Zástupca SR pred súdmi EÚ

Zástupkyňou SR pred súdmi EÚ je Ing. JUDr. Eva Viktória Larišová, PhD.

Zastupovanie SR v konaniach pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom – teda súdmi EÚ a plnenie ďalších úloh v súvislosti s konaniami pred súdmi EÚ zabezpečuje Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ. Činnosť kancelárie riadi zástupca SR pred súdmi EÚ.

Pôsobnosť zástupcu

Pôsobnosť zástupcu SR pred súdmi EÚ je vymedzená najmä v čl. 2 Postupov pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ. Zástupca SR pred súdmi EÚ zastupuje a obhajuje záujmy SR v konaniach pred súdmi EÚ a pôsobí ako hlavný agent SR v týchto konaniach.

Zástupca SR pred súdmi EÚ predovšetkým:

 • riadi kanceláriu,
 • vykonáva v mene SR všetky potrebné procesné úkony v konaniach pred súdmi EÚ,
 • predsedá, riadi a koordinuje činnosť Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ,
 • v potrebnom rozsahu informuje dotknuté spolupracujúce subjekty o začatých konaniach pred súdmi EÚ a o úkonoch, ktoré vykonal v týchto konaniach,
 • zasiela v potrebnom rozsahu dotknutým spolupracujúcim subjektom dokumenty zaslané SR súdmi EÚ a iné dokumenty, týkajúce sa konaní pred súdmi EÚ, v ktorých je SR účastníkom,
 • v potrebnom rozsahu a bez zbytočného odkladu informuje dotknuté spolupracujúce subjekty, prípadne iné dotknuté subjekty, o záväzkoch SR, vyplývajúcich z rozsudkov alebo iných rozhodnutí súdov EÚ v konaniach, v ktorých bola SR účastníkom, vrátane náhrady trov konania alebo finančnej sankcie,
 • poskytuje v rozsahu svojich kompetencií súčinnosť Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR pri vypracúvaní vyjadrení, pripomienok, stanovísk, oznámení alebo iných materiálov určených Európskej komisii, Európskej rade, Rade alebo iným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram EÚ,
 • poskytuje v rozsahu svojich kompetencií potrebnú súčinnosť Národnej rade SR a jej poverenému zástupcovi pri podávaní žaloby SR v mene Národnej rady SR podľa čl. 8 Protokolu (č. 2) o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,
 • zastupuje SR v pracovnej skupine Rady EÚ pre Súdny dvor EÚ,
 • opatruje potvrdením o vykonateľnosti rozhodnutia súdov EÚ.

Kancelária zástupcu

Úlohy Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ upravuje najmä čl. 3 Postupov pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ. Kancelária v rozsahu pôsobnosti zástupcu SR pred súdmi EÚ a na základe jeho pokynov zabezpečuje najmä

 • prípravu podkladov potrebných pre činnosť zástupcu SR pred súdmi EÚ a prípravu návrhov písomností určených súdom EÚ, inštitúciám EÚ, spolupracujúcim subjektom alebo iným subjektom,
 • formálnu úpravu a doručovanie písomností alebo informácií určených súdom EÚ, inštitúciám EÚ, spolupracujúcim subjektom alebo iným subjektom,
 • prípravu zasadnutia Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ.

Poverení zamestnanci zaradení v Kancelárii zástupcu SR pred súdmi EÚ opatrujú potvrdením o vykonateľnosti rozhodnutia súdov EÚ,  zastupujú SR v pracovnej skupine Rady EÚ pre Súdny dvor EÚ a môžu po schválení a splnomocnení ministrom spravodlivosti SR v konkrétnom konaní pred súdmi EÚ pôsobiť ako agenti a zastupovať SR podľa pokynov a pod priamym dohľadom zástupcu SR pred súdmi EÚ.