Podania na súdy a ministerstvo spravodlivosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom

Na základe § 6 ods. 2 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 136/2009 Z. z. v znení vyhlášky č. 248/2015 Z.z. o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako prevádzkovateľ elektronickej podateľne, zverejňuje nasledujúce informácie za účelom zabezpečenia využívania jej služieb.

Zoznam úplných elektronických adries umožňujúcich styk s elektronickou podateľňou:

Súd​Elektronická adresa umožňujúca styk s elektronickou podateľňou​
KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE​podatelnaKSBA@justice.sk
Mestský súd Bratislava I​podatelnaMSBA1@justice.sk
Mestský súd Bratislava II​podatelnaMSBA2@justice.sk
Mestský súd Bratislava III​podatelnaMSBA3@justice.sk
Mestský súd Bratislava IV​podatelnaMSBA4@justice.sk
Okresný súd Malacky​podatelnaOSMA@justice.sk
Okresný súd Pezinok​podatelnaOSPK@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE​podatelnaKSTT@justice.sk
Okresný súd Trnava​podatelnaOSTT@justice.sk
Okresný súd Dunajská Streda​podatelnaOSDS@justice.sk
Okresný súd Galanta​podatelnaOSGA@justice.sk
Okresný súd Senica​podatelnaOSSE@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE​podatelnaKSTN@justice.sk
Okresný súd Trenčín​podatelnaOSTN@justice.sk
Okresný súd Prievidza​podatelnaOSPD@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V NITRE​podatelnaKSNR@justice.sk
Okresný súd Nitra​podatelnaOSNR@justice.sk
Okresný súd Komárno​podatelnaOSKN@justice.sk
Okresný súd Levice​podatelnaOSLV@justice.sk
Okresný súd Nové Zámky​podatelnaOSNZ@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE​podatelnaKSZA@justice.sk
Okresný súd Žilina​podatelnaOSZA@justice.sk
​​Okresný súd Liptovský Mikuláš​podatelnaOSLM@justice.sk
Okresný súd Martin​podatelnaOSMT@justice.sk
Okresný súd Námestovo​podatelnaOSNO@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V B. BYSTRICI​podatelnaKSBB@justice.sk
Okresný súd Banská Bystrica​podatelnaOSBB@justice.sk
Okresný súd Lučenec​podatelnaOSLC@justice.sk
Okresný súd Rimavská Sobota​podatelnaOSRS@justice.sk
Okresný súd Zvolen​podatelnaOSZV@justice.sk
​Okresný súd Žiar nad Hronom​podatelnaOSZH@justice.sk
​KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVEpodatelnaKSPO@justice.sk
Okresný súd Prešov​podatelnaOSPO@justice.sk
Okresný súd Bardejov​podatelnaOSBJ@justice.sk
Okresný súd Humenné​podatelnaOSHN@justice.sk
Okresný súd Poprad​podatelnaOSPP@justice.sk
Okresný súd Stará Ľubovňa​podatelnaOSSL@justice.sk
Okresný súd Vranov n. Topľou​podatelnaOSVT@justice.sk
KRAJSKÝ SÚD V KOŠICIACH​podatelnaKSKE@justice.sk
Mestský súd KošicepodatelnaMSKE@justice.sk
Okresný súd Michalovce​podatelnaOSMI@justice.sk
Okresný súd Rožňava​podatelnaOSRV@justice.sk
Okresný súd Spišská Nová Ves​podatelnaOSSN@justice.sk
Okresný súd Trebišov​podatelnaOSTV@justice.sk
Správny súd v BratislavepodatelnaSpSBA@justice.sk
Správny súd v Banskej BystricipodatelnaSpSBB@justice.sk
Správny súd v KošiciachpodatelnaSpSKE@justice.sk

Najvyšší súd Slovenskej republiky podatelna@nsud.sk

Pre podania na ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty:

Adresa umiestnenia elektronickej podateľne a adresa, na ktorej možno s orgánom verejnej moci komunikovať o otázkach využívania a činnosti elektronickej podateľne

Adresy sú zverejnené na stránke

Zoznam kvalifikovaných certifikátov alebo úplná elektronická adresa, na ktorej sa nachádza zoznam kvalifikovaných certifikátov všetkých zamestnancov orgánu verejnej moci, ktorí zabezpečujú prevádzku elektronickej podateľne

Zoznam kvalifikovaných certifikátov.

Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov, ktoré elektronická podateľňa prijíma

Formáty elektronických dokumentov z množiny prípustných formátov v zmysle Výnosu MF SR o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy č. 55/2014 v zmysle jeho noviel. (vysvetlivky k typom dokumentov  sa nachádzajú v poznámke na konci tohto dokumentu):

 • Pre podania do obchodného registra:
  • formulár: XML
  • prílohy: PDF, TIFF
 • Pre podania na súdy prostredníctvom siete na prenos údajov (portál eŽaloby):  
  • formulár: XML
  • prílohy: PDF, TXT, PNG
 • Pre podania na súdy prostredníctvom elektronickej pošty:  
  • PDF, TIF
 • Pre podania na súdy na fyzickom nosiči údajov:  
  • PDF, TIF
 • Pre podania na mnisterstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty:  
  • PDF, TIF
 • Pre podania na mnisterstvo spravodlivosti SR na fyzickom nosiči údajov:  
  • PDF, TIF

Typy a charakteristiky nosičov údajov, na ktorých elektronická podateľňa elektronické dokumenty prijíma:

Okresné a krajské súdy prijímajú podania na týchto fyzických nosičoch dát:

 • CD
 • DVD (jednostranné)

Pravidlá zasielania elektronických dokumentov a potvrdzovania ich prijatia vrátane možného časového obmedzenia styku s elektronickou podateľňou:

 • Pre podania do obchodného registra  
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na prevádzkový čas portálu, ktorý je minimálne v pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté portálom mimo tohto času budú vybavené počas prevádzkového času portálu (nasledovný pracovný deň).
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES alebo XAdES_ZEP EPES (XML formuláre pre podania do obchodného registra).
  • Maximálna veľkosť celého podania je 14 MB.
 • Pre podania na súdy a Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom elektronickej pošty  
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté na adresy elektronickej pošty mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES.
  • Maximálna veľkosť emailu je 2 MB.
 • Pre podania na súdy a Ministerstvo spravodlivosti SR prostredníctvom fyzického nosiča údajov  
  • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté podateľňou súdu a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky mimo tohto času budú vybavené nasledovný pracovný deň.
  • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom CMS-CAdES EPES.
  • Maximálna veľkosť elektronického dokumentu je 10 MB

Pre podania na súdy prostredníctvom portálu ezaloby

 • Styk s elektronickou podateľňou je vymedzený na prevádzkový čas portálu, ktorý je minimálne v pracovné dni od 9:00 do 13:00. Podania prijaté portálom mimo tohto času budú vybavené počas prevádzkového času portálu (nasledovný pracovný deň).
 • Elektronický podpis musí byť vo formáte schválenom Národným bezpečnostným úradom XAdES_ZEP (EPES)
 • Maximálna veľkosť celého podania je 50 MB

Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov a spôsob získania elektronických predlôh podaní:

 • Zoznam typov prijímaných elektronických dokumentov:  
  • pre podania do obchodného registra – formuláre pre podávanie do obchodného registra,
  • pre podania na súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) a v správnom súdnictve – podanie na krajský súd, podanie na okresný súd,
  • pre podania na súdy prostredníctvom elektronickej pošty – podanie na krajský súd, podanie na okresný súd.
  • pre podania na ministerstvo spravodlivosti – podania na ministerstvo spravodlivosti, podľa kompetenčného zákona 575/2001
 • Elektronické predlohy podaní

Poznámka:

TXT – ASCII TXT – ASCII textový dokument v UTF – 8 kódovaní

TIFF – Tag Image File Format for image technology

PDF – Abdobe Portable Document Format  Verzia1.3., Verzia1.54.  XML – Extensible Markup Language (XML)PNG – Portable Network Graphics format

Dokument na stiahnutie (PDF, 262 KB)