Zástupca SR v Eurojust

Národným zástupcom v Eurojust je JUDr. Ladislav Hamran

Pôsobnosť národného člena

  • Každý členský štát Európskej únie zastupuje v Eurojuste národný člen. Národnými členmi sú skúsení prokurátori, sudcovia alebo policajní dôstojníci so zodpovedajúcimi kompetenciami.
  • Vzájomnou spoluprácou sa národní členovia podieľajú na výkone mandátu Eurojustu týkajúceho sa koordinácie národných orgánov v každej fáze vyšetrovania a trestného stíhania a riešia praktické problémy vyplývajúce z odlišností jednotlivých právnych systémov členských štátov.
  • Všetky informácie medzi Eurojustom a členskými štátmi sa vymieňajú prostredníctvom národného člena.
  • Národný člen je oprávnený prijímať žiadosti o justičnú spoluprácu a rozhodnutia o justičnej spolupráci, môže ich zasielať, uľahčovať ich vybavenie, zabezpečovať nadväzujúce kroky, poskytovať doplňujúce informácie, a to vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, ktorými sa priznávajú účinky na zásade vzájomného uznávania.
  • Národní členovia majú právo zúčastňovať sa na spoločných vyšetrovacích tímoch vrátane ich zriaďovania v súlade s článkom 13 Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie alebo v súlade s rámcovým rozhodnutím Rady 2002/465/SVV z 13. júna 2002 o spoločných vyšetrovacích tímoch, pokiaľ sa uvedené činnosti týkajú ich členských štátov.