Žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov

Od 25. júla 2023 je možné v Slovenskej republike podávať žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov podľa zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v spojení s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 289/2023 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 261/2023 Z. z. o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“).

Žaloby na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov môžu podávať oprávnené osoby vedené v zozname oprávnených osôb podľa § 5 zákona, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Kolektívnym záujmom spotrebiteľov je v prípade nápravného opatrenia záujem skupiny spotrebiteľov, ktorej sa nápravné opatrenie týka a ktoré vychádza z rovnakého alebo obdobného skutkového a právneho základu. Inými slovami, oprávnená osoba bude hájiť záujmy skupiny spotrebiteľov, ktorí boli rovnako/podobne poškodení zo strany obchodníka.

Oprávnené osoby môžu podávať dva druhy žalôb:

  1. žalobu o vydanie nápravného opatrenia a
  2. žalobu o abstraktnej kontrole.

V prípade žaloby o vydanie nápravného opatrenia je obligatórnou náležitosťou žalobný zámer ktorý musí byť najmenej dva mesiace pred podaním žaloby zverejnený v Obchodnom vestníku, a ku ktorému sa v tejto lehote musí prihlásiť najmenej 20 poškodených spotrebiteľov. Zámer je možné vypísať  a zverejniť  priamo prostredníctvom na to slúžiaceho formulára v Obchodnom vestníku. Žalobný zámer obsahuje okrem všeobecných náležitostí najmä opis skutkového stavu vrátane označenia porušenia, návrh nápravného opatrenia a označenie určeného notára. Poškodení spotrebitelia sa prihlasujú k žalobnému zámeru prostredníctvom prihlášky k žalobnému zámeru, prípadne sa počas konania môžu odhlásiť z konania prostredníctvom odvolania súhlasu s účasťou na žalobnom zámere . Obe podania sa realizujú u notára, ktorý ich zaregistruje v Centrálnom informačnom systéme. Spotrebitelia môžu navštíviť ktoréhokoľvek notára, pričom tento je povinný podanie postúpiť určenému notárovi, ktorý vedie zoznam spotrebiteľov a je zodpovedný aj za prípadnú distribúciu náhrad podľa rozhodnutia súdu.

Oprávnená osoba môže podať žalobu na súd v prípade, ak sa v lehote dvoch mesiacov od zverejnenia žalobného zámeru prihlási aspoň 20 spotrebiteľov.

Zverejnenie žalobného zámeru

Žalobu nepodáva samotný spotrebiteľ, ale oprávnená osoba, ktorá je zapísaná v v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Oprávnená osoba je povinná pred podaním zverejniť žalobný zámer v Obchodnom vestníku. Na tento účel poskytuje Obchodný vestník novú službu na zverejnenie žalobného zámeru. Rozsah zverejňovaných údajov spresňuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 289/2023 Z. z.. V procese podania žiadosti o zverejnenie používateľ vypĺňa elektronický formulár so žiadosťou, v rámci ktorej uvádza aj informácie o:

  1. oprávnenej osobe,
  2. žalovanom (obchodníkovi, ktorý mal poškodiť práva spotrebiteľov),
  3. opis skutkového stavu,
  4. informácie o porušení práv spotrebiteľov,
  5. návrh nápravného opatrenia,
  6. údaje o notárovi, ktorý vedie zoznam prihlásených spotrebiteľov,
  7. ďalšie doplnkové informácie.

Podanie v obchodnom vestníku je spoplatňované vo výške 20,- EUR a príkaz na úhradu je doručovaný do el.schránky žiadateľa a na jeho registrovanú emailovú adresu. Po úhrade je podanie spracované na strane redakcie obchodného vestníka a zaradené na zverejnenie. Žalobné zámery budú zverejnené v Obchodnom vestníku v samostatnej kapitole „Žalobné zámery – ochrana kolektívnych záujmov spotrebiteľov“. Pre oprávnenú osobu je k dispozícii aj možnosť vygenerovať celé znenie žalobného zámeru v PDF formáte. Takto vygenerovaný žalobný zámer je možné použiť na samotné podanie žaloby. 

Ďalšie súvisiace informácie: