Zástupca SR pred súdmi EÚ

Pôsobnosť zástupcu

Pôsobnosť zástupcu SR pred súdmi EÚ je vymedzená v čl. 2 Postupov pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ s názvom Úlohy a oprávnenie agenta. Podľa tohto ustanovenia zástupca pred súdmi EÚ predovšetkým:

  • zastupuje a obhajuje záujmy Slovenskej republiky v konaniach pred súdmi EÚ,
  • podáva súdom Európskej únie podania a vyjadrenia a zúčastňuje sa ústnych pojednávaní pred súdmi Európskej únie,
  • predsedá, riadi a koordinuje činnosť Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ,
  • v potrebnom rozsahu informuje dotknuté spolupracujúce subjekty o začatých konaniach pred súdmi Európskej únie a o úkonoch, ktoré vykonal v týchto konaniach,
  • v potrebnom rozsahu a bez zbytočného odkladu informuje dotknuté spolupracujúce subjekty, prípadne iné dotknuté subjekty, o záväzkoch Slovenskej republiky, vyplývajúcich z rozsudkov alebo iných rozhodnutí súdov Európskej únie v konaniach, v ktorých bola Slovenská republika účastníkom, vrátane náhrady trov konania alebo finančnej sankcie,
  • poskytuje v rozsahu svojich kompetencií súčinnosť Ministerstvu zahraničných vecí SR a európskych záležitostí pri vypracúvaní vyjadrení, pripomienok, stanovísk, oznámení alebo iných materiálov určených Európskej komisii, Európskej rade, Rade EÚ alebo iným inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Európskej únie,
  • zastupuje Slovenskú republiku v pracovnej skupine Rady EÚ pre Súdny dvor Európskej únie.

Zástupca SR pred súdmi EÚ alebo ním poverený zamestnanec Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ tiež opatruje rozhodnutia Súdneho dvora EÚ potvrdením o vykonateľnosti v súlade s príslušnou Inštrukciou Ministerstva spravodlivosti SR č. 9/2010 zo 14. apríla 2010. 

Kancelária zástupcu

Úlohy Kancelárie zástupcu SR pred súdmi EÚ upravuje čl. 3 Postupov pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ. Kancelária najmä pripravuje podklady, vedie dokumentáciu a eviduje písomnosti potrebné pre činnosť zástupcu, zabezpečuje administratívny a technický servis pre prípravu a expedíciu písomností určených súdom EÚ a pripravuje zasadnutia Medzirezortnej komisie pre zastupovanie SR pred súdmi EÚ.