Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Pôsobnosť komisie

Komisia posudzuje podnety od občanov na nekalé obchodné praktiky a všeobecne zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so zákonom, koná aj z vlastného podnetu.
Komisia podáva podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov.
Ak sa chcete obrátiť s podnetom na komisiu, prosím uveďte aj telefonický, resp. mailový kontakt, priložte kópie zmluvných podmienok (zmlúv), ktorých posúdenie žiadate, príp. kópie ďalších písomností (napr. vašu komunikácia s dodávateľom).

Právne predpisy upravujúce činnosť komisie

 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
 • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 234/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z.z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zloženie komisie

 • JUDr. Ing. Soňa Beráková  – Predsedníčka/Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Mgr. Ivana Galbavá – Podpredsedníčka/Ministerstvo spravodlivosti SR
 • Mgr. Zuzana Kvetková/Ministerstvo hospodárstva SR
 • JUDr. Romana Bilohuščinová/Ministerstvo hospodárstva SR
 • Mgr. Veronika Trajlínková/Ústredný inšpektorát slovenská obchodná inšpekcia
 • JUDr. Peter Mikloš/Ministerstvo financií SR
 • Mgr. Žofia Marcinková/Ministerstvo financií SR
 • Mgr. Roman Fusek/Národná banka slovenska
 • JUDr. Veronika Borkovičová/Národná banka slovenska

Kontakt

Ministerstvo spravodlivosti SR
Račianska 71
813 11 Bratislava

e-mail: spotrebitelia.komisia@justice.sk​