Členstvo

Výbor sa skladá z

  • predsedu výboru,
  • podpredsedu výboru,
  • tajomníka výboru a
  • ďalších členov a členiek výboru.

Predsedom výboru je minister spravodlivosti Slovenskej republiky.

Podpredsedom výboru je ďalší člen výboru s hlasovacím právom, ktorý zastupuje organizáciu zaoberajúcu sa problematikou spadajúcou do vecnej pôsobnosti výboru, alebo ktorý je odborníkom preukázateľne pôsobiacim v oblasti vecnej pôsobnosti výboru, ktorý nie je zamestnancom orgánu štátnej správy.

Tajomníkom výboru je zamestnanec v štátnej službe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorého vymenúva a odvoláva predseda výboru. Tajomník výboru nemá hlasovacie právo.

Ďalšími členmi a členkami výboru sú vymenovaní zástupcovia verejnej správy, do ktorých pôsobnosti patria aj práva LGBTI osôb (12 členov) a vymenovaní zástupcovia na základe nominácií mimovládnych organizácií (12 členov).

Zloženie výboru

Boris Susko
predseda výboru, minister spravodlivosti SR

Martin Macko
podpredseda výboru, Iniciatíva Inakosť

Jana Urbanová
tajomníčka výboru

Členmi/členkami výboru, ktorých vymenúva a odvoláva predseda výboru sú:

a) nominovaní zástupcovia na úrovni štátneho tajomníka/štátnej tajomníčky alebo generálneho riaditeľa:

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Marián Filčík
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Peter Čvapek
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Kálmán Petőcz
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Peter Lukáč
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Branislav Ondruš
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ivan Fufaľ
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, Barbara Illková

b) nominovaní zástupcovia

Inštitútu pre výskum práce a rodiny, aktuálne nie je nikto nominovaný

Národného inšpektorátu práce, Michaela Birošová
Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Zuzana Pavlíčková
Verejného ochrancu práv, Tomáš Čitbaj
Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Zuzana Magurová

Ďalších 12 členov/členiek výboru s hlasovacím právom vymenúva a odvoláva predseda výboru na základe nominácie mimovládnych organizácií a platforiem preukázateľne sa angažujúcich v oblasti pôsobnosti výboru. Mimovládne organizácie podávajú nominácie na základe zverejnenej výzvy Ministerstva spravodlivosti SR (viď čl. 10 ods. 2 štatútu výboru).

Lucia Berdisová, právnička spolupracujúca s Iniciatívou Inakosť
Zara Kromková, Komunitné a poradenské centrum pre LGBTI ľudí PRIZMA
Barbora Vašečková, lekárka spolupracujúca s TransFúzia
Dominika Kardošová, inPoradňa – Iniciatíva Inakosť
Andrej Kuruc, Iniciatíva Inakosť
Barbora Burajová, Iniciatíva Inakosť
Hana Smitková, Aspekt
Jana Jablonická Zezulová, Iniciatíva Inakosť
Peter Varga, Občan, demokracia, zodpovednosť
Christián Havlíček, TransFúzia
Dominika Jašeková, OZ Odyseus

Členstvo vo výbore je čestnou funkciou.