Ochrana osobných údajov MS SR

Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a súčasne na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky určilo k 25.máju 2018 zodpovednú osobu:

ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk

Informačná povinnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

v z​mysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prevádzkovateľ:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska 71

813 11 Bratislava

IČO: 00166073, telefón: 02/ 888 91 111

ďalej len „ministerstvo“

Zodpovedná osoba: ochrana.osobnych.udajov.MSSR@justice.sk, 02/888 91 557

Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností ministerstva, ktoré ministerstvu vyplývajú z osobitných právnych predpisov, z medzinárodných zmlúv, ktorou je Slovenská republika viazaná, z uzatvorených zmlúv a na základe verejného záujmu ministerstva, ktorý je nevyhnutný na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci zverenej ministerstvu. Pri spracúvaní osobných údajov ministerstvom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou ministerstva a po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené ministerstvom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa a v súlade s bezpečnostnou politikou.

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami ministerstva. Zo zálohových úložísk budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako to v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je povinné zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe právnych základov a účelov uvedených v dokumente, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé účely získavania osobných údajov a právne základy spracúvania osobných údajov, aktuálne zverejnený na webovej stránke ministerstva s názvom „Informačná povinnosť zoznam IS MSSR“ v aktuálne platnej verzii. Tento dokument sa nachádza v sekcii Ochrana osobných údajov, link: https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/ochrana-osobnych-udajov-ms-sr/  

Kategórie príjemcov osobných údajov vyplývajú z právnych základov spracúvania osobných údajov a účelov spracúvania osobných údajov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak Vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, neposkytnutie Vašich osobných údajov, resp. poskytnutie nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností ministerstva ako prevádzkovateľa.

Účel a kategórie spracúvania osobných údajov, zdroj údajov

Účel a kategórie spracúvania osobných údajov, zdroj údajov sú stanovené v príslušnom riadku a príslušnom stĺpci tabuľky dokumentu „Informačná povinnosť zoznam IS MSSR“ v aktuálne platnej verzii.

Poskytovanie osobných údajov mimo Európskej únie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri väčšine účelov spracúvania osobných údajov neuskutočňuje. Uskutočňuje sa len v prípadoch, kedy to stanovuje osobitný právny predpis na presne vymedzený účel v konaní.

Automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov, kritéria na jej určenie

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym poriadkom v rátane Registratúrneho plánu ministerstva, ktorý schvaľuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov závisí od toho, ako je určená osobitným právnym predpisom a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Ak osobitný predpis určuje, že Vaše osobné údaje sa zverejňujú v rozsahu, spôsobom a formou určenou osobitným právnym predpisom za účelom materiálnej ako aj formálnej publicity, nie je možné, aby ste sa ako dotknutá osoba dotazovali a dožadovali práva odvolať súhlas, práva na výmaz, práva na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, práva namietať.

Vaše práva

  • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na ministerstve. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré o Vás máme k  dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom emailu alebo v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosíme, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov z dôvodu týkajúceho sa Vašej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov. V prípade, ak nemáme legitímny právny základ na spracúvanie, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.      
  • V súvislosti s uplatnením vyššie uvedených práv, môžete podať žiadosť alebo podnet zodpovednej osobe na ochranu osobných údajov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a to prostredníctvom emailu osobnych.udajov.MSSR@justice.sk , tel. číslo: +421 /2/ 888 91 557.
  • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov sú porušované. Dozorným orgánom, kde si môžete uplatniť právo podať sťažnosť je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, v prípade ak sa domnievate, že Vaše práva na ochranu osobných údajov sú porušované. Dozorným orgánom, kde si môžete uplatniť právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 email: dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Informačná povinnosť MS SR: