Manažment údajov RESS

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky sa zapojilo do dopytovej výzvy Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie OPII_2021_7_15_DOP prostredníctvom realizácie projektu Manažment údajov RESS podporeného z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zámerom Ministerstva spravodlivosti SR je zabezpečiť zavedenie systematického manažmentu údajov systému IS RESS.

Ciele projektu:

  • Jednorazové zvýšenie kvality údajov v module eSlužby súdneho spisu a Registre. Zároveň zavedenie nástrojov pre udržanie kvality údajov
  • Systematické zvyšovanie kvality údajov v Registroch vďaka integrácii na IS CSRÚ
  • Zvýšenie kvality výsledkov vyhľadávania pomocou nových nástrojov pre spracovanie prirodzeného jazyka a spracovanie naskenovaných dokumentov do textu
  • Zvýšenie kvality vyhľadávania na základe zlepšenia spracovania skenovaných spisov
  • Skvalitnenie číselníkov

Realizáciou projektu sa zabezpečí nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov. Získajú sa kvalitné údaje vhodné pre zavedenie okamžitej a spoľahlivej výmeny medzi komponentami IS RESS.

Začiatok realizácie aktivít projektu: 11/2022
Ukončenie realizácie aktivít projektu: 11/2023

Projekt bude rozdelený do aktivít v zmysle vyhlášky č. 85/2020 Z. z. o riadení projektov nasledovne:

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov EÚ predstavujú čiastku 478 639,20 EUR

Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra nájdete na: https://www.opii.gov.sk/

Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) na programové obdobie 2014 – 2020 nájdete na: https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/                                                        

Webové sídlo riadiaceho orgánu: https://www.mindop.sk/                                                                                        

Webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk