípade, že nemajú bezpečné pripojenie na sieť Internet.

Pre potrebu plnenia Zmluvy sú zadovážené služby zriadenia a zabezpečenie prevádzkovania Registračnej autority I.CA (ďalej len „RA“) u prevádzkovateľa RA pre vydávanie kvalifikačných a mandátnych certifikátov pracovníkov rezortu.

Podľa realizačnej zmluvy č. OVO1-2015/000216-191 boli nakúpené multifunkčné tlačiarne a farebné tonery do týchto tlačiarní na rezort spravodlivosti, krajské a okresné súdy.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku  (ďalej len „NFP“) na realizáciu projektu bola zverejnená 26. júna 2015 podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 27.júna 2015.

Tlačová správa pri začatí realizácie projektu

Ministerstvo financií SR podpísalo s Ministerstvom spravodlivosti SR zmluvu na realizáciu národného projektu Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR (ďalej len „Projekt IS BAI“).

V Projekte BAI budú dodané multifunkčné zariadenia (technické zariadenia Tlačiarne), technické komponenty licencie pre spoločné moduly ÚPVS – IAM (technické zariadenia HSM), dodajú sa nasledujúce moduly pre bezpečnostnú a aplikačnú infraštruktúru  MS SR (IS BAI):

 • Integračná platforma,
 • PKI infraštruktúra,
 • Správa používateľov,
 • Bezpečnostný modul,
 • Podpora prevádzky.

Ďalej v Projekte BAI bude vybudovaný informačný systém Bezpečné prehliadanie elektronického spisu (ďalej len „IS BMP“), ktorý pozostáva z aplikácií pre tablety s operačným systémom Android, iOS alebo ekvivalentným operačným systémom a osobných počítačov s operačným systémom Windows, ktoré umožnia bezpečné, rýchle a používateľsky prívetivé prehliadanie elektronického súdneho spisu internými používateľmi (najmä sudcami). Pre realizáciu projektu je potrebný najmä klientský hardvér. Serverová časť bude prevádzkovaná na existujúcej infraštruktúre v datacentre. Základom riešenia bude 1300 tabletov pre klientov s operačným systémom Android, iOS alebo ekvivalentným operačným systémom, ktorý spĺňa štandardy interoperability, bezpečnosti a používateľskej prívetivosti, notebooky a all-in-one osobné počítače s operačným systémom Windows. Zmluva na realizáciu projektu IS BMP bola zverejnená 18.augusta 2015 a nadobúda účinnosť dňa 19.augusta 2015.

Projekt IS BAI bude prínosom v oblasti prepojiteľnosti jednotlivých systémov a n imi poskytovaných funkcií a služieb centralizovaným a riadeným spôsobom, pričom zjednoduší správu informačných systémov v produktívnom prostredí. Ďalej projekt bude poskytovať funkcionalitu na vydávanie kvalifikovaných mandátnych a komerčných certifikátov v súlade s legislatívou SR pre  zamestnancov rezortu spravodlivosti.Sprístupnená bude možnosť jednotne centrálne poskytovať služby pre ostatné rezortné systémy v identifikácii a autentifikácii piužívateľov s riadením prístupov k informačným zdrojom a funkciám informačných systémov. Zavedú sa kontroly pri prístupe na webové stránky dostupné z internetu, pre mailové služby, pre správu používateľov s riadením prístupov k informačným zdrojom a funkciám informačných systémov v rezorte spravodlivosti atď., čo znamená systematické riešenie informačnej bezpečnosti, dôsledkom čoho bude uspokojivý stav v oblasti zaistenia bezpečnosti prevádzkovaných systémov. Ďalej Projekt poskytne Podporu prevádzky infraštruktúry a informačných systémov, bude zabezpečovať efektívnejšiu prevádzku nasadenej infraštruktúry a informačných systémov, ktoré sú využívané pre jednotlivé agendové informačné systémy rezortu spravodlivosti.

Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohźiu EÚ. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov EFRR prostredníctvom Operačného programu informatizácia spoločnosti (ďalej len „OPIS“).

Zmluva na realizáciu projektu Projekt BAI bola zverejnená 16.júla 2015 podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 17.júla 2015.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 10 056 536,40 eur – upravená po fázovaní

Tlačová správa po ukončení 1-ej fázy realizácie projektu

Po fázovaní Projekt IS BAI sa v 1-ej fáze zrealizovali a ukončili hlavné aktivity (Analýza a dizajn, Obstaranie a nasadenie HW), kde bol realizovaný nákup komponentov a techniky pre potreby projektu. Zrealizovali a ukončili sa podporné aktivity (Riadenie projektu a Publicita s informovanosťou), projekt bol prezentovaný na konferencii.

V hlavnej aktivite Analýza a dizajn bola riešená architektúra projektu, typy budovaných služieb, použité štandardy, protokoly pri prenose údajov a pod. V Obstaraní a nasadení HW bola nakúpená výpočtová technika (servery, sieťové komponenty s prvkami, diskové pole, disky a príslušenstvo a multifunkčné zariadenia), na ktorých sa bude prevádzkovať softvérové riešenie. Vykonala sa analýza závislostí medzi plánovanými aktivitami, t.j. časová následnosť krokov, analýza bezpečnosti informačných systémov, ktoré sa vzťahujú na informačné systémy obsahujúce osobné údaje pracovníkov MSSR, analýza rizík, ktorá pomohla identifikovať funkcie alebo vlastnosti systému, ktoré nesú najvyššiu mieru rizika pri nasadení do prevádzky atď. Táto 1-vá fáza realizácie projektu zabezpečila technické prostredie a pripravila vhodné podmienky, kde sa nasadia moduly aplikačného programového vybavenia z hlavných aktivít 2-ej fázy realizácie.

Všetky činnosti vykonané v 1-ej fáze realizácie projektu boli financované v rámci OPIS.

Harmonogram projektu

Názov aktivityZačiatok realizácie aktivityUkončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity(MM/RRRR)(MM/RRRR)
Analýza a dizajn07/201512/2015
Obstaranie a nasadenie HW04/201511/2015
Podporné aktivity
Riadenie projektu04/201512/2015
Publicita a informovanosť04/201512/2015

Monitoring projektu

V zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 prijímateľ povinne zasielal monitorovacie správy projektu (priebežné a záverečnú) prostredníctvom verejného portálu ITMS. Bližšie informácie publikované o projekte nájdete v samotných textoch monitorovacích správ, ktoré je možné si pozrieť a stiahnuť po kliknutí na odkaz uvedený nižšie.

Publicita projektu

Počas záverečnej konferencie, ktorá sa konala dňa 17.9.2015 v Bratislave, prezentovalo Ministerstvo spravodlivosti Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR. „Po nasadení projektu bude zabezpečená efektívnejšia prevádzka nasadenej infraštruktúry a informačných systémov, ktoré sú využívané pre jednotlivé agendové informačné systémy rezortu spravodlivosti s vysokou pridanou hodnotou“, odznelo na vystúpení.

Údaje poskytované o realizovanom projekte sú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 pre opatrenia a publicitu o štrukturálnych fondoch a ich využití. Podľa tohto nariadenia sa realizovali tieto činnosti:

1. Prezentácia projektu Projekt IS BAI na konferencii OPIS projektov rezortu Ministerstva spravodlivosti        fotodokumentácia

a program konfertencie 

2. Označenie dodaného hardware samolepkami s logom OPIS – fotodokumentácia

3. Publikovanie informácie o projekte v printových médiách a na web stránke MS SR – fotodokumentácia

4. Publikovanie informácie o projekte v priestoroch Ministerstva spravodlivosti SR, Župné   námestie 13 na  informačných tabuliach – trvalo vysvetľujúca tabuľa:

opis logo

Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza

Logo európskej únie a ministerstva dopravy SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  (od 1.1 2017 Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ďalej len „MDV SR“) ako riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej ako „RO OPII“) v programovom období 2014 – 2020 umožnilo fázovanie projektu v programovom období 2014 – 2020 a dokončenie sa realizuje v druhej fáze projektu v rámci OPII.

Vzhľadom na skutočnosť, že časť hlavných aktivít projektu (Analýza a dizajn, Obstaranie a nasadenie HW) a podstatná časť podporných aktivít bola realizovaná v 1.-ej fáze projektu, tak cieľmi projektu v 2-ej fáze sú:

 • dobudovanie celorezortnej Integračnej platformy Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Uvedená platforma bude generovať významné úspory času pri implementácii prepojenia aplikácií prevádzkovaných rezortom, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú do produktívnej prevádzky cez jednotnú Integračnú platformu, poskytne integráciu s inými internými aj externými informačnými systémami,
 • dobudovanie celorezortnej IAM infraštruktúry, ktorá dovolí ušetriť celej MS SR, ako na strane IT prevádzky organizácie pri riadení infraštruktúry všetkých základných prevádzkových komponentov, tak aj politiky, procesov, zariadenia, ľudských zdrojov a zjednoduší aj externé integrácie,
 • dokončenie modulu IS BMP umožní internému používateľovi po zadaní prístupového kódu spracovať elektronické súdne spisy, kde mu sprístupní základné vyhľadávanie v spisoch a ich prehliadanie zo vzdialeného pracoviska pomocou tabletu alebo osobného počítača,
 • dobudovanie modulu PKI, ktorý bude vydávať kvalifikované mandátne a komerčné certifikáty v súlade s legislatívou SR s dodávkou hardware a ďalších služieb (v zmysle Zákona č. 215/2002 o elektronickom podpise) pre zamestnancov rezortu spravodlivosti a bude zabezpečený autentizačný certifikát zamestnancov rezortu spravodlivosti.​

Podľa zmluvy o Partnerstve medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky a Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby č. 2015/1.1/78 NP boli nakúpené softvérové licencie pre spoločné moduly ÚPVS – IAM pre potreby používateľov projektu na rezorte spravodlivosti.

Dobudovanie a nasadenie projektu po 2.-ej fáze realizácie bude mať významný dosah na celkovú efektivitu IT služieb rezortu MS SR.

Zmluva o poskytnutí NFP pre 2-hú fázu na realizáciu projektu – Dodatok č.1, bola zverejnená 30.októbra 2015 podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobúda účinnosť dňa 31.októbra 2015.

Tlačová správa po ukončení 2-ej fázy realizácie projektu

Po fázovaní projektu Projekt IS BAI sa pokračovalo v realizácii projektu 2-ou fázou, kde sa zrealizovali a ukončili hlavné aktivity (Obstaranie SW, Implementácia, Testovanie a Nasadenie), podľa harmonogramu. V rámci Obstarania SW bol nakúpený systémový softvér a aplikačný softvér pre modul Správa používateľov, PKI, IP, Bezpečnostný modul, Podpora prevádzky, BMP a špeciálny podporný softvér pre uvedené moduly. Vo fáze vývoja aplikačného programového vybavenia sa vykonali hlavné aktivity podľa harmonogramu projektu. Tieto činnosti naväzovali na zrealizované a ukončené hlavné aktivity z 1-ej fázy. V rámci podporných aktivít sa vykonali činnosti súvisiace s predstavením funkcionality a spopularizovaním (napr. modul Bezpečný mobilný prístup u pracovníkov rezortu), osadila sa trvalo vysvetľujúca tabuľa k obom fázam realizácie projektu ich umiestením v priestoroch Prijímateľa NFP. Všetky činnosti vykonané v 2-ej fáze realizácie projektu boli financované v rámci OPII.

Harmonogram projektu

Názov aktivityZačiatok realizácie aktivityUkončenie realizácie aktivity
Hlavné aktivity(MM/RRRR)(MM/RRRR)
Obstaranie a nasadenie HW04/201503/2016
Implementácia07/201503/2016
Testovanie08/201503/2016
Nasadenie09/201503/2016
Podporné aktivity
Riadenie projektu04/201512/2017

Monitoring projektu

V Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 2-ej fáze realizácie a v jeho prílohách sa v častiach projektu k jednotlivým aktivitám projektu priraďovali ukazovatele. Tieto sa fázovaním realizácie projektu a hodnôt merateľných ukazovateľov vzhľadom k aktivitám nezmenili. Tieto aktivity majú prispieť k postupnému naplneniu merateľných ukazovateľov.

Bližšie informácie publikované o projekte nájdete v samotnom texte monitorovacej správy, ktorú si môžete pozrieť a stiahnuť po kliknutí na odkaz uvedený nižšie.

​Publicita projektu

Údaje poskytované o realizovanom projekte sú v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1083/2006 a nariadením Komisie (ES) č. 1828/2006 pre opatrenia a publicitu o štrukturálnych fondoch a ich využití. Podľa tohto nariadenia sa realizovali:

1. Publikovanie informácie o projekte v 2.fáza realizácie na web stránke MS SR – fotodokumentácia

2. Publikovanie informácie o projekte v 2. fáze realizácie v priestoroch rezortu Ministerstva pravodlivosti SR, Župné nímestie 13 na informačných tabuliach – trvalo vysvetľujúca tabuľa:

Trvalo vysvetľujúca tabula