Zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

Zástupkyňou SR pred Európskym súdom pre ľudské práva je JUDr. Miroslava Bálintová

Pôsobnosť zástupcu

  • zastupuje SR v konaní pred ESĽP, 
  • vypracúva stanoviská v mene vlády SR k sťažnosti podanej proti SR po jej oznámení vláde SR,
  • informuje vládu SR o povinnostiach vyplývajúcich z rozhodnutí ESĽP a každoročne jej predkladá správu o svojej činnosti,
  • podáva informácie o vývoji právneho poriadku v oblasti ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike príslušným orgánom Rady Európy.

Kancelária zástupcu

  • pripravuje podklady a návrhy stanovísk k sťažnostiam proti SR na základe pokynov a požiadaviek zástupcu,
  • zabezpečuje administratívny a technický servis pre prípravu a expedíciu oficiálnych stanovísk vlády SR a iných písomností na ESĽP a dotknutým orgánom v rámci SR, 
  • pripravuje, vedie a archivuje písomnosti potrebné pre činnosť zástupcu, vedie evidenciu termínovaných úloh v konaní pred ESĽP,
  • administratívne zabezpečuje preklady oficiálnych stanovísk do anglického jazyka.