Úrad pre správu zaisteného majetku

Úrad pre správu zaisteného majetku (ďalej len „úrad“) spravuje majetok, ktorý bol zaistený v trestnom konaní, v daňovom konaní alebo pri preukazovaní pôvodu majetku podľa osobitného predpisu a pri výkone medzinárodných sankcií. 

Kompetencie úradu upravuje zákon č. 312/2020 z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“). Úrad pri výkone správy je povinný konať tak, aby zabránil zníženiu hodnoty alebo zmenšeniu zaisteného majetku, pričom úrad  hradí náklady potrebné na riadny výkon správy. 

Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého do funkcie menuje minister spravodlivosti. Funkčné obdobie riaditeľa je päť rokov. Prvým riaditeľom úradu je Mgr. Ján Kmeť PhD., ktorý bol do funkcie riaditeľa menovaný ministerkou spravodlivosti po úspešnom výberom konaní dňa 11.05.2021 s účinnosťou od 14.05.2021.   

Medzi viaceré povinnosti úradu patrí

  • včas uplatniť nárok na náhradu škody a nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia;
  • priebežne sledovať, či dlžníci včas a riadne plnia svoje záväzky k zaistenému majetku,
  • uzatvárať dohody o splátkach, včas uplatňovať a vymáhať právo, ktoré inak patrí vlastníkovi zaisteného  majetku alebo inej osobe oprávnenej s majetkom nakladať a zamedzovať premlčaniu alebo zániku týchto práv;
  • dovolávať sa neplatnosti právneho úkonu urobeného dotknutou osobou v rozpore s rozhodnutím o zaistení majetku;
  • odporovať právnemu úkonu tretej osoby, ktorý ukracuje uspokojenie vymáhateľnej pohľadávky dotknutej osoby viažucej sa k zaistenému majetku;
  • zabezpečiť a chrániť hnuteľnú vec pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením, zneužitím alebo iným znehodnotením a je povinný vykonať potrebné úkony smerujúce k uchovaniu hodnoty zaistenej hnuteľnej veci.

Ďalej je v kompetencii úradu

  • prenajímať nehnuteľnosť, ktorá slúži na prenájom, v prípade, že je takáto nehnuteľnosť zaistená, pričom peňažné prostriedky získané z takéhoto prenájmu sa zložia do úschovy úradu;
  • vykonať v súdnom konaní, správnom konaní alebo inom konaní všetky úkony, ktoré je inak oprávnený vykonať jeho vlastník alebo poverená osoba oprávnená s majetkom nakladať;
  • viesť o zaistenom majetku evidenciu až do doby ukončenia správy zaisteného majetku;
  • nahliadať do účtovných záznamov, zmlúv a ďalších písomností týkajúcich sa zaisteného majetku a vstupovať na miesta určené na podnikanie.

Úrad vykonáva správu zaisteného majetku najčastejšie na základe rozhodnutia o zaistení majetku vydaného príslušným orgánom (súd alebo prokurátor) odo dňa 1. augusta 2021.

Úrad pri svojej činnosti zabezpečuje správu rôzneho druhu zaisteného majetku, najčastejšie sú to nehnuteľnosti a hnuteľné vecí. Medzi zaistenými nehnuteľnosťami sa nachádzajú byty, rodinné domy, nebytové priestory a pozemky. Pri hnuteľných veciach ide najmä o osobné automobily. Úrad tiež spravuje i majetkové práva v podobe zaistených obchodných podielov v obchodných spoločnostiach a finančný majetok v podobe  cenných papierov a peňazí na účtoch v bankových inštitúciách.  

Pri zabezpečení správy zaisteného majetku úrad veľmi úzko spolupracuje so súdmi, prokurátormi, policajným zborom SR, Správou štátnych hmotných rezerv SR, Finančnou správou SR, viacerými ministerstvami a inými inštitúciami  na Slovensku. 

Úrad tiež  rozvíja medzinárodnú spoluprácu, najmä výmenu skúseností, ktoré súvisia so správou zaisteného majetku. 

Úrad zabezpečuje s odbornou starostlivosťou správu zaisteného majetku tak, aby sa uchránila jeho hodnota, pokiaľ o zaistenom majetku s konečnou platnosťou nerozhodne príslušný orgán –  súd alebo do času vydania rozhodnutia o zrušení zaistenia majetku.

ÚRAD PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU

Námestie slobody 2906/12
810 05 Bratislava
IČO: 53803175
DIČ: 2121495596
IČ DPH: SK 2121495596 (osvedčenie o registrácii pre DPH nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu EU)

Zdrojový register: Orgány verejnej moci
Vznik: 01.01.2021
Právna forma: 321 – Rozpočtová organizácia
SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa
Zriaďovateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Štatutárny orgán: riaditeľ – Mgr. Ján Kmeť, PhD.
Právna skutočnosť vzniku: Zákon 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ďalšie informácie nájdete na stránke Úradu: https://uszm.sk/